Řekli o včelách a přírodě


J. A. Komenský: Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih učených.

Marie Terezie: Užitečnost včelařství, v němž mnohý přičinlivý poddaný nalezl čistý a jistý zdroj k zapravení dávek státu potřebných, pohnula naši mateřskou starostlivost, abychom tomuto důležitému odvětví hospodářskému věnovali zvláštní pozornost a podporu a v našich zemích postupně je zvelebovali a šířili.

R. A. Réaumur: Kdykoli pozoruji velkolepou práci včel v úle, zdá se mi, že paprsek Boží moudrosti zazářil přede mnou.

M. Maeterlinck: Tomu, kdo je poznal, tomu, kdo je miloval, zdá se léto bez včel tak ubohé a tak nedokonalé jakoby bylo bez ptáků a bez keřů a stromů.

Vilém Mrštík: Včely jsou zajímavá kniha. Otevři ji a uvidíš, co všechno se ti postupně bude objevovat.

Z. Gravenhorst: Včelaření podobá se čtení krásné knihy, která se každou stránkou stává zajímavější a napínavější.

Josef Holeček: Národ musíme pokládat za úl včel. A jako včely z úlu na všechny strany se rozlétají, ne aby se rozfoukaly a obci jako se odcizily, nýbrž, aby nasbíraly medových pylů a do společného úlu je snesly a pro celou včelí obec medu narobily. I člověk jako člen obce národa může všude mimo něj sbírati vědění, umění a zkušenosti, ale jími obohacen má se vraceti k národu a ukládat je do klenotnice národa.

Albert Einstein: Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života.

Václav Ducháč: Úloha včel na naší planetě v žádném případě nespočívá v produkci medu na mlsání pro vyšší savce, ale v opylování miliónů květů na ovocných stromech, zeleninových zahradách, loukách, polích a lesích. Bez včel by nebylo opylení, žádných rostlin, žádných zvířat, žádných lidí.

Wilhelm Bolsche: Na světě jsou dvě největší záhady života, člověk a včely. Starší jsou včely.

Petr Crescensius: Včely nejsú samotného přirození jako vorlice, ale jakožto lidé, nebo mezi nimi jest tovařiství díla a stavení, a v nich jest rozom a umění.

J. M. Ehrenfels: Včelařství je poezie zemědělství.

Jan Hansmann: Věnujme lásku tomu, co dobře známe, co nám dělá radost a přináší užitek: včelám. Nikomu neškodí, jen jsou užitečné, zvyšují úrodnost rostlin a stromů.

Vietnamské přísloví: Včela med dělá, ale nejí.

Turecké přísloví: Včela ví, z kterých květů má sbírat med.

Jana Hajdušková: Musím se zmínit ještě o jednom včelím produktu, který není jmenován v žádné literatuře, není o něm vydáno žádné učené pojednání. Tento produkt je určen výhradně pro chovatele včel a je jim odměnou za jejich snažení. Tímto produktem je krásný pocit uspokojení ze smysluplné tvůrčí činnosti, kterou chov včel bezesporu je, pocit sounáležitosti s přírodou, láska ke včelám. A já si přeji, aby tímto produktem byli hojně obdarováni všichni, kteří mají včely rádi.

Jiří Zamazal: V zajetí civilizace zapomínáme stále více a více na přírodu. Umíme cokoliv vyrobit, mnohé napodobit - ale nedokážeme bez přírody žít. Včela je jen nepatrným tvorem s dalekosáhlými účinky. Nebýt jí, svět by dnes jistě vypadal jinak. Květiny by možná vůbec nebyly, říše rostlin by se asi musela rozmnožovat jinak, nežli květy a semeny vzniklých plodů, tím by i svět zvířat byl nějakým způsobem ovlivněn, a tím i svět lidí - byl-li by vůbec - měl jinou dimenzi než dnes.

Jiří Zamazal: Tak jako "není bylina aby na něco nebyla", není živočich na této planetě, aby netvořil cokoli pro jiný druh. Včela medonosná je tím zářným příkladem. Má zcela nezastupitelné místo. Tvoří zcela unikátní díla a produkty, bez ní by příroda byla velmi ochuzena. Většinu jejího konání lidstvo dosud nedocenilo. Nevidí plně význam v opylení jako nevidí devastaci krajiny. Její návrat je dlouhotrvající a bolestný, a zatímco člověk vidí jen přímý užitek v podobě medu, moudrý člověk vidí přírodu jako celek. Umí se chovat k ostatním tvorům ohleduplně, v symbióze, s úctou a skromností. Neplýtvá. Ví, že co dnes investuje do přírody, zítra od ní dostane zpět. Naučme se poznávat svět a jeho tajemná kouzla. Svět včel je jedním z nich. Několik desítek tisíc jedinců vykoná hodně práce. Produkce medu, pylu, vosku, propolis a trochu jedu je jen nepatrným zlomkem toho, co umíme ocenit. Radost býti při tom, kdy se tyto hodnoty tvoří, je neocenitelná.P. Cézanne: Příroda, je-li s láskou respektována, vždy dává rozpoznat, co představuje. Jestliže člověk dobře pozoruje, bude zaručeně i správně myslet.

E. Browningová: Příroda, láska, dovršuje v nás.

B. Pascal: Příroda mi nenabízí nic, co by nebudilo pochyby a neklid.

Seneca ml.: Příroda nám přikazuje lidem prospívat; kdekoliv je člověk, tam je i příležitost pro dobrý skutek. Co pokládáš za spravedlivější, aby ty poslouchal přírodu, či příroda tebe?

E. Adamová: Příroda působí blahodárně jen na duše vyrovnané.

České přísloví: Příroda své právo má.

Latinské přísloví: Příroda uzdravuje, lékař léčí.

Andersen: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové překrásné vydání.

Byron: Lidi mám rád, ale příroda je mi milejší.

Descartes: Jen příroda dělá velké věci zadarmo.

Goethe: Příroda je jediná kniha, která na všech stránkách nabízí zajímavý obsah.

Leonardo da Vinci: Dobrotivá příroda se postarala o to, abys všude mohl objevit něco, z čeho by ses mohl poučit. Příroda nikdy neporušuje své zákony.

B. von Arnimová: Květiny jsou milostným vyjádřením ducha přírody.

F. Bacon: Příroda se podřizuje tomu, kdo sám je jí podřízen. Člověk, služebník a vykladatel přírody, koná a rozumí tolik, kolik skutkem nebo myslí pozoroval o řádě přírodním: víc neví a nemůže. Přírodu si lze podrobit jen tak, že se budeme chovat podle ní. Přírodu nemůžeme ovládnou jinak, než že ji budeme poslouchat.

G. Bogza: Příroda, i když se na ni dívám z nejvyšší věže fantazie, zůstává pro mě... velkou knihou moudrosti.

J. - G. De Campostron: Příroda dala člověku rozum, aby se jí bránil a srdce, aby se jí neubránil.

P. Cézanne: Příroda, je-li s láskou respektována, vždy dává rozpoznat, co představuje. Jestliže člověk dobře pozoruje, bude zaručeně i správně myslet.

N. Clarasó: Příroda je úžasná věc. Škoda že je tak daleko!

K. Čapek: Příroda je stále ještě nekonečně populárnější než dějiny. Příroda kolem mne opsala kruh, který nemohu překročit; sedím v něm a učím se milovat život alespoň pro jiné, když ne pro sebe.

Bohuslav Handl: Příroda je dobrá matka, která dává na každý neduh lék, jen je třeba jej znát, získat jej a vhodně využít. Tím můžeme přispět k vylepšení a udržení zdraví, které je nakonec největším darem přírody.

Josef Skřivánek: Včelařství jako obor zájmové lidské činnosti poskytuje vnímavému včelaři vedle užitečnosti také pohodu a pocit krásna a vedle toho v něm formuje vztah k práci a přírodě.

J. G. Mendel: ... jest důležito, aby každý včelař něco zkoušel, co se týká včelařství, neboť jenom na takové cestě možno dodělat se výsledků prospěšných....

Josef Okál: Čím více otázek si klademe - tím větší pokrok děláme ve vědě a poznání.

Demokritos: Příroda a vyučování jsou si podobny, neboť i vyučování přetváří člověka a přetvářejíc ho tvoří přírodu. Příroda je soběstačná, proto menší, ale pevnou silou přemáhá větší sílu naděje.

A. Gregor: Příroda je bohatá a všecko, co je v ní, tu patří všem.

O. Sklenčka: Příroda je laskavá a moudrá a člověk v ní vždycky najde posilu.

J. Kolárová: Příroda je proti nám ve výhodě, může existovat bez nás, my bez ní zahyneme.

O. Pavel: Ráno je u vody všechno hezké, protože den ještě nezevšedněl a my jsme si ho ještě nestačili otrávit.

Arabské přísloví: Slunce vyjde, i když kohout nezakokrhá.

N. Wiener: Člověk stále ovládá přírodu, což se na tak malé planetě, jakou je naše Země, může nakonec projevit naopak větší závislostí člověka na přírodě.

E. Von Däniken: Přírodní úkazy mají od nepaměti tu nepříjemnou vlastnost, že se vyřádí, aniž by se předem ohlásily.

A. Einstein: Příroda své tuctové zboží nabízí v hojnosti, ale věci jemnější produkuje zřídka.

R. W. Emerson: Láska je v přírodě všudypřítomná jako pohnutka i jako odměna.

E. Fromm: Člověk je v přírodě podřízen jejímu diktátu, jejím nahodilostem, avšak zároveň tuto přírodu překračuje, poněvadž postrádá onu nevědomost, jež činí z živočicha její součást, něco, co je s ní jedno.

R. Fulghum: Příroda to tak vymyslela, že každý nakonec nějak dostane, co si zaslouží.

G. Galilei: Příroda je neúprosná a neměnitelná. Její jedno, zda jsou či nejsou srozumitelné člověku příčiny a úmysly jejího konání.

M. Horníček: Kos zpívá, květ voní, potok šumí. Poslechneme si, přičichneme, víme své. Barvy nás potěší a jejich nesourodá sousedství nás nepobuřují. Všechno je na svém místě, bereme to jako dílo přírody a těšíme se tím nebo nad tím dokonce žasneme. Anebo to shledáváme tak samozřejmým, že to ignorujeme.

D. I. Iuvenalis: Příroda neříká nikdy nic jiného, než říká moudrost.

C. G. Jung: Příroda nedělá chyby. "Správný" a "špatný" jsou lidské kategorie. Přírodní proces je právě to, co je, a nic více - není to smysl a není to nerozumné. Fakt je ten, že my nerozumíme.

R. Browning: Nikoliv láska, ale plodnost je ten největší zázrak přírody.

H. Heine: Příroda dovede stejně jako básník vytvořit největší efekty s nejmenším počtem prostředků.

H. CH. Andersen: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.

H. Miller: Stín obilného klasu na zemi je půvabný; ale nepopřeme tento půvab, když si povšimneme, že podle něho můžeme usoudit, kolik je hodin, určit postavení Země a Slunce, velikost naší planety a její tvar, a snad dokonce délku jejího a našeho života mezi hvězdami.

M. T. Cicero: Dáme-li se vést přírodou, nemůžeme v ničem pochybit.

J. W. Goethe: Jedině příroda ví, co chce.

M. De Montaigne: Je to vzácná shovívavost přírody, že nás tak dlouho nechává na živu.

CH. Morgenstern: Jako by umění nebyla také příroda a příroda umění!

B. Němcová: Kdo octnul se v náručí vznešené matky přírody, nepocítí posvěcující její políbení, pokud se nestává v takovém okamžiku zbožným, necítí než lásku, čistou lásku k veškerému stvoření - tomu darmo mluvit.

Arabské přísloví: Jaro je způsob oslavy přírody.

A. Schopenhauer: Mnozí jen proto neporozumějí hlasu přírody, poněvadž jim zaznívá příliš jednoduše.

Latinské přísloví: Co ti příroda nedá, to ti nikdo nemůže dát.

J. Werich: Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.

Epikúros: Díky blažené přírodě, že učinila nezbytné věci snadno přístupnými, nesnadné věci pak nikoli nezbytnými.

G. B. Shaw: Jestliže ten nejdravější prospívá a jestliže přežívá ten nejotrlejší, pak je příroda Bohem ničemů.

Malajské přísloví: Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit.

D. Radovič: Na stromech se chvěje zežloutlé listí. Vypadá jako drobné mince. To je vše, co nám zbylo, když jsme utratili jaro a léto.

J. J. Rousseau: V návratu k přírodě je naše spása!