Prostředí a včely

Autor: RNDr. Václav Švamberk

Rok vydání: 2015

Vydáno:  Mája - spolek pro rozvoj včelařství

Počet stran: 224

Rozměry: výška 21,1cm, šířka 14,8cm, tloušťka 1,6cm

440,00 Kč

Obsah : Předmluva, Úvodem, Základní pojmy ekologie, Autekologie, Otravy včel, Ochranu včel,zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při používání přípravků na ochranu rostlin řeší vyhláška 327/2012 Sb., Demekologie, Synekologie, Vývoj a ekologická přizpůsobení blanokřídlých opylovatelů - cesta ke včelám medonosným, Květena a rostlinná společenstva ČR ve vztahu ke včelám, Vývoj květeny na našem území je silně ovlivňován působením člověka, Ekologie, včely a životní prostředí, Chráněná území přírody ČR jsou rezervoárem biodiverzity, Současný stav jako důsledek historického vývoje přírody a lidské společnosti, Ekologický chov včel, Přírodě blízké včelaření, Základy fenologie pro včelaře, Začátek - nivální flóra - Praevernal 0., Časné předjaří - Praevernal I., Vrcholné předjaří - Praevernal II., Pozdní předjaří - Praevernal III., Časné jaro - Vernal I., Vrcholné a pozdní jaro - Vernal II., Vernal III., Časné léto - Aestival I.(původně Praeaestival I.), Vrcholné léto - Aestival II. (původně Praeaestival II. + Aestival I.), Pozdní léto - Aestival III. (Seroaestival + Serotinal), Podzim (Autumnal), Doba vegetačního klidu - zima - Hiemal, Pyl a včely, Hmyzí opylovatelé, Pylové rousky, Pylová výživa a plodování včelstev v časném předjaří, Pylová pastva v době vrcholného a pozdního předjaří, Pylová výživa včelstev na počátku jara, Pylová výživa včelstev v době vrcholného a pozdního jara, Pylové zdroje včelstev časného a vrcholného léta, Pylové zdroje včelstev v době pozdního léta, Nové zdroje podletí a podzimu, Taxonomie nejvýznamnějších zdrojů pylu střední Evropy, Zlepšování pastvy včel, Greening a rostliny kvetoucí na orné půdě, Práce s biologickými daty v ekologii, Závěr - Časté chyby včelařské praxe, Rejstřík termínů, Použitá a doporučená literatura.