Včelí obchůdek  Včelařský e-shop  Včelařské potřeby a včelí produkty 

» JAK TO ZAČALO

Datum: 11.2.2017

Návrh stanoviska VKM - za VKM okresu Frýdek-Místek zaslala M.Knödlová

Vážení vedoucí VKM okresu Frýdek-Místek,

v loňském roce jsme přivítali snahu předsedy OO ČSV Frýdek-Místek M. Poništa získat pro naši práci finanční prostředky.  Původní snaha  a rozjezd byl velice slibný, bohužel postupně docházelo k nejasnostem, k nepřehlednostem, které vedly i k odstoupení předsedy komise pro práci s mládeží OO p.Kowalczyka.
Tím vznikly pochybnosti o transparentnosti použití finančních prostředků dotace a porušení zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole. Při přednesení požadavku na  přehled využití finančních prostředků ze získané dotace 200.000 Kč, bylo odpovězeno, že vše bylo KRK OO řádně zkontrolováno a vše je v pořádku.  Vzhledem k tomu, že žádost byla zaměřena na činnost VKM OO ČSV F-M, zajímá nás, kam šly všechny finanční prostředky, neboť propočty na počet kroužků v okrese a stanovené částky nedávají výše uvedenou sumu.
Práce se včelařskou mládeží je dlouhodobě má "srdeční" záležitost a proto mne velice mrzí útoky na nás vedoucí, kteří této práci věnujeme nejen svůj čas. Na druhou stranu nemůže být bez odezvy to, že si někdo bere naši práci jako podklad pro získávání finančních prostředků a tyto pak nedoputují pro naši práci.
Zasílám Vám návrh stanoviska, který jsme dali s kolegy vedoucími VKM z okresu F-M dohromady. Jde nám o zpřehlednění, kam pořízený majetek či materiál skutečně šel a přehled  bude sloužit i pro zřizovatele (ZO), aby si vše mohli zanést do své evidence.
Že není situace v OO ČSV FM dobrá, o tom svědčí odstoupení několika jejích členů. Okres Frýdek-Místek byl vždy uznávaným okresem, ale současná situace určitě nikomu neprospěje. Tak jako v minulosti jsme se nebáli otevřeně poukazovat na nešvary, tak je tomu i nyní. Pokud se ztotožnujete s naším Stanoviskem, prosím o zaslání Vašeho souhlasu do termínu 17.2.
Děkuji Vám za dosavadní spolupráci a především za podporu práce  se včelařskou mládeží.
(viz níže)


Datum: 18.2.2017

Stanovisko vedoucích VKM okresu Frýdek-Místek

My,  vedoucí VKM při OO ČSV Frýdek-Místek podáváme toto stanovisko k
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2016.

Velmi pozitivně jsme přijali informaci o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na podporu projektu Podpora včelařských kroužků v okrese Frýdek-Místek v roce 2016.

Smlouva mezi poskytovatelem ( Moravskolezský kraj) a příjemcem ( Český svaz včelařů, o.s.,
okresní organizace Frýdek-Místek) ze dne 26. 7. 2016 doplněna dodatkem č. 1 ze dne 11. 10. 2016
poskytla příjemci neinvestiční dotaci ve výši 200.000,-Kč. Poskytovatel poskytl podle této smlouvy uvedenou finanční částku  účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu podpora včelařských kroužků mládeže v okrese Frýdek-Místek v roce 2016.

Komise pro práci s mládeží  rozšířena o účast jednotlivých vedoucích VKM na schůzce dne
12. 7. 2016 akceptovala návrh POO ČSV Frýdek-Místek na rozdělení poskytnuté dotace pro jednotlivé VKM ve výši 4500,-Kč. Další schůzka se již nekonala a koncem listopadu přišla e-mailem informace,  že možnost čerpání dotace bude navýšena o dalších 2500,-Kč pro každý kroužek. 
Jednotliví vedoucí nakoupili pro své kroužky ochranné včelařské pomůcky, technické vybavení,
příp. je použili na další uznatelné náklady ve smyslu uzavřené smlouvy. Potud byla spokojenost
s čerpáním dotace.

V závěru realizace projektu využití finančních prostředků již nebylo tak průhledné a tak vzniklo mnoho otazníků. Komise pro práci s mládeží nebyla informována o záměrech POO ČSV co do
dalšího použití finančních prostředků z dotace, po požadavku o vyhodnocení projektu předsedovi komise nebylo umožněno nahlédnutí do průběhu financování projektu. Komise pro práci s mládeží a všichni vedoucí VKM tak přišli o možnost ovlivnění využití zbývajících finančních prostředků.
Předsedou OO ČSV byli částečně informováni pouze o nákupu ochranných oděvů a ukázkových úlů. Až na prosincovém zasedání OO ČSV padla informace o nákupu 130 kg vosku.

Z těchto shora naznačených důvodů vznikly pochybnosti o transparentnosti použití finančních prostředků dotace a porušení zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole.

Předseda komise pro práci s mládeží dne 13. 1. 2017 podal rezignaci.

Žádáme o předložení konečné zprávy o vyhodnocení projektu včetně  přehledu finančního plnění projektu a příjemců pořízeného majetku a spotřebního materiálu.


Datum: 11.2.2017

Reakce předsedy KRK OO J.Bartáka

TAK TO JE KANÁL!!!!!! KDO CHCE MOC NEMÁ NIC PANÍ KNODLOVÁ!!!! POZOR NA TO PŘÍSLOVÍ!!!!! BARTÁK


Datum: 11.2.2017

Odpověď M.Knödlové na reakci J.Bartáka

Jarku,
ale ty jako KRK bys měl tohleto podporovat. Chceme jen přehled, jak bylo naloženo s financema, nic víc a nic míň. Vůbec nejde o to, zda jsi dostal do kroužku víc Ty, nebo onen, ale jen zprůhlednit. Nakonec po Nasavrkách jsem mluvila s Mirkem a když jsme došli i na to téma řeč, říkala jsem, že by měly být nějaké protokoly, co kdo dostal, aby si to ZO mohly zanést do majetku atd. Předseda mi na to řekl, že chci být papežštější než papež. Že chceme mít pořádek, to snad ty jako kontrolní statutár nemůžeš být proti a měl bys vždy dbát, aby tomu tak bylo i na okrese.

Datum: 11.2.2017

Reakce předsedy KRK J.Bartáka

TO MI CHCEČ ŘÍCT, ŽE SI KRK NEPLNÍ SVÉ POVINNOSTI A PODÍLÍ SE NA ROZRRÁDÁNÍ  DOTACÍ MSK PRO KROUŽKY!!!! CO SI TO DOVOLUJEŠ?????


Datum: 13.2.2017

Změna konání - M.Poništ

Vážení kolegové a členové OO ČSV F-M,

po dohodě s ing.Žákem z Kunčic pod Ondřejnici si dovoluji změnit místo konaní našeho zasedání dne 16.3.2017 v 16.00 hod.Naše zasedání by se konalo v Oldřichovicích v Restauraci  Park Villa č.p.786   www.parkvilla.cz.Jelikož se blíží Plenární zasedání,tak toto zasedání bude důležité a Vaše účast nutná. Pokud bychom se dohodli na programu a vše připravili,tak bychom se již nemuseli scházet,kdy v plánu práce bylo právě zde nebo ve Smilovicích  v dubnu 20.4.2017 zasedání OO ČSV F-M.Navrhují posunout Plenární zasedání v neděli  23.4.2017 na 10.00 hod a my bychom dorazili do Chlebovic na 8.00 - 8.30 hod a doladili co bychom potřebovali pro zdárný průběh našeho Plenárního zasedání.Předpokládám,že Vám to bude takto vyhovovat,jelikož ušetříme náš drahocenný čas ,kterého nemáme nikdo nazbyt a navíc i ušetříme naše režijní náklady na cestovné.
V posledním čase vytvářejí někteří naší funkcionáři obraz našeho okresu jako rozpadajícího se a dokonce i útoky na mou osobu a některé členy OO ČSV F-M .Dokonce  př. Knodlová rozesílá po vedoucích VKM panflety o nějakém údajném netranparentním hospodaření našeho okresu a dokonce s náznaky na zneužívání dotaci MSK na kroužky.Takto na sebe strhává pozornost.Po zasedání VKM v Nasavrkách ve dnech 28.-29.1.2017 dokonce velmi zkresleně  informuje členskou  základnu o výstupech chování našeho Svazu vůčí včelařské mládeži.Toto její jednání a chování je na hranici etického kodexu funkcionáře ČSV a pokud potřebuje najít důvody,jak si založit svůj spolek,přes který chce čerpat dotace z MSK a vytváří atmosféru nedůvěry,tak je to její osobní problém .Já její chování a i některých jejích příznivců velice odsuzují a vždy budu respektovat demokratický zvolené orgány jak na úrovní okresu ,kraje a ústředí.
Vážení kolegové naše hospodaření v okrese a i čerpání dotaci je v naprostém pořádku,ze strany KÚ MSK nebylo vzneseno žádných připomínek  a námitek při vyhodnocení těchto projektů.Informoval jsem Vás o svém jednání na kraji a na uvedeném zasedání 16.3.2017 Vám podám i bližší informace o dalších aktivitách našeho okresu.Máme za sebou velmi dobrý rok 2016 a proto věřím,že i v tom letošním roce budeme aktivní a zvládneme všechny úkoly .Naše ZO to od nás očekávají a naší  včelaři si to zaslouží.Před březnovým zasedáním Vám tento termín ještě připomenu.

Přejí Vám hezké dny a těším se na setkání      Mirek Poništ - předseda OO ČSV z.s. F-M  tel.608734855

Datum: 1.3.2017

Nabídka služeb pro konání plenárního zasedání OO v Chlebovicích

Dobrý den,
na základě Vaší poptávky zasílám informace o cenách pro plenární zasedání:

Nabídka 80 Kč/150g
1) Medová krkovička, brambor,zeleninová obloha
2) Vepřo, knedlo, zelo
3)  bezmasé jídlo: brambor, smažený sýr, tatarka

Káva 15 Kč, čaj 10 Kč, medová limonáda (0,5l) 13 Kč, minerálka slaz.neslaz (1,5l) 20 Kč

Nájem: 130 Kč/hod. (možnost dataprojektoru a plátna).

Žádáme o potvrzení a objednávku do 10.4.2017.

S pozdravem
Marie Knödlová


Datum: 2.3.2017

Podnět k provedení kontroly KRK OO F-M- JUDr.Kowalczyk, předseda ZO Oldřichovice


Podávám podnět k provedení kontroly a zaujetí stanoviska k vyúčtování dotace 1.D a dotace z MSK pro VKM pro rok 2016 u Okresní organizace ČSV ve Frýdku-Místku.  Mám důvodné podezření, že došlo k porušení příslušných právních norem stanovených pro čerpání dotace 1.D a dotace z MSK pro VKM, a dále také k porušení směrnic pro účetní evidenci.
Podezření opírám o níže uvedené skutečnosti.
Základní organizace Českého svazu včelařů Oldřichovice je zřizovatelem 2 VKM ( včelařské kroužky mládeže). V průběhu roku 2016 z dotace z MSK jsme nakoupili různé včelařské pomůcky. Vyúčtování dotace z MSK bylo předkládáno v několika časových obdobích. Poslední vyúčtování na částku 2117,-Kč ze dne 30. 11. 2016 nám nebylo proplaceno a předložené účetní doklady nám nebyly vráceny. Konkrétně jde o nákup kancelářského papíru a sešitů za částku 597,-Kč a náplně do tiskárny Canon za částku 720,-Kč. Po zjištění tohoto stavu jsem elektronickou poštou požadoval po předsedovi Miroslavu Poništovi sdělení důvodů, jenž vedly k neproplacení vyúčtování a žádal o vrácení účetních dokladů k založení do pokladní evidence ZO ČSV Oldřichovice. Miroslav Poništ mi sdělil cituji: ... Z dotace MSK na VKM nebyly proplaceny z důvodu,že částka již byla vyčerpána a i kdyby vyčerpána nebyla,tak čerpat kancelářské potřeby z dotace MSK není vhodné,jelikož nejde prokazat ,zda nejsou využívany k osobnímu prospěchu.Právě na takové případy nám ČSV poskytuje peníze na administraci 1D.Navíc pokud vím tak VKM Oldřichovice nevlastní tiskárnu a tak nevím kde by mohla být náplň a papíry použity...

V zápisu ze zasedání OO ČSV ze dne 14. 12. 2016 je informace, že částka 14000,-Kč z dotace MSK pro VKM nebyla využita a proto vrácena MSK. Účetní doklady měly být vráceny ZO ČSV Oldřichovice a ne použity pro vyúčtování dotace 1.D. Nevím jakým způsobem máme tento výdaj  doložit, když nemáme účetní doklady. Tady došlo k flagrantnímu porušení směrnice pro účetní evidenci.
Před zasedáním OO ČSV dne 14. 12. 2016 mi Miroslav Poništ telefonicky sdělil, že fakturu za mezistěny a knoty ( která byla součástí vyúčtování dotace z MSK pro VKM) nemohu účtovat ZO ČSV, ale OO ČSV. I když mi nebyl sdělen důvod, přepsal jsem fakturu a předložil OO ČSV. Částka 800,-Kč mi byla proplacena. Ve stejný den na můj osobní účet došla platba ve výši 3000,-Kč.
Na zmíněném prosincovém zasedání OO ČSV Miroslav Poništ oznámil výši udělených odměn pro jednotlivé členy okresní organizace. Pro mne, jako tehdejšího předsedu komise pro práci s mládeží byla udělena odměna 3000,-Kč. Jeho oznámení korespondovalo s částkou, kterou jsem obdržel. Při kontrole výpisu z osobního účtu jsem zjistil k této platbě poznámku, že jde o platbu za administraci dotace 1.D.  Telefonicky jsem se dotázal Miroslava Poništa proč nebylo postupováno dle metodického pokynu ČSV zveřejněného v oběžníku č. 3/2016 a nebyla uzavřena dohoda o provedení práce. Místo věcné odpovědi mi sdělil, že pokud se mi nelíbí ať odměnu vrátím zpět.
Nevím jaká částka byla na odměnách rozdělena, odhaduji že kolem 30000,-Kč. V zápisu ze zasedání to není vůbec uvedeno. Z mého příkladu dovozuji, že i u ostatních odměněných bylo postupováno obdobným způsobem, tj. bez uzavření dohod o provedení práce.

Dne 17. 1. 2017 jsem podal rezignaci na funkci předsedy komise pro práci s mládeží, důvodem byla netransparentnost finančních toků z dotačních titulů a chování předsedy Miroslava Poništa, který místo věcných odpovědí se vícekrát uchýlil k agresivním útokům na moji osobu.

Shora popsané jednání není v souladu se zákonnými normami a směrnicemi pro účetní evidenci a proto to podezření na porušení právních norem stanovených pro čerpání dotace 1.D a dotace z MSK pro VKM.

Věřím v objektivní provedení kontroly a zaujetí stanoviska k mému podnětu. Očekávám, že do 30 dnů obdržím odpověď a že zpráva o provedené kontrole bude přednesena na plenárním zasedání OO ČSV v měsíci dubnu 2017.

Datum:  4. 3. 2017

Reakce p. M.Poništa  na podnět k provedení kontrola JUDr.J.Kowalczyka

Tak se přátelé podívejte co máme za přátelé v našem okrese.Jsem rád,že máme vše v pořádku a tito nemocní lidé co vyvolávají tyto nálady a podezření se sami zdiskreditují.Je stará pravda,že podle sebe soudí i ty ostatní,ale bohužel tady a v mém případě narazili.Jejích neetické chování z minulosti Vám přednesu na půdě Plenárního zasedání 23.4.2017 a v skutku se na to těším.

Přejí Vám klidné dny a těším se na setkání.   Mirek Poništ


Datum: 4.3.2017

Reakce p. M.Poništa  na podnět k provedení kontrola - odpověď JUDr.J.Kowalczykovi

Přeji ti příteli dobré ráno,

hold odpadlý komunista zůstane pořád jen odpadlíkem a odpadem.A i kdybys rozesílal ty své paranoické výmysly po celé zemi,tak věřím,že lidé kteří si vyslechnou i mne tak si udělají obrázek i o mne a tebe.Víš jednu chvíli jsem se pochválil před několika přáteli,jak se mi podařilo náš okres posílit jak v Praze,tak i se nám daří v okrese.Tím jsem myslel i tvou osobou,ale v zápětí se mi dostalo varování co jsi za hajzla a tak  nyní jim musím dát za pravdu.Podrobně mi říkali i o tvé minulosti a je mi tě skutečně líto.Uznávám,že některé bonmoty padnou na úrodnou půdu a tento,že na každou" svini se korytou najde" bude na tebe platit dvojnásobně.

Přejí ti hodně štěstí     Mirek Poništ

 

Datum: 20.3.2017

Pozvánka na Okresní konfernci (Plenární zasedání) - zaslal M.Poništ

Vážení přátelé,kolegové,předsedové a funkcionáři,

tímto Vás zvu na naše okresní zasedání ,které se letos bude konat mimořádně ne v Chlebovicích na Fojtsví, jak jsme byli zvyklí,ale po mnoha letech jsme na našem Okresním zasedání dne 16.3.2017 rozhodli pro změnu z důvodů ,abychom vyhověli i druhé straně okresu,tím myslím Třinecko a Jablunkovsko,aby nemuseli pořád jezdit tak daleko na druhý konec našeho regiónu.Pro konání mimo Chlebovice je i mnoho jiných důvodů,ale tyto bych nechtěl touto formou prezentovat,ale pokud bude o to od Vás zájem,jsem připraven Vám tyto důvody sdělit.Věřím,že jsme na okresním zasedání zvolili také důstojné prostředí,kde můžeme naše zasedání uskuteřnit a proto se na Vás jako obvykle těším.
Prezentace na zasedání se bude konat od 9.30 hod a samotné zasedání bude od 10.00 hod a proto Vás prosím o dochvilnost a také Vás snažně prosím o potvrzení účastí zástupců Vaších organizaci.Toto potvrzení účastí pošlete přímo mně tj.Předsedovi OO ČSV FM na můj meil a nebo telefonický na č.608 734855 ,abychom mohli objednat pro Vás oběd.Prosím přistupte k tomuto mému přání zodpovědně,aby nedošlo zbytečně k plýtvání naších okresních financí.Jelikož se chováme hospodárně do nynější doby a chceme se takto chovat i v budoucím období je tento můj požadavek oprávněný a věřím,že to pochopíte.Na zasedání bychom se měli řídit tímto programem,který byl také schválen na našem okresním zasedání 16.3.2017:

Okresní konferenci(Plenární zasedání) povede místopředseda OO ČSV FM - přítel Zdeněk Hajný.

Program :

1.Zahájení a uvítání hostů,předání propagačních materiálů hostům
2.Volba komisí - volební,mandátová,návrhová
3.Zprávy  a, předsedy..............................Poništ M.
b, pokladníka..........................Tříska R.
c, nákazový ref. a SVS .........Mgr.Kožušník V.,MVDr . Baštinská M.
d, práce s mládeži ................Machač.J.
e,chovatelská komise.......... Bc.Carbol Martin
f,kulturní a osvětový ............ Haleš J.
g,hospodář okresu  .............  Polášek Dušan
h,kontrolní komise ..............  Barták J.
4.Předání ocenění a vyznamenání
5.Kooptace do OO ČSV F-M  webmaestra okresních stránek a člena OO ČSV F-M
6. Volba náhradníků do OKK
7.Volba členů do komise pro práci s mládeži při RV ČSV
8. Diskuze ke zprávám
9. Usnesení a závěr

Prosím oběd bude stanoven mezi 12.00- 12.30 hod ,a bude záležet na průběhu našeho jednání.

V loňském roce 2016 na Plenárním zasedání  jsme Vám slíbili nějaké závazky,které jste nám odsouhlasili a byly to tyto :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Navýšení financí na okresním účtu z důvodu,abychom mohli ,zejména provádět platby za léčiva přes náš okresní účet i od Vás ZO ČSV a tím pádem mohli zaplatit VVÚ v Dole celkovou fakturu,která představuje řádově statisíc a více kč.Taktéž abychom mohli výpomoci i některým ZO v okrese,pokud by potřebovali finance na nějaké nečekané výdaje (zaplacení faktur za mor apod) ve formě eventuální půjčky.Taktéž abychom eventuálně měli na spoluúčast na některých projektech,kterých jsme se zatím nezúčastnili.
2.Zúčtování bez chyb a v termínech všechny dotace,které jsme jako OO pro Vás žádali a i vyplatili ( zprávu podá pokladník)
3.Po celou dobu mého předsedování nebyl schodkový rozpočet,i přes navýšování majetku naší OO ČSV F-M.

Přátelé toto vše jsme splnili na 100 % a proto pro další období na rok 2017 jsme odsouhlasili,že před Vás předstoupíme s úkoly pro nás novými a věřím,že náš okres posuneme opět dále.Tyto úkoly a cíle ám nyní píšu,abychom od Vás dostali mandát a eventuálně přidali k ním i Vaše návrhy,které jste získali jako podněty na Vaších výročních schůzích.

Úkoly pro rok 2017 :

1. Snažit se zajistit důstojné zázemí pro schůzovací prostory POO,včetně archivace materiálů a naší dokumentace.do doby skartace
2.Zajistit organizaci a materiální zabezpečení soutěže naší mládeže" Zlatá včela " konaná ve Fryčovicích 6.-7.5.2017
3.Další zvyšování včelařských kroužků mládeže při ČSV  - zřizovatel může být i DDM ,školy apod. avšak měly by být členy Svazu
4.Podporovat akce na propagaci jednotlivých ZO,školit nové funkcionáře jak v ZO,tak i OO a vytvořit systém odměňování
5.Cíleným způsobem se snažit na snižování administrativní zátěže hlavně v ZO a OO ČSV v našem okrese
6. Stabilizovat personální stav našeho okresu a hlavně práci s CIS - práce pro jednate OO ČSV F-M
7. Zúčtovat a odevzdat v termínech všechny dotace jak ze ČSV tak i z KÚ MSK - Zlatá včela,dotace na úly,VKM,Život na zahradě

Úkolů jak vidíte nám dosti přibylo a i proto potřebujeme klid pro naší dobrovolnou funkcionářskou práci pro naše včelaře v okrese F-M,tak i částečně pro včelaře MSK.Taktéž potřebujeme ochotné lidi ,kteří chtějí přiložit ruku k dílu a pomohou nám naplnit tyto všechny náročné úkoly.Touto cestou bych Vám chtěl už nyní za Vaší ochotu poděkovat a těším se na spolupráci s Vámi.

Přátelé přejí Vám krásné,slunné jarní dny,hodně zdraví Vám i včelkám a těším se na setkání v Oldřichovicích v Restauraci Park Villa č.p.786 73961 Třinec
www.parkvilla.cz..od 9.30 hod a členové OO ČSV FM od 8.00 hod.

Poništ Miroslav - předseda OO ČSV F-M te.608734855


Datum: 7. 4. 2017

Výsledek kontroly + výzva JUDr.Kowalczyka


Zdravím všechny funkcionáře ČSV okresu Frýdek-Místek, přeposílám odpověď na můj podnět k provedení kontroly ze dne 2. 3. 2017. Obsah a formu ponechávám bez komentáře.
Jenom podotýkám, že nejde o závěr okresní kontrolní komise, ale pouze jeho předsedy. Členové komise, Petr Žídek a Radim Březina, žádné prošetření podnětu neprováděli a nic nepodepsali. Vlastně ani předseda komise Jaroslav Barták žádné prošetření neprovedl, nezkoumal důkazní materiál, který jsem předložil a spokojil se se závěry učiněné v měsíci lednu 2017. Petr Žídek podal rezignaci v lednu 2017, na nátlak předsedy Miroslava Poništa  ji upravil a napsal k 24. 4. 2017, ale jak mi sdělil od ledna je zcela pasivní a schůzí se nezúčastňuje.   
Okresní kontrolní komise tak podle Stanov ČSV není života schopna,  neboť na poslední konferenci nebyli zvoleni náhradníci.
Nastala patová situace, kterou musí řešit vyšší orgán, v daném případě přichází v úvahu jedině Ústřední kontrolní komise ČSV.
Vedení OO ČSV Frýdek-Místek zatím neodpovědělo na stanovisko většiny vedoucích včelařských kroužků mládeže, které se týká transparentnosti  vyúčtování dotace z MSK pro VKM v okrese Frýdek-Místek pro rok 2016.
Žádám Vás proto o odpovědi na dvě otázky:
1. Vyjadřujete souhlas s předáním podnětu ke kontrole ÚKK ČSV?
2. Zašlete informace k čerpání dotace z MSK pro jednotlivé včelařské kroužky mládeže v působnosti vaší ZO
( v jaké výši jste čerpali dotace z MSK)  
Prosím , aby jste přistoupili k problému zodpovědně a objektivně. Získal jsem zatím neověřené informace, jenž nasvědčují
tomu, že by celá záležitost mohla být řešena orgány činnými v trestním řízení.   
S pozdravem
JUDr. Jindřich Kowalczyk ,předseda ZO ČSV Oldřichovice


Datum: čtvrtek 6. dubna 2017

Odpověď předsedy KRK OO ČSV FM J.Bartáka

Zdravím, dne 17.1 2017 KRK byla provedena kontrola pokladny a majetku OO FM a na zasedání 19.1.2017 jsem přečetl zápis z provedené revize. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti v čerpání dotací ani ve vedení pokladny. Tuto zprávu budu číst i na konferenci. Co se týče dotací MSK na kroužky, tak je před odesláním účtů na MSK kontrolovala KRK i když to není v její povinnosti a nebyly zjištěny nedostatky. Následně proběhla kontrola 17.1.2017. Následně bylo vyúčtování dotací zkontrolováno na MSK, bez připomínek. K další kontrole došlo za přítomnosti zodpovědných úředníků MSK a přítele Poništa na podnět nějakých dopisů a opět nebyly zjištěny nedostatky. Tolik k této záležitosti. Co se týče etického kodexu komunikace s přítelem Poništem je to vaše osobní komunikace a jak se oslovujete je na vás. To je z mé strany vše. Přeji pěkný den Barták


Datum: 7. 4. 2017

Reakce M.Poništa na výzvu JUDr.Kowalczyka ze dne 7.4.

Vážení přátelé a funkcionáři,

přítel Judr Kowalczyk měl položit ještě otázku č.3  Myslíte ,že jsem zcelá zdráv?

Na první dvě otázky bych mu neodpovídal,jelikož máme před sebou zasedání 23.4.2017 právě v Oldřichovicích a na uvedené otázky jsem Vám připraven odpovídat právě tam.Na tu třetí otázku bych mu však odpověděl,že mi nepřipadá zdráv a že by možná měl vyhledat odbornou pomoc.

Přejí Vám klidné dny a mnoho radostí ze včelaření     M.Poništ - předseda OO ČSV z.s. F-M


Datum: 8.4.2017

Protest Jana Kaloče na situaci v ČSV a v okrese Frýdek-Místek

Vážení přátelé, po dlouhém váhání jsem se rozhodl napsat něco málo z pohledu řadového včelaře na dění v ČSV. Se stavem, v jakém se ČSV nachází, nejsem spokojen. Po počátečním nadšení, kdy jsem se dal do včelaření, jsem dospěl do bodu, kdy jsem se rozhodl členství ve svazu koncem roku ukončit. Důvodů je mnoho. Není to proto, že by mě včelařit nebavilo – opak je pravdou. K této činnosti přistupuji se vší zodpovědnosti a z toho důvodů jsem vystudoval odborné včelařské učiliště v Nasavrkách, přispíval po dva roky do časopisu Včelař, pořádal přednášky pro včelaře. Sám obhospodařuji přes 100 včelstev na různých stanovištích, proto musím řešit celou řadu problémů právě z důvodů této různorodosti. Musím řešit racionalizaci práce, marketinkové záležitosti, nové metody v hospodaření aj. Právě proto mi chybí ve vedení ČSV zkušení odborníci jako Jan Kolomý, Antonín Přidal, Zdeněk Klíma…. V naší základní organizaci jsem vykonával funkci jednatele po několik let. Této činnosti jsem věnoval desítky hodin ročně bez jakékoliv odměny. Stále náročnější administrativa, z mého pohledu nezájem z vyšších míst o dění v základních organizacích a adekvátní ohodnocení funkcionářů ZO. Protože práce se členy je náročná a i ZO by měly mít možnost dostávat na svůj provoz finance. Pro mě už bylo časově i finančně neúnosné v této práci pokračovat. Jen kolik času mi zabralo zpracovat vzorky pro vyšetření, komunikovat se svazem ohledně dotací, léčení včelstev aj. Naše organizace čítá 68 členů s 575 včelstvy na 84 stanovištích. Finanční prostředky, které tečou do svazu, se vůbec nevracejí ani v nejnižší potřebné míře na ZO. Nahoře si asi neuvědomují, že práci, kterou lidé na ZO odvádějí, je potřebná, ale nelze přece spoléhat, že to budou dělat nejen zadarmo, ale spoustu věcí ještě finančně dotovat z vlastních peněz. Vím, o čem píší. Mám snad možnost proplacení cest autem při vyřizování veškeré administrativy, odvoz vzorků na vyšetření, rozvoz léčiva a jiné činnosti? O to více bije do očí, jak se k ZO staví naše okresní organizace. Tam finance na provoz a ohodnocení funkcionářů nejsou problém. O praktikách na okrese po posledních volbách jsem se zděsil. Do vedení se dostávají lidé s minimálními včelařskými zkušenostmi, arogantní, neochotní vést věcnou diskuzi. Kde jsou opravdoví vzdělaní a zkušení včelaří, kteří se nebojí diskutovat o problémech, kteří by lobovali za potřeby včelařů a ne své zájmy? Řada členů rezignovala na své funkce údajně pro pochybné praktiky s financemi. A když se řeší podezření na zneužití dotací, které byly určené na kroužky pro děti, tak s takovými členy opravdu nechci mít nic společného, i když vím, že většina členů s těmito aférami nemá nic společného. A další kauzy na celorepublikové úrovní - Včelpo, Včela Předboj, Nasavrky, dovoz vosku z Číny …….ve slušné společnosti by se tyto věci dít neměly, nebo by měly být co nejrychleji vyšetřeny a viníci potrestání. Právě to, že nejsem lhostejný k tomu, co se ve společnosti děje a jak se zodpovědní činitelé k problémům staví, mě přivedlo k napsání tohoto článku. Na závěr chci podotknout, že si nesmírně vážím všech poctivých a slušných lidí, kteří pro společnost pracují. Ale nejsem lhostejný k různým podvodům, machinacím a lumpárnám. Právě poslední události z vedení okresní organizace mě přesvědčily, že mé rozhodnutí odejít z ČSV je správný. Z výše jmenovaných důvodů vznikl nový Včelařský spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí, který je nezávislý na svazu. Se mnou do tohoto spolku vstoupila řada včelařů z Malenovic, neboť věříme, že budeme pracovat ve prospěch včelařského řemesla. Čas ukáže, zda to byla správná volba. Věřím, že ano.


Datum: 10.dubna 2017

Odpověď p.M.Poništa na protest J.Kaloče

Vážený pane Kaloč,

je vidět,že máte málo informaci z našeho okresu F-M.Pokud máte i tak málo informaci a ještě od lidí co mají spoustu másla na hlavě tak se nedivím Vašemu rozhořčení.Pokud se však jen chcete pochválit co jste dokázal a kde se chcete angažovat,tak Vám na zvolené cestě přejí mnoho úspěchu.Férový člověk by nikdy nevypouštěl nepodložené bláboly z úst a nerozesílal je po meilových adresách.Pokud jste zvolil takovou cestu,tak úpřímně litují vedení nového spolku,jak přibírá takové rozvraceče.Pokud jste nespokojený v našem okrese je určitě lepší cesta kandidovat do vedení okresu,získat důvěru a ukázat své schopnosti.Určitě si pamatujete na náš minulý rozhovor,kdy jste si také velmi stěžoval a jasně jsem Vám vysvětlil, jak jste se mýlil.Okresní organizace nyní pracuje vzorným způsobem a nikdy v minulosti neudělala tolik práce pro včelaře jako se dělá nyní a i pro naší mládež.To co vypouštíte,že něco je v šetření ohledně dotaci MSK pro VKM ,tak to jsou výmysly neukojených a neuspokojených 2 vedoucích včelařských kroužků,kterým jsem nevyhověl v jejích plánech jak se obohatit.A podle přísloví
"Zloděj křičí chyťte zloděje" se takto chovají.Když neznáte historií,tak Vás prosím nepište uvedené bláboly.A co se týká ,že nemáte peníze v ZO,tak to je zase Vaše neschopnost jako funkcionáře.V minulosti ani v našem okrese peněz nebylo.Ale pokud jsou ve vedení okresu schopní a šetrní lidé,tak s tímto nemají problém.A co píšete o odměňování okresních funkcionářů,tak jste zase vypustil nestoudnou lež a tím jen dokazujete co jste za člověka.Tímto bych ukončil můj čas ,kterého mám málo z důvodů,že se snažím dělat užitečnou práci pro včelaře a tím myslím,že i pro Vás.I když nejsem si jist,že právě Vy by jste to dokázal ocenit.

Přejí hezké dny a mnoho radosti ze včeliček   Poništ Mirek - předseda OO ČSV


Datum: 12.4.2017

Informace J.Kaloče

Vážení přátelé, na své vyjádření s nespokojeností fungování nejen okresního, ale i celorepublikového orgánu ČSV jsem dostal mnoho e- mailů. Všechny se mnou souhlasily. Dva nikoliv. Byly plné zloby a vyhrůžek atd. Velmi stručně se k této záležitosti vyjádřím – poprvé a naposled. Potvrdilo se to, o čem píši – neschopnost věcné diskuze.
Já se nevychloubám, že obhospodařuji okolo 100 včelstev, že mám včelařské vzdělání atd. - chtěl jsem tím pouze sdělit, že mám nějaké zkušenosti se včelařením, že očekávám, že vyšší orgán – okres bude schopen se mnou / a nejen se mnou!! / komunikovat na odborné úrovni, že bude schopen reagovat na potřeby a problémy včelařů.
Vůbec mi nešlo jen o peníze, že jsem skončil s funkcí jednatele ZO, jak mi bylo vytčeno. Opět jsem tím chtěl pouze upozornit, jak málo pozornosti je věnováno základním organizacím a jejich problémům. Tam se přece odehrává to podstatné – každodenní včelařská práce!!!
Vyšší orgán by měl v maximální míře organizace podporovat, dbát na jejich rozvoj apod. Ne jim házet klacky pod nohy. Ono by stačilo brát vážně připomínky zástupců či členů jednotlivých organizací, zamýšlet se nad jejich podněty, a ne je hned urážet a vyhrožovat jim, pokud chtějí něco objasnit či vysvětlit.


Datum: 12.4.2017

Reakce M.Poništa na informaci J.Kaloče

Vážený pane Kaloč,to,že nesouhlasíte s práci ve vyšších orgánech se může stát nejenom Vám,ale v minulosti i já jsem měl takový problém.Když jsem chtěl tento stav změnit,tak jsem se snažil získat důvěru členské základny a vzít na sebe zodpovědnost a snažit se vést tento vyšší orgán ku prospěchu včelařů v jednotlivých ZO a být i nápomocen funkcionářům těchto ZO.Toto vše se událo před 2-3 léty.Prosím Vás zaznamenal jste ,že bych postupoval tak podlé jako postupujete Vy,že rozesíláte meily všem kolem sebe a jen jedinému na kterého útočíte tomu to nepošlete?Víte s takovým jednáním jsem se potkal poprvé v životě a to u předsedkyně ZO ČSV Frýdek -Místek paní Knodlové a u předsedy ZO ČSV Oldřichovice Judr Kowalczyka a nyní u Vás.Jedno české přísloví říká " Vrána k vráně si sedá,rovný rovného si hledá".Více nemám co k tomu dodat a jelikož věřím,že pochopíte co jsem tím chtěl říci.To co popisujete a vyčítáte se právě odráží v práci naší okresní organizace.Nikdy v minulosti neměli naší včelaři takovou oporu jako mají dneska,včetně servisu,informovanosti a dalších možnosti,které mohu s Vámi kdykoliv prodiskutovat.To by jste však musel právě Vy chtít diskutovat s těmi,které podprahově kritizujete.Pokud jste se setkal v výhrůžkami,tak je prosím zveřejněte,jelikož to je trestní čin a mezi přáteli ,jak si včelaři říkáme by toto nemělo existovat.Věci jsem se snažil vždy pojmenovávat tak jak je vidím a i proto pojmenují i Vás,že mi připadáte jako velice nešťastný člověk,který se cítí nedoceněný.Ale nezoufejte historie vždy ukáže zásluhy každého z nás.A taky všem lidem se nejde zavděčit,jelikož u některých převládají ty nejnižšší pudy jakými jsou - závist,zloba,pokrytectví,chamtivost,faleš a snaha pomlouvat druhé a sebelitování.
Ve svém dopise popisujete,že s Vámi nechce svaz komunikovat.Prosím Vás co právě činím,není to komunikace,prosím přepošlete i mé vyjádření co jsem Vám psal a co by jste ještě chtěl více?Mají snad funkcionáři vyšších včelařských orgánů si u Vás ohlašovat audinci a osobně s Vámi diskutovat.Píšete,že Vám nejde o peníze,ale prosím přepošlete znovu dopis,kterým jste si stěžoval na nedostatek ohodnocení Vás jako funkcionáře ZO.A hned jste poukazoval na to,že na okrese je peněz dosti.Ano mohu potvrdit,že na okresu je peněz dosti,ale proto,že tam jsou ve vedení lidé spořiví,chytří a dobře hospodaří.Přes okresní účet přišlo k Vám včelařům a mládeži více jako milión kč.Kdy v minulosti se toto událo?
Píšete o nějakých klaccích,že někdo někou hází.Prosím nebyl jste někde v lese po nějakém polomu třeba vichřice?Prosím Vás pane Kaloč nebudu Vám popisovat množství hodin diskuzí,pomoci a dalších činnosti co který funkcionář udělal pro včelaře našeho okresu,kraje a republiky,jelikož to bereme za samozřejmost.Přijali jsme zodpovědnost a tak je naší povinnosti naplnit to co jsme slíbili.To je mé krédo a jak jsem uvedl historie ukáže plody naší práce.To, že ve společnosti přibývá podlých,neslušných lidí,kteří jsou nenasytní,liní a nepřejícní to je si myslím taky realita.Vedení naší okresní organizace jsou tyto vlastnosti cizí a proto si myslím,že máme tak  dobré výsledky,které jste popsal,že třeba u nás peníze nejsou problém.Ale mějte na paměti,že i my jsme dobrovolni funkcionáři a děláme to bez odměn a pouze jen za náhrady,které nikdy nemohou nahradit cenu naší práce.

Přejí Vám klid v duši a více štěstí v životě   Mirek Poništ - předseda OO ČSV F-M


Datum:17.4.2017

Oslovení pana předsedy M.Knödlovou

Pane předsedo OO ČSV F-M, předsedo KKV MSK a 1. místopředsedo ČSV,

před Velikonoci mi došlo Vaše přání k těmto svátkům. Toto přání musím říci, že na mne nepůsobilo dobře. Po něm se mi opět rozjel kolotoč myšlenek, které jsem se rozhodla Vám napsat.
Vzhledem k tomu, že v mailech, které jste rozesílal různými směry, jste mne několikrát zmínil a psal lži, si dovolím  reagovat.
Dříve než se k tomu dostanu, pár informací na úvod.
Vaše přání k Velikonocům mne velice rozladilo, protože právě Vy jste znepříjemnil předvelikonoční čas mně a mé rodině, kdy jste při posledním telefonickém rozhorleném telefonátu vyhrožoval, že by se mi mohlo něco stát. Možná bych tomu nepřikládala takový význam, ale po naší výroční schůzi ZO ČSV F-M, kdy jste zasahoval do průběhu schůze velice horlivě a v dalším týdnu zjišťoval u našich funkcionářů návaznosti s chodem Domu včelařů, začaly probíhat nejen ve Včelím obchůdku, ale i v areálu kontroly, u nichž bylo zajímavé to, že  se dotazovaly na stejné záležitosti, jaké zajímaly i Vás. Samozřejmě, že kontroly byly na udání. Je škoda, že areál, který funguje převážně na dobrovolnických aktivitách a dýchá pro včelařství, že ZO ČSV F-M dokázala něco, co není jen tak běžné, a v konečné fázi i Včelí obchůdek, který dělá vše pro spokojenost především včelařů z MSkraje, je zdržován záležitostmi, které  se "kvůli pomstě" rozběhly. Nepočítám komplikace, které přinesou různá opatření v rámci finančního zabezpečení areálu (ZO hradí provoz 350 tis. Kč). Posouzení tohoto Vašeho kroku ponechám na zvážení jiných orgánů.
Jak to vůbec začalo? Lednový odchod JUDr. Kowalczyka z funkce předsedy Komise pro práci s mládeží při OO z důvodů Vám známých nás vedoucí vedlo pátrat více po rozdělení dotace  MSkraje (200 tis.Kč), která byla avizována pro práci VKM okresu Frýdek-Místek. Po návratu ze semináře vedoucích 28.-29.1. jste se mi ozval kvůli informací právě ze semináře. Netajila jsem se s tím, že s kroky ČSV, které jsme jako komise pro práci s mládeží měli předkládat vedoucím, jsme nesouhlasili (chybějící položka stravného v organizaci Zlatá včela, rozdělení VKM dle zřizovatelů atd.). Zároveň jsem doporučila, aby OO vypracovala přehled o pořízeném majetku či materiálu v rámci dotačních financí MSK, o tom, kam a za kolik  šly pořízené věci do organizací (je nutná evidence jak v OO, tak  i v přijímacích ZO), aby byly podepsány předávací protokoly a pravidla za jakých podmínek tyto věci vlastně přebíráme. Bylo to 30. ledna, kdy jste mi při tomto tel.rozhovoru řekl, že Vás nemám právo úkolovat a že chci být "papežštější než papež". V každé organizaci si hlídáme, aby vše bylo průhledné a zaevidované, aby v případě toho, že z tohoto kolotoče někdo odejde, aby se nemuselo pracně dohledávat. Tak stejně by měla postupovat i OO a určitě by se tak mělo stát již při dotaci v roce 2015.
Vedoucí VKM okresu F-M jsme se rozhodli vydat Stanovisko, kterým jsme chtěli "odtajnit" poskytnutou dotaci.Bohužel jsme  šlápli do něčeho nedobrého, protože by to takovou reakci určitě nevyvolalo. Stačil jediný přehled, předávací protokoly a problém mohl být vyřešen a nikdo by se o nic dál nezajímal. Postoj nejen Vás, ale i pokladníka a v konečné fázi i předsedy KRK  při OO je silně zarážející.
A teď k Vašim vyjádřením:
10.2.2017 ....Touto formou Vám dávám i ke zvážení informaci,že př.Knodlová Marie má zájem založit vlastní spolek s právní subjektivitou na podporu právě včelařských kroužků v MSK.Dle mého názoru se jedná jen o další sciskalovinu,tedy o její  podnikatelský záměr.Ukázal jsem cestu ,že jde z MSK dostat na mládež nějaké,byť podotýkám nenarokované peníze a tak chce se vydat po této námi vybudované cestě.Já osobně odmítám takové privatizování a usurpování naší společné práce.

Vzniku Spolku Mladí včelaříci, z.s. jste dopomohl vystoupením na setkání vedoucích VKM MSkraje, které se konalo v prosinci v Mostech u J. Nechtěli jsme se potýkat znovu se situací, která nyní nastala v okrese Frýdek-Místek a proto byl založen spolek Mladí včelaříci, který chce pomoci větší spolupráci VKM v Moravskoslezském kraji a jejich společným aktivitám. Její předsedkyní je Ing. Lenka Procházková.
Finanční prostředky se snažím získávat pro ZO F-M pro její aktivity s mládeží, propagaci včelařství a pro rozvoj včelařského naučného areálu v Chlebovicích od roku 2007, takže Vaše informace a představy jsou vážně mylné.

13.2....Dokonce  př. Knodlová rozesílá po vedoucích VKM panflety o nějakém údajném netranparentním hospodaření našeho okresu a dokonce s náznaky na zneužívání dotaci MSK na kroužky.Takto na sebe strhává pozornost.Po zasedání VKM v Nasavrkách ve dnech 28.-29.1.2017 dokonce velmi zkresleně  informuje členskou  základnu o výstupech chování našeho Svazu vůčí včelařské mládeži.Toto její jednání a chování je na hranici etického kodexu funkcionáře ČSV a pokud potřebuje najít důvody,jak si založit svůj spolek,přes který chce čerpat dotace z MSK a vytváří atmosféru nedůvěry,tak je to její osobní problém .Já její chování a i některých jejích příznivců velice odsuzují a vždy budu respektovat demokratický zvolené orgány jak na úrovní okresu ,kraje a ústředí.

O dění ze semináře v Nasavrkách jsem informovala dle pravdy. O tom jsme se mohli přesvědčit na zasedání Komise pro práci s mládeží v březnu v Praze, kdy jsme dokázali, že předseda J.Cafourek vše prezentoval dle doporučení předsedkyně Machové. Kdo lhal, bylo právě vedení ČSV. Dlouhodobě nedostatečné pochopení ČSV pro práci s mládeží, rezignace J.Cafourka na všechny funkce a členství v v ČSV, obcházení komise atd. byly důvodem mé (celkem 6 členů) rezignace na tuto funkci.

Zároveň jsem v březnu rezignovala na funkci členky redakční rady Včelařství. Dlouhodobá nespokojenost s odvedenou či spíše neodvedenou prací odborného oddělení, změny působnosti RR na poradní orgán, rezignace RNDr. V.Švamberka a mnoho dalších důvodů mne vedlo k tomuto rozhodnutí (z RR odešlo celkem 5 lidí).
Do komise pro práci s mládeží a do redakční rady jsem vstoupila na základě žádosti p. J.Cafourka a RNDr.V.Švamberka, kteří byli po posledním sjezdu požádáni o předsednictví těchto orgánů předsedkyní Machovou. Jsou to totiž dva lidé, za kterými jsem vždy stála a budu stát, protože si  jejich odborné činnosti pro české včelařství vážím. V té době jsem alespoň na chvilku uvěřila, že   rozhodnutí předsedkyně obrátit se na tyto dva lidi, povede k rozumným krokům v ČSV. Bohužel  nabývám přesvědčení, že to byl opět včelařsko-politický tah.
Byla jsem a jsem zastáncem jednoty ČSV, ale vývoj posledních měsíců mne vůbec nenaplňuje klidem. Bohužel k tomuto dění přispíváte pane předsedo i Vy svým chováním, autoritářstvím, nepřipouštěním jiných názorů, neúctou atd.  Vaše korespondence se spoustou pravopisných chyb jsou přímo neodpustitelné.
Náš okres je smutným příběhem, jak by komunikace neměla vypadat a věřím, že bude poučením do dalších období.

 

Datum: 18.4.2017

Odpověď M. Poništa

Milá Maruško,

je dobře,že jsi dala do pochodu své myšlenkové pochody,ale pokud vím také,jsi křesťankou a tak drž se desatera přikázání.
Jednu prosbu na tebe však mám - neotravuj už,málokterého to zajímá a já se tím začínám dobře bavit a to je na jedné straně dobře a na druhou stranu pro tebe fakt zlé.
To,že mně obviňujete s tvým dlouholetým přítelem Jarkem Kopečkem,že Vám tam posílám kontroly jen dokazuje Vaší malost.Tyto praktiky jsou praktikami Stb a odporných komunistických zrůd,kteří takto likvidovali nepohodlné lidi.I v dnešní době takových zrůd je dosti mezi námi.Pokud však je ještě někdo,kdo nepatří k takovým,tak jsou mezi námi poctiví lidé,kterým nejsi lhostejná ty a to tvé počínání v Chlebovicích a dosti si je rozdráždila svým chováním.A tady do jisté míry se jím nedivím.Nebudu ti tady znovu a znovu dokazovat tvé lhaní a fabulace a ani rozebírat tvé povahové vlastnosti,ale tak jak ses zkompromitovala,tak to bych ani v nejhorším snu nepředpokládal.Chtěla ses zviditelnit a mně zdiskreditovat a stalo se to právě naopak a za to ti mnohokrát děkuji.Začni si už konečně plnit své povinnosti jako předsedkyně ZO ČSV z.s.  Frýdek - Místek ,jelikož s tebou je spolupráce nejhorší ze všech ostatních ZO v okrese a pokud na to nemáš,tak už se věnuj svému spolku,kdy dneska jsem dostal info,že jej máš od 8.3.2017 zaregistrován.Byť jsi tam jen jako místopředsedkyně,tak jsi skutečně věrohodná,že tam bude vše jako v ráji na nebesích.Uvědom si,že budeš muset spolupracovat se mnou jako z předsedou KKV ČSV z.s. MSK a takto si skutečně naší spolupráci nepředstavují.
Jelikož se v tomto dopise zmíňují také o tvém dlouholetém příteli,kterého zajisté miluješ,tak jak on tebe,promiň a odpusť mi,že reakci přeposílám i jemu,tak se nezlob a zkuste zase něco kloudného vymyslet.

Přejí krásné dny a mnoho klidu v duši   Mirek Poništ

 

Datum: 18.4.2017

Odpověď M. Knödlové

Pane předsedo,
Vaše odpovědi mne nepřekvapují. Bohužel opět jsou to velice zkreslené informace, jak ty soukromé, tak i pracovní.
Naše organizace přistupuje k plnění úkolů zodpovědně, dodržuje termíny, bohužel nevím, z čeho máte pocit, že nepracujeme. Ba naopak, okresu   jsme se snažili vycházet vstříc, co se týče úschovy některých propagačních materiálů, poskytnutí našich výukových a dalších  materiálů k různým akcím a v neposlední řadě i uložením archivních materiálů OO, které jsou v Domě včelařů stále uloženy.
Pokud něco nesplníme, pak je to zapříčiněno nedostatečnými nebo žádnými informacemi ze strany OO. Z posledních příkladů uvedu neoznámení termínu a místa vyzvednutí léčiv, kdy naše ZO vůbec nebyla informována. Faktura, která nám byla posléze doručena, nemá náležitosti -  naši plnou adresu, IČ,  proto budeme požadovat vystavení nové faktury. Špatně se pracuje i tehdy, kdy se mění neustále pravidla, termíny. V loňském roce jste nám dokonce vyhrožoval, že nám odeberete dotaci pro obnovu úlů. Bylo by toho hodně, ale věřím, že nestandardní postupy Vašeho vedení, které jsou zaznamenány i v zápisech POO budou okresní KRK zaneseny v její zprávě.
Při jednom telefonickém rozhovoru jsem Vám řekla, že za celý život jsem nezažila způsob jednání, který tady preferujete. Ač jsme byli s kýmkoliv na různé názorové lodi, vždy byly vztahy korektní a slušné. To bohužel Vy již nedokážete.

S pozdravem
Marie Knödlová


Datum: 18.4.2017

Odpověď M.Poništa

Ahojky Maruško,

o výdeji léčiv byl informován tvůj dlouholetý přítel a i bylo s ním dohodnuto předání na jeho farmě.Přítel Kopeček je v naší OO  právě zástupce za ZO ČSV z.s.F-M a proto předpokládám,že tě o všem informuje.Je to přeci dlouholetý funkcionář,který ví jak to v chodu OO chodí a že množství věcí je třeba řešit operativně. Co se týká faktury, tak to prosím projednej s okresním pokladníkem,ale on ti vysvětlí kroky,které máš učinit.Prosím Tě jenom nenaštvi i jeho,jelikož on to dělá vše ve svém volnu a ne jako ty ,že ze všeho máš byznys.Ale musím ti připomenout,že peníze štěstí nepřinášejí.To jsi se už doufám přesvědčila a pokud ne,tak tě o tom budu snažit přesvědčit.Nejdůležitější je zdraví,pohoda,láska a hodně dobrých lidi kolem sebe.

Přejí krásný večer a pokud budeš chtít něco řešit můžeš mi i zavolat je to lepší,než taková neosobní komunikace.  MP


Datum: 18.4.2017

Odpověď M. Knödlové

Pane předsedo,
komunikaci s Vámi považuji již za zbytečnou. Finance nikdy nebyly otázkou mých dobrovolných svazových aktivit. Vaše názory jsou o to zajímavější, neboť jste požadoval procenta z uskutečněných nákupů VKM v našem Včelím obchůdku. Pro připomenutí  - na základě Vašeho naléhání Vám bylo v roce 2015 a v r. 2016 předáno zboží zdarma dle vlastního výběru v hodnotě 9200,- Kč. Až s odstupem jsem pochopila Vaše doporučení nakupovat v našem obchodě, ač jsem s tímto doporučením nesouhlasila.
S pozdravem
Marie Knödlová

 

Datum: 18.4.2017

Odpověď M. Poništa

Milá Maruško,

mám dojem,že už jsi zralá na zhodnocení svého psychostavu odborníkem.Já ti pomoci fakt nemohu.Tvůj přítel mi v jednom rozhovoru sdělil,že máš zdravotní problémy.Ale kdo je nemáme v tomto věku.Právě mám taky chřipku a kurýrují se.
A prosím můžeš mi napsat rozpis toho zboží,jenž jsem měl údajně od tebe odebrat za 9200 Kč.A pokud jsi mi něco dávala, určitě i víš proč jsi takto postupovala a co jsem udělal se zbožím takové neskutečné hodnoty?
Kabaretní vystoupení meilovou poštou pro dneska můžem ukončit,ale pokud bys chtěla pokračovat,rád se obětují i když zítra a pozítří mě čeká velmi náročný den pro včelaře a včelaříky.

Přejí ti klidnou noc   Mirek

 

Datum: 18.4.2017

Reakce J.Kopečka (předseda OV ČSV F-M v letech 1990-2015)

Mirku,

nemůžu se na to dále dívat. Ve funkcích ČSV pracuji od roku 1965. Nikdy jsem se nesetkal s podobnou konverzací. Nezlob se na mě, ale jsi hodně zdiskreditovaný a neumíš jednat s lidmi. Ty jsi předseda, ty zodpovídáš za kolektiv. Měl bys odejít z funkce předsedy OO FM. V takovém kolektivu se nedá pracovat. Máš toho hodně a začínáš být podrážděný.

S pozdravem Jaroslav Kopeček

 

Datum: 18.4.2017

Odpověď M.Poništa

Jarku,

já si to vůbec nemyslím.Prosím tě vzpamatuj se a zachovej si trochu soudnosti.To , co tvá přítelkyně rozvířila asi nedomyslela.Byla zvyklá,že jsi ji dělal pomýšlení,ale já bohužel nemám tvé oči a já zastávám názor,který znáš.Vzpamatovat by jste se měli už skutečně Vy.Neotravujte a pochopte,že je jiná doba a že já nejsem Vaše cvičená opice.Nyní nemám důvod odstupovat,i když by se Vám to hodilo.Tu radost Vám neudělám- pokud chcete mou hlavu,tak máte možnost demokratickými způsoby,ale to by jste museli přesvědčit na těch konspiračních schůzkách i ostatní členy nejenom OO,ale i další předsedy okresu.To co mi píšeš,bych od tebe nečekal.Ani ty Jarku nevíš vše,co je zač přítelkyně Knodlová.

Přejí ti klidné dny   Mirek

 

Datum: 20.4.2017

Reakce M.Poništ

 

Milá Maruško,

prosím zveřejnění na tvé stránky v obchůdku.Jinak docela dobrá zábava,víš kdybych nebyl nemocen,tak bych dneska dělal inventúru v Jabloňanech.Tím,že nejsem zvyklý lenošit,tak jsem si početl.Ale zase je to účelově zpracováno.Ti pisatelé by se fakt měli představit.Jinak bych se nedivil,kdybys si to psala sama a nebo někdo z tvých blízských přátel.Taková komunikace,ale nevím jestli tě dokáže zviditelnit.Mám taky pocit,že se tam dopouštíš i trestných činů jako je pomluva,úplacení a možná i dalších.V okrese máme jednoho odborníka na trestní oznámení a také pisatelé pomlouvačných dopisů,které rozesílá všem, jen ne tomu.kterého pomlouvá.Tak jako jsi to udělala i ty.Vím,že byly na tebe dotazy,kteří vedoucí a nebo ta většina se k tobě přidali.Prosím můžeš to zveřejnit?Také můžeš popsat jak jsi vedla výroční schůzí ZO ČSV z.s. Frýdek-Místek.V okrese máme pokladníka,který by ti mohl závidět.On dělá uzávěrku za rok celý víkend a ještě v průběhu roku se tomu věnuje.Ty jsi udělala účetní uzávěrku za max.20 min a tiše jsem záviděl příjem 991 000 Kč,z toho dotace 526 000 Kč.Jsi fakt šikovná a prosím,ještě mi napiš proč jste všichni lhali,že máte pokladníka v nemocnici?On mi říkal,že je doma a jen bere léky.To, že je to pokladník v letech,tak není nic nového,že léky užívá.A prosím znáš stanovy ČSV?No vůbec, a to je zarážející .Jelikož funkcionář tvého postavení by je měl znát dokonale.Proto se nedivím,že tvá kontrolní komise neměla námitek k takovému vedeni schůze.Prosím .nezlob se,že jsem musel zasáhnout.Když na výroční schůzí ZO není zpráva o hospodaření za rok 2016 a rozpočet na rok 2017 a chceš dát hlasovat o usnesení,tak přeci porušuješ hrubě stanovy.Další zarážející informaci pro mně bylo,že pan jednatel nikdy nečetl a snad ani neviděl smlouvu o pronájmu Domu včelařů od města Frýdku-Místku.Dále neví tok peněz ze vstupného z muzea.Taky mi nemohl říci jak to je s těmi firmami od tvého přítele Kopečka a tvých dcera a tvé firmy.Nevím,ale taky mám pocit,že Dům včelařů není veden jako restaurace a dokonce ubytovna a nebo penzión.Jak můžeš vyvařovat jídla v kuchyni a ten tvůj Mirek dělat číšníka a zároveň průvodce v muzeu.Tyto informace se mi dostávají dnes a denně na můj meil a proto je tady budu taky zveřejňovat,pokud mi to dovolíš.Prosím napiš rozpis věcí za těch 9200 kč,co jsem od tebe údajně vymohl.Ty jsi neohlásila na mně vydírání a nebo snad nedovolené  obohacování?Já bych to udělal a nikdy bych  takovým způsobem nejednal.Ty jsi však známá tím,že jdeš přes mrtvoly už od doby co jsi dělala asistentku poslanci za ODS.Na závěr jeden bonmot " když kůň umírá kope kolem sebe".A tebe pomalu už zlatý Klondike končí,byť vím,že jsi měla uzavřenou smlouvu s městem na dobu neurčitou a nyní je změněná na dobu určitou do roku 2018.A tvůj spolek mladí včelaříci není zase jen bílým koněm na čerpání dotací.Já za dva roky jsem pro VKM zařídil 227 000 Kč na nákup ochranných včelařských pomůcek,učebních pomůcek, technického vybavení,vosku,mezistěn a dalších potřebných věcí.Bohužel ne všichni chtějí u tebe nakupovat,z důvodu předražených věcí a tak se nad sebou zamyslí.A když ještě vážíš na nezkalibrované váze a kolikrát chybí i 40 dkg mezistěn,jako se to stalo mně ,tak si myslím,že za chvíli tam moc lidi nakupovat nebude.Přes E-schopy je to daleko levnější.A ještě k tomu to zlé EET,kdy se musí vše evidovat,to je smrtelná kombinace.Můžeš taky zveřejnit kolik jsi zaplatila pro náš stát za tu neevidovanou restauraci tržeb?Tam je EET dokonce od 1.12.2016.
No prostě ty jsi si zmýlila dobu - už není rok 1989,kdy se kradlo jako na běžícím pásu.Ale měla jsi dobrého učitele.Jen ta nemoc " Mamon ".Nikdy po sobě nečtu texty a tak věřím,že jsem tam nenasekal hrubek pravopisných.Nezlob se končím a tak se zase brzo ozvu.

Přejí hezký večer  Mirek Poništ  předseda OO ČSV z.s. F-M

 

Datum: 20.4.2017

Odpověď M. Knödlová

Pane předsedo,
je vidět, že jste měl mnoho času zabývat se fungováním naší organizace, Včelařskému naučnému areálu v Chlebovicích a hlavně Včelímu obchůdku. Myslím, že žádné jiné organizaci (a je to dobře) jste tolik času nevěnoval.
Bohužel říkáte úmyslně polopravdy či lži a skutečnost je mnohdy jiná. Vzhledem k tomu, že jsme se na poslední výborové schůzi zabývali Vašim vystoupením na výroční schůzi, trváme si za tím, že výroční schůze proběhla řádně dle Stanov a dle odsouhlasení účastníků schůze. Důkazy jsou.
Chci upozornit na to, že jako předseda OO překračujete své pravomoce! Naše smluvní vztahy fungují a jsou v pořádku.
Mnohé informace nejsou pravdivé a svědčí  o Vašem velkém zájmu  cokoliv zjistit a zajímat se o tyto věci u kontrolních orgánů.
Musím Vás nepříjemně informovat o tom, že až na drobnosti vše bylo v pořádku a chci Vám zároveň poděkovat, že i ty drobné nedostatky byly díky Vám odstraněny.
Je škoda, že jste se také nezajímajímal o stovky hodin, které jsme v rámci areálu odpracovali zcela zdarma. V této chvíli jsem moc ráda, že jste se projevil zcela otevřeně a naplno a věřím, že nebude vůle, udržet Vás ve funkcích ČSV, které zastáváte.

S pozdravem
Marie Knödlová

 

Datum: 20.4.2017

Odpověď M.Poništ

Hezký večer Maruško,

právě od samého počátku své funkce jsem se nevěnoval ZO ČSV z.s.F-M v domnění,že takové persony jako je Jarek Kopeček a Marie Knodlová musí znát dokonale stanovy a ani nejhorším snu by mně nenapadlo pochybovat o fungování ZO ČSV z.s. Frýdek - Místek.Jezdil jsem po 19 výročkách v roce 2015 - 2016 po regiónu a letos jsem navštívil taky 18 výročních schůzí od Bukovce po Rychaltice.Do F-M jsem jel schválně i nepozván,jelikož jsem měl snad 30 různých podnětů a až se mi nechtělo věřit,že by to mohla být pravda.Ty podněty mi začaly chodit po odeslání tvého meilu,kde jsi mne obvinila ,že jsem netransparentně rozděloval pomůcky a další věci a na základě tvého "šetření " jsem dokonce měl údajně i tuto dotaci zneužít.Když nyní Vím,jak čerpáš dotace ,tak máš zkušenosti,že dotace může zneužívat někdo ,kdo nemá firmu a má pouze neskutečnou radost,že se mi něco povedlo a mohli jste se dovybavit.Nyní po těchto debatách už mi zase chodí reakce, jaká dojná kráva jsou kroužky a pokud taková korespondence se dostane na kraj ,tak víš co dostaneme?A může za to tvá nenažranost a taky nenažranost podobného bývalého komunisty z Třinecka.Ten jak jsem ho požádal o pomoc společně s naším okresním jednatelem,tak se zeptej jak jsme pochodili.A kde je celá korespondence s ním,kdy jsem mu vysvětloval jeho triky ,co na mně zkoušel.Taky má firmu a dokonce byl přesvědčen,že jsem mu dal odměnu 3000 Kč.Když jsem mu vysvětlil,že my si v okrese odměny nedáváme,že jsme něco slíbili předsedům v loňském roce a náš okres to chce splnit a taky splnil.To,že mi dáváš najevo,že  nemáš vůli mně držet ve funkcích  co to má znamenat?To snad nezáleží na tebe,udavačích a lidech,kteří se ráno probudí a už jsou zlí,že žijí a otravují ,prudí ostatní.
Ty jsi zklamala na celé čáře a že jste vše dali do pořádku,tak to jen dokazuje,že máš máslo na hlavě.Já tam,ale byl vše viděl a slyšel.Škoda,že jsem musel odejít jak jste schvalovali usnesení,ale nakonec máte právní subjektivitu a za chod jsi zodpovědná ty a jednatel.To,že výbor kryje lumpárny je taky jeho věc.To,že jste odpracovali zdarma hodiny ,bych ti i věřil,ale taky jsem na mnohých pochybách.Nebudu to řešit.Už jsem tě jednou žádal,že nemáš otravovat a takto se zviditelňovat.Víš řeknu ti jednu pravdu,že jak zemřel bývalý předseda  Mandík, a řekl jsem,že nebude mít veřejný pohřeb,tak se mně 30 % řadových včelařů ptali kdo to je?A tento člověk něco vykonal a i po něm něco zůstalo.A co si myslíš ty o sobě?
Vzpamatuj se ,já nejsem Kopeček,s kterým jsi si dělala co chtěla a na okrese jste kryli takové lumpárny,že se rozkradla celá pokladna po př.Slívovi,kde se to objevilo v nějakém zápise.Kde se objevilo v zápise jakým způsobem si vedla tábor,že na farmě u Kopečka v doslova katastrofálních hygienických podmínkách jsi připravovala jídla pro děti a děti se nakazily a hygiena ti tábor uzavřela.Jeden člověk,který už bohužel umřel a byl z Frýdlantu,jak jsem po něm přebíral funkci kulturního referenta mě varoval,právě před tebou ,Kopečkem a Lupou.Vše se vyplnilo,ať mu je zem lehká.Pokud se nevzpamatuješ a nepřestaneš mně očerňovat,tak takových to argumentů ti mohu posílat donekonečná,jelikož i dneska mi došly další dva.A tak ti je napíšu zase příště.

Přejí ti hezký večer   Mirek Poništ

 

Datum: 21.4.2017

Odpověď M.Knödlová

Dobrý den,
toto je smutná korespondence a je mi Vás skutečně líto. Na mnohé věci mohou být různé úhly pohledu, ale jsem moc ráda, že před sebou a před institucemi, od kterých čerpáme finanční prostředky na aktivity v rámci Včelařského naučného areálu mám čisté svědomí. Včelí obchůdek jsem přebírala v roce 2009 s otevírací dobou v sobotu od 9-12 hod..  I když jsem se věnovala maximálně rozvoji naučného areálu, přesto se podařilo rozšířit otevírací dobu obchůdku téměř do celého týdne. Vše se dělá ke spokojenosti zákazníků a návštěvníků. Že se k nám vracejí, je dobrou vizitkou. Zasahování do chodu ZO, včelařského areálu i do Včelího obchůdku z Vaší strany je pro ČSV i pro naši společnost alarmující. Věřím, že lidé, kteří nechtěli vidět uvidí a kteří nevěřili uvěří...
S pozdravem
Marie Knödlová

 

Datum: 21.4.2017

Odpověď M.Poništ

Milá Maruško,

děkuji za ranní korespondenci,přejí ti hezký dnešní den a jen v krátkosti ti chci poděkovat,že máš dobrý vliv na mé zdraví.Vysvětlím v čem a proč.O Velikonocích jsem byl na Slovensku v termálu,jelikož mně děsně bolelo pravé koleno a pravé rameno,nemohl jsem chodit a zvedat ruku.Bohužel ,jak to někdy bývá jedno vyléčíš a druhé můžeš poškodit.A to se i stalo.V pondělí po příjezdu v noci,kvůli neskutečným kolonám u Ružomberku a Strečně jsem si otevřel meily a měl jsem 33 meilů.Z toho 32 hezkých a jeden od tebe.Když jsem odjížděl,tak jsem všem ze srdce popřál krásné prožití těchto svátků.Tvá reakce byla opět taková jaká jsi osobnost.V úterý ráno jsem najednou nemohl doslova vstát z postele,jelikož jsem se cítil hrozně.A tu jsem věděl,že je zle.Potřeboval jsem lékaře a nebo terapeuta.K lékaři jsem nebyl schopen jít a čekat v řadě a tak přicházela v úvahu druhá možnost a tam ses nabídla Ty a tvá osobní korespondence.Tento týden,tak jako skoro každý jsem měl mnoho povinnosti ze své činnoti v ČSV.Ve středu jsem vše zvládnul s vypětím sil,ale večer jsem už měl neskutečnou zimnicí a věděl jsem,že bude zle,když se nedám dohromady.ˇVe čtvrtek jsem měl mít inventúry v Jabloňanech a Pohořelicích včelstev a i jednání ve Včelpu.Tady snad zasáhl bůh a nebo můj strážný anděl a kvůli počasí jsme tuto práci posunuli o týden a já se mohl kurýrovat a připravovat na zasedání okresu v neděli v Oldřichovicích.Tady jsi zase zasáhla i ty tvým servrem co máš " Jak to začalo ".Já by na to asi nepřišel,ale ráno mi volal jeden přítel včelař,co máš zase za aktivity.Předně máš to špatně zpracováno technicky,jelikož nejnovější příspěvky by měly být hned nahoře a nejstarší úplně dole.Jelikož je to ale účelová záležitost,sama víš co děláš a tento styl není mou formou,jelikož zveřejňovat osobní komunikaci na oficiální stránky aniž by to ten druhý věděl je velká zhovadilost.Sportovním žargónem je to podpásovka.Jsem bývalý aktivní sportovec- házenkář,který v utkáních dával tolik branek,jako zbytek mančaftu.Mám statistiky a mohu ti je ukázat .Dokázal jsem se v mládí vždy dokonale vyhecovat a připravit na každé utkání a to mi zůstalo dodnes.Jedno přísloví znáš" co se v mládí naučíš,na stáří jak kdybys našel ".Věděl jsem,že nejdůležitější zápas mně čeká v neděli a tak Vás informují,že jsem dobře vyhecovaný a připravený na tebe,Kopečka a toho odporného komunistického zlořáda.Dneska se už cítím docela v poho a zdravotní stav se zlepšuje a i mi pomáhají podpůrné meily od skutečných přátel včelařů.To na úvod.
Jinak odpověď na tvou ranní korespondenci.Je v pořádku,že máš takovou otevírací dobu,ale přeci tam zaměstnáváš pouze svou rodinu a tak nechápu,že toto považuješ za něco neobvyklého.Taky nikdy v minulosti jsem nic neměl proti tobě a tvým aktivitám,vztahům a už vůbec ne jako včelaři,funkcionáři a vedoucímu VKM.Já se totiž nikdy nezajímám o lidi,kteří jsou v pohodě,jsou pracovití a dobrosrdeční.Nezajímám se ani o ty ,kteří jsou třeba zlí,nepřejícní a škodolibí.Mám v sobě od dětství vybudovaný silný pud sebezáchovy.Nebudu ti popisovat proč,ale mohou za to takoví odporní lidé a komunističtí karieristé,jakých je i dnes ješte bohužel mnoho i mezi námi včelaři.Pokud něco dělám ,tak to dělám srdcem a naplno jako jsem nastupoval do utkání v soutěžích.Nikdy jsem se nedíval na druhé,pouze jsem se soustředil na svůj výkon,aby byl 100% pro můj team.I dnes mám teamm,ne svou firmu,svůj team a tím je OO ČSV z.s a svých 5 let mandátu.Historie ukáže co jsem udělal dobře a co špatně,ale i kdybych neměl možnost tento mandát dokončit,tak za necelé 3 roky jsme udělali kus práce.To nikdy nepochopí lidé jako jsi ty,Kopeček,Judr Kowalczyk,Kaločové,Lupové a mnozí další takoví lidé,kterým jde prvotně o exibicionizmus a o vlastní prospěch pod rouškou bohulibé činnosti.I když nemohu říci,že děláte málo pro přírodu a společnost,ale především je to Vaše práce .To si přeci každý normálně uvažující člověk dá do souvislosti.
A tak ti znovu říkám vystřelila jsi jedovatý šíp do etéru,hrubým způsobem jsi mně očernila.ečekám o tebe omluvu,o tu nestojím od takových lidí jako jsem jmenoval,ale dejte mi pokoj a nechte mně dodělat mou práci ,pro kterou jsem dostal důvěru a mandát od delegátu okresní konference,přátel předsedů okresů v MSK jako předsedy  KKV a důvěry naší paní předsedkyně Mgr.Jarmily Máchové.Pokud však demokraticky, bych byl z některé funkce odvolán,budu to respektovat.Mám mnoho dalších osobních priorit a budu se moci věnovat třeba více těmto prioritám,podotýkám se stejným zápalem.

Přejí ti krásný dnešní a i další dny   Mirek Poništ


Datum: 22.4.2017

Závěrem M.Knödlová

Vážený čtenáři této rubriky,
je mi smutno. Smutno z tragického jednání předsedy OO ČSV F-M, předsedy KKV ČSV MSkraje a 1. místopředsedy ČSV Miroslava Poništa. Smutno z toho, že jsme věřili, že bude lépe....
Přizpůsobili se demokratickým volbám a snažili se pomáhat. Bohužel, ne vždy to vyjde.
Včera jsem otevřela jeden časopis a čtu:" ... Když narazíte na něco, co se vám nelíbí, o čem jste přesvědčeni, že je to špatné, udělejte správnou věc - se vší vážností se proti tomu vyjádřete. Nadávání, brblání nebo vtipkování ničemu nepomůže."

Netušili jsme, že kvůli jednoho obyčejného přehledu dojdeme do těchto končin - otevření rubriky Není nám to jedno.
Po přibývající agresívní korespondenci to bylo přímo povinností. Proč?
Zabývám se mládeží již od středoškolských let, v současnosti vedu 13 let včelařský kroužek, organizuji spoustu akcí s včelařskou tématikou a při všech těchto aktivitách vedeme mládež nejen ke včelařským dovednostem, ale i k slušnosti a toleranci.
Náš frýdeckomístecký případ nechť je mementem jakou cestou nejít.

Marie Knödlová


Datum: 23. 4. 2017

Oldřichovice - Plenární zasedání OO ČSV Frýdek-Místek za účasti předsedů

 

Nejzajímavéjší výroky M.Poništa:

- my vás nepotřebujeme, my si odhlasujeme vše sami

- budu mluvit pomalu, aby jste to všichni pochopili

- veřejné útoky na JUDr. Kowalczyka

(informace se doplňují...)

 

Datum: 2.5.2017

Usnesení výboru ČSV, z.s., ZO Frýdek-Místek konaného v mimořádném termínu dne 2.5. 2017


Výbor ZO ČSV Frýdek-Místek se zabýval průběhem plenárního zasedání dne 23. 4. 2017 v Oldřichovicích a požadavky na VOO ČSV Frýdek-Místek a schválil:

1. Výbor ZO ČSV F-M doporučuje VOO ČSV Frýdek-Místek:

- vypracovat přehled pořízeného majetku a materiálu z dotace MSK pro činnosti VKM v okrese Frýdek-Místek v roce 2015 a 2016, včetně zveřejnění předaných konkrétních věcí a jejich množství, celkové hodnoty předaného majetku a příslušných VKM, které tyto věci obdržely;

- zabývat se neetickým jednáním předsedy M. Poništa v období před a v průběhu plenárního zasedání 23.4.2017 a vyvodit z něj důsledky;

- vypracovat návrh jednacího řádu pro jednání OO ČSV Frýdek-Místek a zaslat ZO k projednání;

- vypracovat a zveřejnit směrnici pro nakládání s pořízeným majetkem a materiály pořízených z dotací;

- zveřejnit či zaslat ZO OO ČSV Frýdek-Místek zprávy přednesené na plenárním zasedání OO 23.4. 2017 včetně zápisu;

- nastavit vyhlašované termíny tak, aby nebyly posléze měněny (viz žádosti na aerosol. léčení).

2. Výbor ZO ČSV F-M je toho názoru, že předseda OO ČSV Frýdek-Místek M. Poništ svým účelovým jednáním vědomě či nevědomě poškozuje dobré jméno ZO ČSV Frýdek-Místek a zároveň narušuje bezproblémovou činnost Včelařského naučného areálu v Chlebovicích. Požaduje tímto, aby se VOO ČSV Frýdek-Místek touto situací zabýval a vyvodil z ní důsledky.

3. Výbor ZO ČSV Frýdek-Místek svolává mimořádnou členskou schůzi ZO ČSV Frýdek-Místek v úterý 6. června 2017 v 17.00 hod. konanou v Domě včelařů v Chlebovicích. Hlavním bodem programu:

- volba delegátů na plánovanou mimořádnou konferenci OO ČSV FM

- informace z průběhu plenárního zasedání OO ČSV FM dne 23.4.2017.

(pozn.: podněty se nikdo nezabýval - OKK, POO...)

Datum: 11.5.2017

Milá Maruško,

prosím ,pokud bych tě mohl požádat,tak jestli nebudeš něco vědět,třeba nějaký termín odevzdání nějakých dokumentů,tak se obrať na mne, jako tvého předsedu Okresní organizace a já jsem ti k dispozici vše vysvětlit.Nedotazuj se způsobem,jaký mi byl odrezentován ze sekretariátu,jelikož tím dokazuješ jen svou neschopnost vnímat informace,jenž dávám já a nebo by je měl tlumočit zástupce za ZO ČSV F-M z.s. přítel Kopeček.V loňském roce jste za ZO ČSV F-M dokumenty vůbec neodevzdali a letos jste je odevzdali zase jako úplně poslední ZO v okrese a na hranici vyřízení.Tímto bych tě chtěl upozornit,že bys se skutečně měla věnovat své ZO daleko více jako předsedkyně .Já si myslím,že snad pochopíš,že i okresní funkcionáři musejí mít dostatek času na zpracování těchto dokumentů. Proto bych ti doporučil,abys místo konspiračních schůzek ,které organizuješ za účelem mého odvolání a dalších tvých aktivit,které se neslučují s řádným vykonáváním funkce předsedkyně ZO si toto mé doporučení vzala k srdci.V okrese jsi vyvolala velký nepokoj,dokonce jsi zveřejnila obsah soukromé komunikace mezi námi a co je nejhorší,tak jsi mne dokonce pomluvila,že jsem tě snad vydíral a vynucoval si od tebe zboží za 9200 Kč za to,že budou vedoucí VKM u tebe nakupovat.A dokonce,že jsem je i od tebe odebral.Toto je tvrzení skutečně,že se zakládá už na trestní oznámení.Ano to doporučení jsem dával,ale z titulu,že máme obchod v našem okrese a že bychom měli se snažit si pomáhat.Nicméně vedoucí jsou samostatně myslící a rozhodli se tak,jak se rozhodli a já na to nemám žádný vliv. Pomluv se snahou mně zdiskreditovat je bohužel hodně,ale tím se nyní nechci zabývat.Mám před sebou hodně povinnosti ohledně dokončení vyučtování dotací na Zlatou včelu,dotace na výměnů úlů ,kde i ZO CSV F-M bylo poslední v loňském roce a otálelo s doložením dokladů a jednatel je donesl na jednání na Ostravici v říjnu 2016.Samozřejmě,že musíme řešit mimořádnou okresní konferenci,Výstavu Život na zahradě a mnoho dalších povinnosti jak ze své funkce předsedy OO,KKV ,tak i člena PRV a 1.místopředsedy svazu.Od počátků svého mandátu nabádám všechny funkcionáře od ZO přes OO,aby nenechávali vše na poslední možné termíny ,neřídily se těmi nejnižšími lidskými pudy a tím byli součinní a naší práci ve funkcích nám těmito svými kroky usnadňovali.Proto věřím,že i tuto mou prosbu a i doporučení vyslyšíš a budeš pro ostatní předsedy příkladem.I přes tvé doporučení ,abych odstoupil ti jednoznačně dávám najevo,že budu ze všech sil pracovat pro včelaře našeho okresu,kraje a i ostatní.Nic nezmění na mém rozhodnutí ani pomluvy,které o mé osobě prezentuješ.Jedna spravedlnost je,že ony se oklikou ke mně dostanou a jsou skutečně jen na základě tvých domněnek a výmyslů.Doufám,že tímto meilem ledacos pochopíš,že i jako členka svého spolku na čerpání dotaci pro mládež si uvědomíš,že spolupráce je nejlepší cestou k získání toho ,čeho chceme pro včelaře a mládež dosáhnout.Já svou funkci nemám jako zaměstnání,nemám z ní zisky a ani z ní nežijí,tak jak to odrezentoval tvůj dlouholetý přítel.

Přejí hezké dny Mirek Poništ - předseda OO ČSV z.s. F-M

 

Datum: 11. 5. 2017

Pane předsedo,

nevím, jak Vám bylo co prezentováno, ale pro vysvětlení.... Na plenárním zasedání OO 23.4. jsme dostali informaci, že žádost na aeros.léčení máme dodat do 15.5. Během několika dní jsme dostali mailem informaci, že žádost má být doručena do 10.5. Vzhledem k tomu, že v naší organizaci seznam řeší nákazový referent a ten byl v té době na delší dovolené a zkrácením termínu jsme se dostávali trošku do problému, skutečně jsem se informovala na ekonomickém oddělení, zda bychom to případně mohli dodat přímo na ČSV, pokud bychom měli problém se splněním tohoto termínu. Nic víc a nic míň. Vámi nastavené termíny si plníme a to je důležité. V naší organizaci máme práci rozdělenou a každý si zodpovídá za svůj úsek a nese si zodpovědnost. Počítám s tím, že tak to funguje i ve VOO ČSV F-M. Reakce členů na Vaše vystoupení na naší výroční schůzi a členů výboru ZO na Vaše jednání nelze skutečně přehlížet. Po přednesených informacích z průběhu konání plenárního zasedání 23.4., kde jste patrně překvapil všechny přítomné a doufám, že i členy VOO, že nás vlastně nepotřebujete, že si vše zvládnete odhlasovat sami, náš výbor 2.5. došel k rozhodnutí přijat usnesení, které bylo všem členům VOO doručeno. Věřím, že se tímto usnesením budete zabývat na svém nejbližším zasedání VOO a že budeme o rozhodnutí VOO informováni. Pokud máte pocit, že byste chtěl podat na mne trestní oznámení, klidně ho podejte, aby se skutečně ukázalo, jak se věci mají. Důkazy, které existují, prokáží vše. Opět přicházíte s tím, že naše ZO byla poslední ve vyřizování dokladů z dotace pro obnovu úlů. Pan jednatel i já jsme Vám několikrát vysvětlovali, že dodržíme termín, který byl Vámi nastaven. Dodržovali je i včelaři. Uvědomte si, že jednatel, který jezdil po včelařích a administroval tyto dotace, to dělal ve svém volném čase a zcela zdarma! Doporučuji, aby obnova úlů šla čistě přes Vás - OO, tím se vyhneme jakýmkoliv komplikacím a skutečně si můžete měnit termíny dle Vaší libovůle. Váš výčet povinností mne vede k přesvědčení, že si všechno převážně všechno organizujete a děláte sám a v konečné fázi i rozhodujete sám. Což není úplně pro OO a VOO dobrou vizitkou. Situace v našem okrese není skutečně vůbec dobrá, ale troufnu si namítat, že to není naším postojem k zprůhlednění získaných dotací z MSK a k řádnému vedení majetku OO. Vaše vystupování na posledním plenárním zasedání zvedlo ze židle i ty předsedy, kteří doposud nevěřili. Každý z předsedů dělá tuto funkci ve svém volném čase a z přesvědčení pro dobro ČSV. Vaše vystupování vede mnoho členů i předsedů k přemýšlení, zda vůbec v ČSV setrvat. Vždy jsem byla silným zastáncem jednoty ČSV, ale začínám chápat dlouhodobé nálady a postoje některých našich členů a nových spolků. ZO ČSV F-M si vždy plnila své závazky a za prací svých členů výboru si stojím a vážím si jí, neboť včelařský naučný areál v Chlebovicích je její vizitkou.

S pozdravem Marie Knödlová předseda ZO ČSV F-M

Datum: 12. 5. 2017

Zdravím Maruško,
žádám o zprávu ze Zlaté včely z  Fryčovic.Byla jsi delegována jako garant této akce od SOUV  Nasavrky.Tuto zprávu mohu pak použít i k propagaci našeho okresu v médiích a našem svazovém časopisu.Jelikož to nebyla tvá první garance na této soutěží,tak předpokládám,že pro tebe nebude problém tuto zprávu zpracovat.Mám velice nepříjemnou zprávu,že došlo ke škodní události ze strany účastníků VKM Třinec a Příbor a podle kamerového systému k vandalismu na bazénu a proto Tě žádám o možnosti zjištění stavu co stalo a zda by to nešlo řešit přes nějakou škodní událost pojištovny.Termín dodání zprávy v souboru pdf bych potřeboval do konce tohoto týdne,jelikož v pondělí 15.5.2017 jedu do Prahy řešit dotaci pro náš okres na aerosol a mám i škodní komisi,kde tento eventuální případ mohu probrat se svazovým právníkem.Hrozí nám jinak náhrada za škodu způsobenou našími dětmi.Info k celé záležitosti podá Radek Tříska.Přítele Zielinu a Šimečka jsem informoval a požádal o součinnost.
Přejí hezký den

Mirek Poništ - předseda OO ČSV F-M

Datum: 12. 5. 2017

Pane předsedo,
na posledním zasedání Komise pro práci s mládeží, kde jsme několik členů rezignovali na svou funkci, jsme slíbili, že i přes naši rezignaci budeme účastni na příslušných oblastních kolech Zlaté včely a že v případě nejasností organizátora budeme nápomocni radou. Ústní informace o průběhu jsme vždy podávali jako členové na schůzi komise, v žádném případě nic neprobíhalo písemně. Informaci o průběhu oblastního kola podám p.Mrázkové, tak jak jsem slíbila. Vzhledem k tomu, že přišly výsledky mailem až ve středu, což nikdy nebylo obvyklé, budu podávat informaci v nejbližších dnech.
Vaše požadavky nejsou na místě, protože jsem nikým nebyla delegována a nezaznamenala jsem ani v úvodu, že by mne organizátor takhle bral.
Z pozice bývalého organizátora Zlaté včely a z pozice účastníka mnoha oblastních kol, je vše, co požadujete po mne, záležitostí organizátora akce, což je pravděpodobně OO ČSV FM. Zabývat se škodou až téměř týden po té, je pro mne skutečně záhadou, protože takové věci, které se stávají a mohou stávat, se řeší neprodleně.
Organizátorství oblastních kol Zlaté včely není jednoduchá záležitost a vždy jsme na ni v Komisi pro práci s mládeží poukazovali. Organizátoři Zlatých včel, ale i vedoucí VKM si berou na sebe zcela dobrovolně spoustu rizik, což nebylo nikdy doceněno. 
Přeji Vám zdárné vyřešení celého problému.
S pozdravem
Marie Knödlová

Datum: 26.5.2017

Vážení členové VOO ČSV Frýdek-Místek,

od minulého roku upozorňujeme na netransparentní jednání POO ČSV F-M a zvláště jeho vedení v rámci plnění dotačních smluv z Moravskoslezského kraje na činnost včelařských kroužků mládeže v okrese Frýdek-Místek .

V současnosti, kdy máme již důkazy o pravdivosti našich pochybností, což dosvědčuje seznam vyúčtování dotace z MSK a z důvodu způsobu jednání se zástupci ZO na plenárním zasedání OO ČSV dne 23.4.2017 v Oldřichovicích, vyzýváme členy POO ČSV Frýdek-Místek a členy OKK ČSV Frýdek-Místek k odstoupení ze svých funkcí.

Důvody k výzvě:

- neprůhlednost a chybějící pravidla při rozdělování finančních prostředků z dotace MSK 2015 a 2016

- použití finančních prostředků na jiné účely než bylo dáno ve smlouvě MSK

- nečinnost při nehospodárném nakládání s finančními prostředky OO

- neexistence evidence majetku OO a revize majetku OO ČSV Frýdek-Místek k 23.4.2017

- způsoby jednání předsedy Miroslava Poništa a porušování etického kodexu funkcionáře atd.

V případě neodstoupení bude podán podnět k šetření v rámci Moravskoslezského kraje a z důvodu podezření spáchání trestného činu bude podán podnět orgánům činným v trestním řízení.

Z důvodu netransparentního jednání POO ČSV Frýdek-Místek zároveň podáváme podnět k šetření ÚKK při ČSV.

JUDr. Jindřich Kowalczyk,předseda ZO ČSV Oldřichovice

Marie Knodlová ,předsedkyně ZO ČSV Frýdek-Místek

Jaroslav Kopeček.bývalý předseda OO ČSV Frýdek-Místek

 

Datum: 29.5.2017

Příteli Kowalczyku,

ve Vašem e-mailu z 26.5.2017 jste mě vyzval k odstoupení z funkce ve výboru OO ČSV FrýdekMístek. Ne, že bych tak lpěl na své funkci, při mém věku 72 let a dvou prodělaných infarktech, ale do OO ČSV mne delegovala ZO ČSV a té se musím v případě svého odstoupení zodpovídat. Ve svém e-mailu píšete, že "V současnosti, kdy máme již důkazy o pravdivosti našich pochybností". Já jsem doposud žádné dokumenty neviděl. Pokud takové máte, vyzývám Vás, aby jste je neprodleně předal revizním orgánům ČSV, tak jak to určují stanovy. V současné době jsou dvě tvrzení proti sobě. V případě, že kontrolní orgány zjistí úmyslné poškozování včelařských kroužků ze strany OO ČSV F-M, budu uvažovat o odstoupení z funkce, v opačném případě budu od Vás žádat veřejnou omluvu. A ještě k porušování etického kodexu. Z toho, co jsme probírali na vysoké škole si pamatuji, že etický kodex je dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla a tím jsou v našem případě stanovy ČSV. Když se Vaše úzká skupina schází a připravuje se, že vystoupí na konferenci s požadavky na odstoupení předsedy a dokonce vybírá nové potencionální fukncionáře, je to zcela mimo stanovy a tudíž neetické. Pokud svými hlasitými arogantními poznámkami rušíte jednání konference (v Oldřichovicích), je to znovu neetické. Pokud Vy sám a spolu Vaši spříznění arogantně opustíte jednání konference před koncem bez jakékoliv omluvy, tím dáváte všem účastníkům konference (mnozí předsedové ZO ČSV) nejen, že jimi pohrdáte, ale Vaše jednání bylo velmi neetické. A ještě k diskusnímu příspěvku přítele Jaroslava Kopečka na konferenci v Oldřichovicích, který je rovněž podepsán na výzvě. Cituji: "mrzí mne, že jsem před dvěma a půl roku přenechal funkci předsedy OO ČSV F-M. Mirka Poništa jsem znal z minulého funkčního období a vím, že není dobrý funkcionář". Copak je funkce předsedy OO ČSV nějaké carské léno, kde monarcha rozhoduje o tom, kdo bude místo něho vládnout? Myslím, že žijeme v demokratické zemi a stanovy ČSV (mimochodem tak

často jste se na ně na konferenci v Oldřichovicích odvolávali), hovoří, že předsedu si ze svého středu volí zvolený výbor. Myslím, že to přítel Kopeček dobře ví, ale schválně takto v diskuzi vystoupil, aby poškodil jméno předsedy OO ČSV F-M Miroslava Poništa. Toto jeho vystoupení je opravdu tím největším prohřeškem proti etickému jednání.

Mgr. Václav Kožušník - nákazový referent OO ČSV Frýdek-Místek

 

Datum: 29. 5. 2017

Vážení přátelé- členové OO ČSV FM, předsedové a funkcionáři ZO,

z důvodu rezignace člena kontrolní komise Petra Žídka na člena OKK svolávám dle stanov ČSV mimořádnou okresní konferenci s jedním bodem a to je dovolba 1 člena OKK a 2 náhradníků.Termín konání a klíč jsme stanovili výbor OO ČSV F-M na našem okresním zasedání 27.5.2017 v Mostech u Jablunkova a to ,že naše mimořádná konference se bude konat 18.6.2017 v 9.00 hod v Chlebovicích na Fojtství v 9.00 hod.Klíč pro delegáty z Vaších ZO byl stanoven 1:70 .Prosím Vás o svolání členských schůzí,kde v zápisech uveďte delegáty zvolené na tuto mimořádnou konferenci a taktéž nominujte kandidáty do OKK.Tyto zápisy a prezenční listiny mi prosím pošlete poštou na adresu Miroslav Poništ Lidická 711/ 73961 Třinec 6 Lyžbice.Tato adresa byla dohodnutá na zasedání výboru OO jako jediná na zasílání veškeré pošty a korespondence s POO ČSV F-M.Zápisy a prezenční listiny můžete poslat i emailovou poštou k mým rukám. Děkuji Vám za součinnost a v případě nejasnosti mne kontaktujte na můj tel.č.608734855 Přejí hezké dny a těším se na setkání s Vámi.

Poništ Miroslav - předseda OO ČSV F-M

 

Datum: 31. 5. 2017

Ahoj Mirku,
dnes probíhala schůze výboru ZO FM. Byli jsme informováni předsedkyní o předběžně zajištovaném termínu konání okresní konference dne 18.6. i o tom, že došla pozvánka z OO FM. Vzhledem k tomu, že po předchozích kontrolách, které mají vliv na chod celého včelařského areálu, žádám o vystavení objednávky OO FM na konání této konference s udáním začátku a konce podnájmu. Cena podnájmu je shodná s cenou, která byla udána na plenární zasedání. Pokud bude vyžadováno občerstvení, mělo by  to být součástí   objednávky. Včelařský areál běžně nezajišťuje restaurační činnost, ta je možná jen na základě objednávky.Objednávku  je možné  zaslat na mail.adresu:  fmvcelari@seznam.cz .
S pozdravem Jaroslav Kopeček

 

Datum: 1. 6. 2017

Jarku,
v žádném případě nesouhlasíme s jakýmkoliv nájmem a pohoštění nežádáme ani neobjednáváme.Co se týká doby schůze,tak určitě to nebude delší než hodinu.Jelikož máme proúčtovanou Zlatou včelu a již hradíme faktury KKV na pronájem Černé louky na výstavu Život na zahradě nemáme finanční prostředky na jakékoliv pohoštění.Kdo si chce něco objednat tak za své.
Pokud to tak stačí tak přejí hezký den

Mirek Poništ - předseda OO ČSV F-M


Datum: 2.6. 2017

 

Dobrý den,
pane předsedo,  Vaše stanovisko v rámci přípravy konání konference ve Včelařském naučném areálu 18.6. mne překvapilo. 
Dotaz v rámci  vaší výborové schůze OO na možnost konání této akce v našem areálu mne po předešlých Vašich názorech  překvapil, ale  i přesto, že budeme  v rámci areálu po akci, snažila jsem se vyjít   OO vstříc a odsouhlasila jsem termín.
Překvapením pro mne je Váš postoj k úhradě či  spíše neúhradě služeb spojených s podnájmem prostor. Dne 1.3. jsem zasílala zvýhodněnou nabídku právě pro OO FM, která je mnohem nižší, než to bývá u jiných subjektů, což je paušální částka 130 Kč/hod. Po proběhlých kontrolách v rámci areálu, na kterých máte s největší pravděpodobností i Vy svůj podíl,  jsme přistoupili k přísnějším opatřením, v rámci kterých je i  vystavování objednávek.
Jak již p. Kopeček Vám napsal, stačí objednávku provést mailem (buď na fmvcelari@seznam.cz nebo marie.knodlova@seznam.cz), což si myslím, že pro toho, kdo má zájem si rezervovat termín a čas v našem areálu, není takový problém. Rezervace i času je nutná, neboť se někdy stává, že se vyskytne zájem o návštěvu areálu  ze strany zájezdů a neradi bychom ať tu či onu objednanou  akci omezili.
V případě trvání zájmu, žádám o vystavení objednávky do 9.6. Děkuji za pochopení.
S pozdravem
Marie Knödlová,předseda ZO ČSV Frýdek-Místek

 

Datum: 2. 6. 2017

Přejí hezký večer,

co se týká konání mimořádné okresní konference jsme tuto projednávali na výjezdním zasedání OO v Mostech u Jablunkova 27.5.2017. O místě konání se rozhodlo jako vždy demokratickým způsobem,kde já jsem jen jedním členem OO.Co se týká pronájmu prostor na Fojtsví i nadále trvám na tom,že nebudeme platit pronájem prostor,neboť mi to připadá velmi neetické a také si myslím,že bychom se neměli zdržet dlouho.Na programu bude pouze jeden bod a to dovolba člena OKK a 2 náhradníků.Samozřejmě po předchozích procedurálních věcech jako je volba komisí.Pokud bude mimořádná okresní konference usnášeníschopná podle stanov ČSV,tak schválením usnesení by měla skončit .Takže pokud to takto stačí budeme potřebovat max. čas od 9.00 - 10.00 hod.Jinak co se týká kontrol na Fojtsví,tak už jsem dal jasně najevo,že nikdy jsem v životě neklesl tak nízko,abych udával nebo organizoval konspirační schůzky a proto si vyprošují mně spojovat s takovými aktivitami.Spíše si myslím,že ty kontroly,pokud nějaké byly,tak vyvolali lidé ,kteří vnímají,že v Chlebovicích na Domě včelařů se dějí aktivity,které jsou v rozporu s platnými zákony a chtěli narovnat tento stav.S čím mohu jen souhlasit,protože nikdo není nad zákonem,i když si o sobě myslí,že si může dovolit vše.To co platilo před rokem 1989 je bohudík už za námi.

Přejí hezké dny

Mirek Poništ - předseda OO ČSV F-M

 

Datum: 3. 6. 2017

Dobrý den,

Váš mail beru jako závaznou objednávku. Cena za služby spojené s podnájmem je 130 Kč/hod. a bude vyfakturována a doručena OO ČSV po akci. V případě, že nesouhlasíte s cenou, je možné tuto rezervaci zrušit do 8.6.

S pozdravem Marie Knödlová

 

Datum: 5. 6. 2017

Přejí hezký den,

co se týká ceny pronájmu znovu opakují,že s cenou nesouhlasím a celou tuto záležitost budeme řešit na našem okresním zasedání 15.6.2017 ve Frýdlantě /Ostravici. Pokud POO rozhodne jinak,budu o výsledku jednání neprodleně informovat buď formou zápisu a nebo meilem.Znovu podotýkám,že pokud se nestane zázrak,tak mimořádná konference asi nebude usnášeníschopná z důvodu ,že nedostávám zápisy a prezenční listiny od potřebného počtu ZO,které mají delegovat své zástupce na tuto konferenci a eventuální kandidáty do OKK.Naše stanovy ČSV jsou vodítkem,jak se má postupovat a já stanovy porušovat nebudu.

Přejí hezké dny

Mir.Poništ - předseda OO ČSV F-M

 

Datum: 6.6.2017

Usnesení

z mimořádné členské schůze ZO ČSV Frýdek-Místek

konané dne 6. června 2017 ve Včelařském naučném areálu v Chlebovicích.

Výtah:

Členská schůze bere na vědomí:

1. Stanovisko výboru ZO ČSV Frýdek-Místek ze dne 2. 5. 2017.

2. Informace M.Knödlové a J.Kopečka z průběhu konání plenárního zasedání

Členská schůze schvaluje:

1. Podnět KRK ČSV ke kontrole hospodaření OO ČSV Frýdek – Místek, zejména evidenci

majetku a materiálu pořízeného z dotačních titulů Moravskoslezského kraje

v letech 2015 a 2016.

2. Podnět k šetření ve věci porušování etického kodexu předsedou OO ČSV Frýdek – Místek

Miroslavem Poništem.

3. Jednací řád ZO ČSV Frýdek-Místek.Datum: 18.6.2017


KONFERENCE OO ČSV FRÝDEK-MÍSTEK - Dům včelařů Chlebovice

- hlavní program volba člena a náhradníků OKK ČSV Frýdek-Místek

- doplňuje se: snaha o odvolání předsedy M.Poništa, pod volbě člena OKK - M.Carbola (bývalý jednatel OO), rezignuje J.Barták na post předsedy OKK

doplňuje se....

 

Datum: 4. 9. 2017

Vážení přátelé,předsedové,jednatelé a funkcionáři okresu F-M,

touto formou Vám přeposílám materiály ,jenž jsem slíbil na aktivu 2.9.2017 v Sedlnicích.Dále bych Vás chtěl informovat,že od 1.9.2017 má naše OO ČSV F-M kancelář ve Frýdku-Místku na ulici Sadová 606 8.patro.Tato kancelář bude sloužit pro zasedání POO ČSV F-M,OO ČSV F-M,archív materiálů,skladové prostory majetku OO ČSV F-M a zde bude i sídlo našeho pobočného spolku.Pokud by měla některá z naších ZO v okrese problém se sídlem,tak po schválení Magistrátu a OO ČSV F-M můžeme zde poskytnout sídlo spolku na této adrese i ZO.O důstojných schůzovacích prostorách jsem Vás informoval na našem Plenárním zasedání a jsem rád,že se nám podařilo zajistit ve spolupráci s Magistrátem F-M tyto prostory. Úhradu nákladů na provoz kanceláře budeme zajiš´tovat tak,aby náš okresní rozpočet nebyl zatěžován a mohli jsme financovat chod naší OO ČSV F-M v návaznosti na režijní náklady chodu OO ČSV F-M,tak na dotace jenž zajišťujeme pro VKM a také propagaci oboru

včelařství v našem okrese. Po schválení sídla spolku Magistrátem provedeme přeregistraci naší OO ČSV F-M a bude zde i doručovací adresa pro náš okres.Kancelář se nachází vedle hlavní pošty a okresní SVS a tak i z hlediska dostupnosti je místo pro naše potřeby a zajiš´tování chodu naší OO ČSV F-M velmi vhodné. Do budoucna budeme chtít pro Vás zajiš´tovat v těchto prostorách i další služby ( kopírování pro ZO a VKM,archivaci materiálů pro almanachy,výkup vosku a výměna mezistěn a další).Přál bych si,aby tyto prostory byly i důstojným prostředím ve styku naších včelařů s funkcionáři okresu a opačně.Jsme největší okres v naší zemi ve všech statistikách,materiálů při administraci dotací každoročně přibývá a tyto nemohou být skladovány pro různých domácnostech naších funkcionářů.Takovou zodpovědnost já, jako nynější předseda našeho okresu nemohu podstupovat a i proto v těchto prostorách bude veškeré účetnictví,agenda jednatele,předsedy,OKK a dalších funkcionářů.Nový občanský zákoník nám klade mnohé povinnosti a i zodpovědnost a tak tímto krokem chceme eliminovat veškerá rizika,jenž mohou nastat v různých situacích,které v minulosti musel tehdy OV ČSV F-M řešit.

Děkuji Vám za pochopení a těším se na setkání s Vámi.

Poništ Mirek - předseda OO ČSV F-M tel.608734855

 

Datum: 13.10.2017

Podnět OKK ČSV Frýdek-Místek

Podávám podnět k provedení kontroly činnosti Okresní organizace ČSV ve Frýdku-Místku.

Domnívám se, že činnost okresní organizace v zásadních otázkách porušuje Stanovy ČSV a Etický kodex ČSV, je nekoncepční a chaotická. Práce POO ČSV vykazuje značnou míru neodbornosti, neprofesionality, pramenící ze základní neznalosti a nedodržování Stanov ČSV a dalších právních norem.

Tvrzení opírám o níže uvedené nezpochybnitelné skutečnosti.

Dne 16. 3. 2017 v Oldřichovicích zasedalo POO ČSV rozšířené o hosty – funkcionáře z místních základních organizací. Jedním z bodů byla příprava mimořádné okresní konference dne 23. 4. 2017.

V diskusi jsem poukázal na skutečnost, že svolání mimořádné okresní konference má určitá pravidla, která v tomto případě nebyla naplněna a dodržena. Tento můj diskusní příspěvek není zachycen v zápise. V diskusi vystoupil pokladník Radomír Tříska a navrhnul zefektivnění práce OO ČSV. Ani tento jeho návrh není v zápise. Předseda Miroslav Poništ přes veškerá upozornění prosadil uspořádání okresní konference dne 23. 4. 2017.

Dne 23. 4. 2017 v Oldřichovicích zasedalo POO ČSV a později měla proběhnout okresní konference. Hosté – funkcionáři ze ZO ČSV při vstupu dostali dva listy s programem. Na prvním byl program plenárního zasedání a na druhém listu program okresní konference. Až v průběhu zasedání, na četné protesty přítomných, předseda Miroslav Poništ připustil a sdělil všem přítomným, že nejde o okresní konferenci, ale zasedání OO ČSV rozšířené o hosty – funkcionáře ZO ČSV. Není pochyb o tom, že vědomě porušil Stanovy ČSV, když prosazoval uskutečnění okresní konference. Ostatně sám v průběhu zasedání přiznal, že tuto skutečnost osobně ověřoval u předsedy ÚKK ČSV ing. Josefa Hanušky, a tedy předem věděl, že se může konat jenom zasedání OO ČSV rozšířené o funkcionáře. Zápis z plenárního zasedání je neúplný, neodpovídá průběhu zasedání a opět v něm chybí zásadní projevy. V diskusi jako první vystoupil bývalý předseda Jaromír Kopeček , práci Miroslava Poništa kritizoval a vyzval ho k rezignaci. Po jeho diskusním příspěvku jsem vystoupil já a dotazoval se na rozdělení dotace z MSK pro VKM. Místo věcné odpovědi jsem vyslechl z úst předsedy Miroslava Poništa hrubé urážky. Dalším diskutujícím byl Mgr. Milan Raška, který vyzval předsedu, aby se mi omluvil. Ten tak neučinil, dále pokračoval v agresivním jednání a z toho důvodu větší část přítomných zasedání opustilo. Ani tyto skutečnosti nejsou v zápise. Dalšímu průběhu zasedání jsem nebyl přítomen, ale na předsednickém stole bylo více diskusních příspěvku, jejichž obsah neznám a které nebyly zodpovězeny.

Zápis z tohoto zasedání a přijaté usnesení obsahuje informaci, že základní organizace mají přispět na činnost OO ČSV 1 Kč na včelstvo. Po dobu mé přítomnosti tato otázka nebyla projednávána a navíc se domnívám, že schválení tak důležitého bodu mělo být projednáno a schváleno všemi funkcionáři ZO ČSV.

Dne 18. 6. 2017 v Chlebovicích se konala mimořádná okresní konference OO ČSV. Zápis z této významné události není nebo alespoň nebyl zveřejněn na webových stránkách OO ČSV Frýdek-Místek. Dokument zveřejněný na internetu nemá žádnou vypovídací hodnotu a není ani zřejmé, zda je to usnesení nebo zápis z konference.

Zápisy z jednání svazových orgánů jsou základními písemnými dokumenty, které obsahují místo konání, seznamy přítomných a popis průběhu jednání k jednotlivým bodům. Zápisy ze zasedání ( a pokud jsou pořizovány i zvukové záznamy) musí být archivovány a vhodným způsobem zpřístupněny členům ČSV. Písemný záznam musí být stručný, věcný, ale objektivní a věrně zachycující průběh jednání.

S ohledem na dřívější jednání přesedy Miroslava Poništa, jeho agresivní a neetické chování, jsem z obou zasedání pořídil zvukový záznam, takže moje tvrzení lze z nich ověřit.

Navrhuji, aby okresní kontrolní komise provedla kontrolu činnosti POO ČSV Frýdek-Místek v duchu Metodiky pro práci kontrolních a revizních komisí v ZO a OV ČSV a vyzvala POO ČSV k odstranění zjištěných nedostatků. Již 3 krát jsem žádal předsedu Miroslava Poništa o odstranění vad a zveřejnění zápisů, moje podněty jsou však zcela ignorovány. Dále navrhuji, aby do budoucna ze všech jednání OO ČSV byly pořizovány zvukové záznamy.

Dále žádám o zprůhlednění čerpání dotace z MSK pro VKM v roce 2016. Již dříve vedoucí VKM

žádali o informace, ale POO ČSV dosud neodpovědělo. Navrhuji, aby tato informace byla zpracována formou tabulky, z níž bude patrno který kroužek a v jaké výši finanční prostředky čerpal.

Dne 22. 8. 2017 jsem elektronicku poštou žádal předsedu Miroslava Poništa o vysvětlení některých

nestandartních praktik z jeho strany, ale dosud se mi odpovědi nedostalo. Text e-mailu zasílám v příloze.

Věřím v objektivní provedení kontroly a navržení konkrétních opatření. Jsem ochoten kdykoliv poskytnout potřebnou součinnost. Očekávám, že do 30 dnů obdržím odpověď a že zpráva o provedené kontrole bude přednesena na dalším plenárním zasedání OO ČSV.

JUDr. Jindřich Kowalczyk

předseda ZO ČSV Oldřichovice

 

Datum:

Podnět OKK ČSV Frýdek-Místek

Vážený předsedo OKK a členové OKK,

mám pocit,že by jste se již měli zabývat chováním předsedy ZO Oldřichovice Judr.Kowalczyka.Jelikož se jedná o opakované snahy zdiskreditace jak mé osoby,tak i funkcionářů OO ČSV F-M neměli by jste se chovat nečinně.Již jsem Vám poslal výsledek kontroly z kraje ,kde bylo po opakovaných stížnostech právě výše jmenovaného konstatováno,že dotace byly zúčtovány v pořádku a toto konstatovala nad rámec svých povinnosti i bývalá OKK ČSV F-M pod vedením Jaroslava Bartáka.Na pátečním sezení 22.9.2017 s paní náměstkyní Uvírovou jsem se dozvěděl,že takoví lidé hrubě poškozují naší pověst jako funkcionářů ČSV, celého našeho svazu a může to vést k i vážným důsledkům pro naše včelaře,kde právě z našeho MSK žádáme dotace pro ně.Podněty jenž jsou dávány jsou zcela smýšlené a vykonstruované.
Při kontrolách jsem vždy postupoval v součinnosti s kontrolními orgány,stojí mně to množství času a prostředků,které bych mohl věnovat naším včelařům a organizačním složkám ČSV .
Toto chování Judr.Kowalczyka je nepřijatelné ,porušuje etický kodex funkcionáře,stanovy ČSV a jsou zde i důvody pro vyloučení z našeho ČSV.O všech Vaších krocích budu informovat jak vedení ČSV ,tak i ÚKK ČSV F-M

Přejí hezké dny  Mirek Poništ - předseda OO ČSV F-M

 

Datum: 25.10.2017

Zápis z jednání OKK Frýdek-Místek ze dne 25.10.2017, Frýdek-Místek, Sadová, od 16 hod.

Přítomní: Poništ, Ing. Labaj, Bc. Carbol, Březina

OKK byla pozvána přítele Poništem, aby se vyjádřila k proplacení některých faktur VKM z dotace MSK v roce 2017. Jednalo se pouze o tři kroužky, zbytek faktur přítel Poništ již zúřadoval.

1)Stanovisko k nákupu mezistěn VKM ZO Frýdek-Místek Marie Knodlové:

- cena za 1kg mezistěn dle dostupných informací jednotlivých prodejců: Koppová včelařské potřeby Olomouc je 420,- Kč, Včelí obchůdek Chlebovice 420,- Kč, Výroba mezistěn Strážisko cena je 330,- Kč. Cena za kterou byly mezistěny nakoupeny je cenou obvyklou.

- ve smlouvě s MSK nejsou vyjmenovaní prodejci u kterých mají VKM nakupovat. Z tohoto hlediska nákup neodporuje pravidlům pro poskytnutí dotace.

- smlouva o poskytnutí dotace není zveřejněna na webu Českého svazu včelařství ani na webu Okresní organizace ČSV Frýdek – Místek, z.s.. Do dnešního dne nejsou zveřejněny podmínky pro čerpání dotace, ani žádost pro VKM.

K nákupu mezistěn OKK nezaujala jednoznačné stanovisko, přítel Poništ komunikuje uznatelnost jednotlivých položek s poskytovatelem dotace, mezistěny se dle jeho stanoviska objevily i na jiných fakturách. OKK doporučuje zveřejnit smlouvu o poskytnutí dotace na webu ČSV a OO ČSV Frýdek – Místek.

2) Stanovisko k nákupu 2x VKM ZO Oldřichovice přítele Kowalczyka:

K nákupu jednotlivých položek OKK nemá výhrady, přítel Poništ zjistil, že VKM nevlastní tiskárnu do které by nakoupené tonery mohl použít. OKK tedy doporučuje požádat přítele Kowalczyka o doložení vlastnictví nebo pronájmu tiskárny.

3) Dále nás přítel Poništ seznámil se spory vedenými proti jeho osobě a vyjádřil se k podnětu, dle kterého se má OKK zabývat dle jeho názoru neetickým chováním přítele Kowalczyka.

OKK dle stanov a jednacího řádu neřeší spory mezi základními organizacemi a členy ČSV v okrese. OKK doporučuje postupovat dle Stanov.

4) Podnět přítele Kowalczyka k provedení kontroly činnosti OO ČSV Frýdek – Místek, z.s.:

- na základě podnětu OKK požádala přítele Poništa o písemné stanovisko k neúplnosti zápisů uvedených v podnětu a k průběhu vedení schůze v Oldřichovicích. Termín do 25.11.2017.

- zprůhlednění čerpání dotace z MSK pro VKM v roce 2016:

- ke kontrole byly předloženy dle vyjádření přítele Poništa neúplné evidenční listy jednotlivých VKM a taky nebylo 5 evidenčních listů v tu chvíli k nalezení. Evidence materiálu má být vedena ve smyslu Směrnice č.1/2017 k činnosti VKM u zřizovatele

- materiál má být předáván výdajovým dokladem. Přítel Poništ dle jeho sdělení je má všechny

- materiál má být předáván výdajovým dokladem. Přítel Poništ dle jeho sdělení je má všechny v hlavě. Byl požádán o papírovou formu, tu má ovšem jen k některým položkám

- v chodbě je naskladněn nakoupený materiál z dotace pro VKM 2016 a dotace 2017, seznam a podmínky pro vydání jednotlivých položek není zveřejněn na stránkách OO ČSV Frýdek – Místek. OKK doporučuje nabídnout tento materiál jednotlivým kroužkům vyvěšením na stránky OO ČSV Frýdek – Místek formou seznamu a podmínek jeho čerpání. Materiál nakoupený z dotace v roce 2016 kroužkům okresu Frýdek - Místek. Materiál nakoupený v roce 2017 kroužkům Moravskoslezského kraje.

OKK provede křížovou kontrolu po předložení úplných evidenčních listů jednotlivých VKM a doložení jednotlivých výdajových dokladů. Termín pro doložení dokladů je do 25.11.2017

Přítel Poništ byl požádán o možný termín k provedení kontroly činnosti a hospodaření výboru okresní organizace. Uvedl, že pokladník přítel Tříska je na služební cestě a kontrolu můžeme provést po jeho návratu cca za 14 dní.

Celé jednání bylo doprovázeno osobními výpady přítele Poništa na bývalé funkcionáře OO ČSV Frýdek – Místek a dále na včelaře našeho okresu přítele Kowalczyka a Marii Knodlovou. Jednání bylo ukončeno v 19.30 hod.

Zapsal: Martin Carbol

 

Datum: 13. 10. 2017

Dobrý den,
zasílám fakturu  za materiál pro VKM Frýdek-Místek v rámci čerpání dotace MSK.
Platbu uhraďte ...

S pozdravem
Marie Knödlová

(Poznámka: faktura byla vystavena Včelím obchůdkem)

 

Datum: 30.10.2017

Vážená paní Neuwirtová,
jsem vedoucí VKM Frýdek-Místek a přes ZO ČSV Frýdek-Místek byla zaslána faktura (nákup mezistěn) OO ČSV Frýdek-Místek  v rámci dotačního titulu pro VKM MSK v letošním roce.  Bohužel tato faktura nebyla spolu s fakturou VKM Oldřichovice spolu s výdaji VKM Oldřichovice POO ČSV FM schválena (viz přílohy). VKM Oldřichovice žádal i o úhradu tonerů (vedoucí tiskne na své osobní tiskárně materiály k činnosti 2 kroužků).
Koncem srpna jsme dostali informaci od p.Poništa na co můžeme finance čerpat: na ochranné včel. pomůcky, cestovné, nájemné, odměny přednášejících, technické vybavení nebo v¨pořádání soutěží. Dotace je rovněž určena pro úhradu nákladů souvisejících s včelařením, resp. provozování včelařského kroužku mládeže a výdajů spojených se vzdělávacími akcemi a soutěžemi pro děti v oblasti včelařství.
Tudíž jak výdaje VKM Oldřichovice, tak i výdaje VKM Frýdek-Místek jsou podle nás v souladu se smlouvou. Obracím se o posouzení těchto výdajů a zda jsou akceptovatelné. Mrzí mne, že se na Vás s tímto obracím, ale neustálé výpady pana Poništa vůči některým vedoucím, kteří poukázali na nesrovnalosti při plnění loňské dotace, neutuchají a poškozují naše činnosti. Z důvodu jeho jednání mnozí vedoucí nechtějí tuto dotaci ani čerpat.
Vedu kroužek 14 let, 8 let  ZO ČSV Frýdek-Místek, kde se staráme o Včelařský naučný areál  a vyvíjíme aktivity, které přesahují krajské území. Mezistěny používáme především při aktivitách zaměřených na mládež, při kterých asistuje náš VKM (viz foto).

Děkuji za pochopení a přeji hezké dny.
S pozdravem
Marie Knödlová

Datum: 31. 10. 2017
Vážená paní Knodlová,

tuto fakturu projednám s poskytovatelem dotace a to je MSK-kraj avšak byla i předmětem kontroly naší OKK a tato kontrolní komise ji nedoporučila proplatit.
Já jsem se taky v telefonickém rozhovoru s Vámi snažil vysvětlit ,že cena je velice nadhodnocena a tudíž v žádném případě nebudu doporučovat její proplacení.Náše OO ČSV F-M nakupuje mezištěny na svíčka podstatně levněji ( asi 230 Kč) a taky i mezistěny do úlů pro mladé včelaříky na obměnu díly máme k dispozici za podstatně levnější cenu (asi 350 kč).
Z dotací z MSK v žádném případě nemůžeme podporovat nákup zboží přes Vaší firmu a tudíž Vám zvyšovat zisk firmy,kdy marže již tak máte vysoké z mého pohledu.
Taky a znovu z mého pohledu je toto Vaše chování velmi neetické a proto Vás pozývám na naše okresní zasedání dne 16.11.2017 v Bystřici nad Olší v 19.00 hod,kde si vyslechneme argumenty,které Vás vedou k takovému jednání.
Konečné rozhodnutí k proplacení faktury učiním po vyslechnutí Vaších argumentů,názorů POO ČSV F-M a doporučení poskytovatelé dotace a to je MSK - kraje.Jelikož za dotaci jsme zodpovědní jakožto funkcionáři a státutární zástupci okresu,tak pochopte,že nemohu sám sebe a další osoby vystavit riziku,že bychom byli nařčení s porušení dotačních pravidel dle smlouvy a následně porušení dotační kázně což by vedlo k vrácení celé dotace.
Pokud potřebujete mezistěny na výměnu díla a na svíčky požádejte ,tak jako ostatní vedoucí VKM naše POO ČSV F-M a to tuto žádost projedná na svém zasedání.

Přejí krásné dny  Mirek Poništ - předseda OO ČSV F-M


Datum: 2. 11. 2017

Pane předsedo,
dovolte mi, abych Vám zaslala odpověď Bc. Neuwirtové z MSK na moji žádost o posouzení výdajů pro VKM, jejichž zřizovateli je ZO Frýdek-Místek a ZO Oldřichovice. Z odpovědi vyplývá, že informace o čerpání dotace, která byla mailem doručena 25.8.  z OO ČSV FM(garanti Vy a p.Machač) byla mylná.
Ve Vašich pokynech stojí: "

Zpravidla zřizovatel VKM po dohodě s vedoucím VKM nakoupí potřebné včelařské pomůcky prostřednictvím bankovního účtu základní organizace a fakturu předá OO ČSV ve Frýdku – Místku. Poté bude na stejný účet zaslána čerpaná finanční částka.

Finanční prostředky mohou být vynaloženy na ochranné včelařské pomůcky, cestovné, nájemné, odměny přednášejících, technické vybavení nebo pořádání soutěží. Dotace je rovněž určena pro úhradu nákladů souvisejících s včelařením, resp. provozováním včelařského kroužku mládeže, a výdajů spojených se vzdělávacími akcemi a soutěžemi pro děti v oblasti včelařství."

Dovolte mi malý rozbor:

Věta :"Dotace je rovněž určena pro úhradu nákladů souvisejících s včelařením, resp. provozováním včelařského kroužku mládeže, a výdajů spojených se vzdělávacími akcemi a soutěžemi pro děti v oblasti včelařství." - vůbec ve smlouvě MSK není (viz s účelovým určením (nákup ochranných včelařských pomůcek, cestovného, nájemného, odměny přednášejících, technické vybavení nebo pořádání soutěží) a tudíž by tyto náklady neměly být vůbec uznány.

Pokud jsou doklady v hotovosti bez udání odběratele, mělo by vše být v pořádku. Pokud jde ale o fakturu, kde je odběratel uváděn, tak podle informací Vašich pokynů a pana Machače, kterého jsem se dotazovala i ústně,  měla být vystavena faktura na ZO. Podle mne  měl být dát pokyn, že faktury musí znít na OO ČSV FM s uvedením VKM, pro který jsou věci určeny a měla to být právě OO, která faktury proplácí!

Závěr: účelové určení MSK je odlišné od účelového určení OO, což může při vyúčtování OO dělat problém. Je skutečně škoda, že vedoucí VKM, pro které byla dotace určena, nebyli dotazováni, co skutečně potřebují. Troufnu si říct, že každý kroužek má jinou historii, zázemí, vybavení a proto účelové určení mělo být co nejširší.

K Vaší větě v mailu ze dne 31.10.:
"tuto fakturu projednám s poskytovatelem dotace a to je MSK-kraj avšak byla i předmětem kontroly naší OKK a tato kontrolní komise ji nedoporučila proplatit."

Dnes došel zápis z kontroly OKK a z něj cituji:

"1)Stanovisko k nákupu mezistěn VKM ZO Frýdek-Místek Marie Knodlové:

- cena za 1kg mezistěn dle dostupných informací jednotlivých prodejců: Koppová včelařské potřeby Olomouc je 420,- Kč, Včelí obchůdek Chlebovice 420,- Kč, Výroba mezistěn Strážisko cena je 330,- Kč. Cena za kterou byly mezistěny nakoupeny je cenou obvyklou.

- ve smlouvě s MSK nejsou vyjmenovaní prodejci u kterých mají VKM nakupovat. Z tohoto hlediska nákup neodporuje pravidlům pro poskytnutí dotace.

- smlouva o poskytnutí dotace není zveřejněna na webu Českého svazu včelařství ani na webu Okresní organizace ČSV Frýdek – Místek, z.s.. Do dnešního dne nejsou zveřejněny podmínky pro čerpání dotace, ani žádost pro VKM.

K nákupu mezistěn OKK nezaujala jednoznačné stanovisko, přítel Poništ komunikuje uznatelnost jednotlivých položek s poskytovatelem dotace, mezistěny se dle jeho stanoviska objevily i na jiných fakturách. OKK doporučuje zveřejnit smlouvu o poskytnutí dotace na webu ČSV a OO ČSV Frýdek. "

Opět závěr: účelově překrucujete informace, což je velice smutné.
Vzhledem k mylné informaci ze strany OO budou za VKM Frýdek-Místek (zřizovatel ZO ČSV Frýdek-Místek) zaslány  nové faktury OO ČSV Frýdek-Místek k proplacení (pořízení tiskárny a ochranných pomůcek) do výše 10 tis. Kč.
V případě VKM Ambrožíci Havířov jsme obdrželi platbu OO ve výši 3715 Kč. Vzhledem k tomu, že doklady zaslal vedoucí VKM p. Vavřík přímo Vám, žádáme o naskenování těchto dokladů a zaslání na naši mailovou adresu fmvcelari@seznam.cz, abychom jako zřizovatelé tohoto kroužku mohli pořízené věci zaevidovat do evidence majetku a na jejich základě převést finanční obnos na účet vedoucího, který nákup financoval z osobních peněz. Nákup dalšího technického vybavení mu nebylo doporučeno, tudíž  zbytek dotace využijeme na cestovné - dopravu tohoto kroužku a doprovodu do Prahy k převzetí Putovního poháru ministra zemědělství, kde získali 1. místo.
Cestovní příkaz s jízdenkami Vám budou doručeny doporučeně nejpozději do 21.11.2017, čímž se proplacení stihne dle smlouvy MSK:uhrazen v období realizace projektu, tj. v období ode dne 1. 3. 2017 do dne 30. 11. 2017 .
Jakékoliv další obstrukce proplacení těchto výdajů budu jako předseda ZO ČSV Frýdek-Místek a vedoucí VKM, kde jsou již velice měřitelné výsledky pro obor včelařství, brát jako účelově získanou dotaci pro OO ČSV Frýdek-Místek.

Vzhledem k tomu, že  je známo, že některé kroužky nečerpaly dotace (což je velká škoda) a některé vedoucí by to mohlo zajímat, prosím o informaci, zda bude vyhlášeno 2.kolo, jak bylo avizováno panem Machačem vedoucí VKM Kančí Hory:
"Po ukončení čerpání finančních prostředků z prvního kola, bude s největší pravděpodobnosti vyhlášeno kolo druhé. O tomto budou rovněž po vyhodnocení a rozhodnutí POO ve F-M vyrozumění všichni vedoucí VKM Moravskoslezského kraje."
Abychom předešli jakýmkoliv nejasnostem, věřím, že dotace 300tis.Kč, kterou získala OO ČSV Frýdek-Místek v tomto roce bude zprůhledněna a že s čerpáním budou seznámeni všichni vedoucí VKM MSK, pro které měla být tato dotace určena.

S pozdravem
Marie Knödlová


Datum: 3. 11. 2017

Dobré ráno paní Knodlová,

všechny uvedené záležitostí probereme na  jednání.kde jsem Vás pozval na den 16.11.2017 do Bystřice nad Olší.Jinak jsem rád,že jste slyšela názory paní náměstkyně Uvírové na neustále dopisy,kterými zásobujete KÚ MSK a kterými dokazujete pouze svou nekompetentnost a neustálé stížnosti na mou osobu.
Co se týká čerpání dotace z MSK jsem zaregistroval,že jste ještě nesplnila v termínu ani jednu podmínku čerpání dotace.
Co se týká zprávy předsedy OKK Bc.Carbola, tak názor jsem napsal a uvedl,že se jedná o člověka velice podjatého,který navíc rezešle zprávu dle rozdělovníku a vůbec nereflektuje přípomínky člena OKK,kdy měl výhrady k uvedenému zápisu.
Jelikož nyní nemám prostor se Vám věnovat a s Vámi rozebírat Vaše přání ,proto doufám,že se zúčastníte našeho zasedání a v širším obsazení najdeme nějakou společnou názorovou schodu.Stálé si myslím,že jste nepochopila ,že dotace nejsou automatické nárokové,že hlavně mají splnit účel hospodárnosti a samozřejmě musí být účelové.
Vaše požadavky ,které zase si vymiňujete jsou zase důkazem arogance Vaší osobnosti.Pokud zveřejníte rozpis čerpání a účelnost dotace 100 000 kč, jenž jste obdržela na svůj spolek Mladí - včelaříci  ukážete cestu jak to máme dělat.

Přejí hezké dny    Mirek Poništ - předseda OO ČSV F-M


Datum: 8. 11. 2017

Vážení členové OO ČSV Frýdek-Místek,
vzhledem k tomu, že neustávají osobní invektivy pana předsedy OO vůči mé osobě, zasílám informace všem, aby nebyly jakkoliv překrucovány.
K chování pana předsedy se již nebudu vyjadřovat, to nechť učiní orgány, které jsou k tomu kompetentní.     V letošním roce jsem rezignovala na člena komise pro práci s mládeží a redakční rady, kde jsme v posledním období naráželi na spoustu nepochopení měnit věci k lepšímu. Nechtěli jsme být nástroji v něčí moci. Zůstat - znamenalo souhlasit.
Vůbec nechápu, že kvůli jednomu přehledu čerpání loňské dotace, zažíváme my "kritici" neskutečně vysilující období. Vždyť by mělo být snahou všech, aby vše bylo v pořádku.
Při posledním telefonickém rozhovoru s panem předsedou, mi bylo řečeno, že naše Zpráva o činnosti VKM nedorazila. Bohužel jsem tuto zprávu spolu s evidenčním listem pořízených věcí z loňské dotace poslala obyčejnou poštou. Proto tyto materiály posílám nyní mailem.
Přikládám k úhradě i dvě faktury na čerpání dotace pro VKM FM, které nahrazují tolik diskutovanou fakturu s mezistěnami. Jde o pořízení technického vybavení a ochranných pomůcek v celkové hodnotě 9909 Kč. 
Zasílám i dosud nezaplacenou fakturu  v rámci konání okresní konference, kterou jsem posílala na jednání okresu po p. Hajném a která údajně také nedorazila.
Žádám z dotace MSK pro VKM Ambrožíci, který zastřešujeme, proplacení cestovného do Prahy (10 dětí + 3 doprovod)- převzetí Putovního poháru ministra zemědělství za 1. místo v soutěži.Doposud tento VKM čerpal 3714 Kč. Doklad spolu s jízdenkami bude zaslán do 21.11. poštou. Zároveň děkuji za zaslání faktury jejich pořízeného majetku, která je nutná k evidenci majetku kroužku v naší ZO.
Z jednání OO 16.11. se omlouvám, protože jsem v tomto období na jednání mimo kraj v rámci mezinárodního workcampu.
S pozdravem
Marie Knödlová


Datum: 9. 11. 2017

Vážená přítelkyně Knodlová,

děkuji za zaslání evidenčního listu majetku VKM pořízeného z dotace MSK a almanachu.Tímto jste splnila podmínky k žádostí na dotaci MSK,kterou projednáme na zasedání 16.11.2017 .Mrzí mně,že se nemůžete našeho zasedání účastnit,ale beru na vědomí.Co se týká nákladů na cestovné do Prahy,tak si myslím,že toto uhradit nelze,jelikož příjemce dotace je naše OO ČSV F-M a my jsme tuto soutěž neorganizovalli.Proto žádejte proplacení nákladů na panu ministrovi MZe a nebo na tom ,kdo tuto soutěž organizoval.Co se týká proplacení ostatních faktur,tak tyto předložím na zasedání POO ČSV F-M a budeme Vás informovat .

Přeji hezké dny   Mirek Poništ - předseda OO ČSV F-M

 

Datum: 10. 11. 2017 14:59:16

Vážený pane předsedo,

čtvrteční schůzky se bohužel nemohu zúčastnit, za revizní komisi bude přítomen Ing. Labaj. V uvedeném termínu máme v ZO kurz o který bych nerad přišel. Dle zaslaného plánu je na jednání zařazen bod o jednání OKK s předsedou OO F-M, ten v předstihu přepošlu na členy předsednictva, aby si ho mohli nastudovat.

S přáním hezkého dne

Martin Carbol

(pozn.: předseda OKK ČSV Frýdek-Místek)

Příteli předsedo OKK,

aniž bys mi to psal ,věděl jsem,že se neúčastníš.Přeci tě už trošku znám ,bohužel měl jsem o tebe v minulosti jiný obrázek,ale co se dá dělat.Nevěřil jsem ani tvé proklamaci,že po zvoleni Tě za předsedu OKK budeš se snažit situaci uklidňovat.To,že se na tuto funkci nehodíš jsem ti říkal a je jen dobře,že to děláš tak, jak to děláš.Jsi pouze prodloužená ruka některých lumpů a trojský kůň,který se tak akorát nechává kočírovat.Víš, člověk bez své hrdosti zaslepený
a nebo koupený pro mně nemá cenu ani zlámané grešle.Chlap by měl zůstat chlapem ,ale dávat rady takovým jací jste Vy ,tak od toho tady nejsem.Dokážu se povznesti nad vším ,dokonce i odpustit ledacos,ale nikdy Vám neodpustím,že jste na mimořádné okresní konferenci v Chlebovicích,chtěli obrat včelaře 3 okresů o 1 000 000 kč.Jste diletanti a zloduši a najednou i ty žádáš prostředky z dotace,kterou jsi chtěl pohřbit.Snad to bude pro další generaci včelařů,ale věřím,že budou jiní než jste Vy ta skupina "kritiků"

 

Datum: 14. 11. 2017

Vážení členové OO Frýdek-Místek,
dne 8.11. jsem zasílala mail s žádostí o proplacení faktur pro VKM Frýdek-Místek (pořízení technického vybavení a ochranných pomůcek v celkové hodnotě 9909 Kč). Zároveň jsem žádala o úhradu cestovné pro VKM Ambrožíci Havířov v rámci předání putovního poháru na MZe v Praze za 1. místo v celostátní soutěži, které bude činit pro 10 dětí + doprovod 5500 - 6000 Kč. VKM Havířov, který zastřešujeme, vyčerpal z důvodu nedoporučení  plánovaných výdajů jen 3714,- Kč.  Pan předseda si dovolil vyslovit obratem svůj názor a ihned zamítnout.  
Proto znovu žádám o úhradu cestovného pro VKM Havířov a mám pro proplacení mnoho důvodů:
- nemá vyčerpán limit dotace MSK 10 tis.Kč,
- dlouhodobě je hodnocen jako velice činný VKM nejen v MSK, ale i v ČR,
- v letošním roce získal Putovní pohár MZe - již podruhé v historii soutěže,
- ve smluvních podmínkách MSK a ani v pokynech OO pro čerpání dotace nikde nezaznělo omezení čerpání cestovného,
- pro OO FM by to měla být prestižní záležitost, aby podpořil tento výdaj.

Pan předseda nabízí některým kroužkům vyšší čerpání dotace(informace vedoucích) než bylo avizováno, proto se mi zdá skutečně nelogické, aby tak aktivnímu kroužku jako je VKM Havířov neposkytl finance na výdaje, které nejsou v rozporu se smlouvou.
Děkuji za váš drahocenný čas a věřím v objektivní posouzení našich žádostí.
S pozdravem
Marie Knödlová


Datum: 16.11.2017

Dobrý den,

Omlouvám svou účast na dnešním zasedání POOČSV F-M v Bystřici.

Důvodem mé neúčasti  jsou neustálé útoky ze strany předsedy Miroslava Poništa na moji osobu. Poslední viz e-mail pro funkcionáře výboru ZO ČSV Oldřichovice.

A také skutečnost, že zápisy z jednání nejsou pravdivé, neodrážejí skutečný průběh jednání, jsou zamlčované zásadní projednávané otázky. Na tyto nedostatky jsem vícekrát upozornil a žádal o sjednání nápravy. Nedostalo se mi odpovědi a proto jsem podal podnět OKK.

Projednání účetních dokladů pro dotaci z MSK pro VKM považuji za zcela nadbytečné. Předseda Miroslav Poništ  vyvolal schůzku s OKK, která k tomu zaujala jednoznačné stanovisko a konstatovala, že vše je v pořádku. Předpokládám, že s tímto  zápisem bylo POO CSV F-M seznámeno.

Pokud jde o zasedání dne 2. 12. 2017. Domnívám se, že nic nemůže nahradit atmosféru  Domu včelařů v Chlebovicích. Je to unikátní objekt, který nám závidí včelaři z celé  republiky. Je to jedinečné místo pro důstojné setkání včelařů v adventním období.

Přeji hezké dny

JUDr. Jindřich Kowalczyk, předseda ZO ČSV Oldřichovice

 

Datum: 23.11.2017

Zdravím,

Svou neúčast na posledním zasedání v Bystřici jsem omlouval níže uvedeným e-mailem.

Z vývoje situace kolem proplacení faktur dotace z MSK pro VKM v roce 2017 mám jednoznačný závěr.

Není vůle ze strany předsedy Miroslava Poništa přistoupit k proplacení. Je to skutečně neuvěřitelná šikana a arogance moci.

Cokoliv předložím je špatné. Zdůvodňováním, dopisováním, telefonováním jsem strávil několik hodin a výsledek je nulový.

Tonery do tiskárny jsem zdůvodnil, duplicitní nákup některých položek také.  Mezistěny jsem požadoval už 5krát, naposledy cestou Jaroslava Macháče, který slíbil, že to bude projednáno na listopadovém zasedání. V zápisu to není. Nakoupil jsem úly, abych mohl na jaře založit pro VKM včelstva. K tomu potřebují mezistěny. Všechno má logickou návaznost, ale pouze pro některé.

Myšlenka založení VKM a jejich fungování je velmi ušlechtilá. Nemám s vedením VKM velké zkušenosti, ale očekával jsem vstřícnost, pomoc jak metodickou tak i materiální, která mi byla slibována. Podotýkám, že oba kroužky vedu zcela nezištně, a zcela bez finanční odměny. Skutečnost. Umělé vytvářené překážky dovedou otrávit a znechutit i toho nejotrlejšího.

Na druhé straně použití finančních prostředků z dotace na řádné okresní zasedání, nákup propagačních triček, dokonce nákup tělového mléka a vosku. Závěr je jednoznačný.

Dosud nebyla předložena smlouva o poskytnutí dotace a stanoveny jasné podmínky co lze nakoupit.

Jednou z dřívějších podmínek pro poskytnutí dotace bylo předložení evidenčních listů majetku VKM a doplnění prezentace.

Podmínku jsem splnil. Registrační list o evidenci VKM jsem vyplnil a odeslal.

Nevím k čemu prezentace, ale budiž, zasílám v příloze. Zasílaly prezentaci všechny kroužky? Platí pro všechny kroužky nebo jenom pro VKM Oldřichovice?

Nevidím jediný důvod proč na zasedání OO ČSV Frýdek-Místek jsou opakovaně poskytované informace o průběhu správního řízení u přestupkové komise  Městského úřadu v Třinci. Je to svazová činnost? Ne. Je to důsledek protiprávního jednání předsedy Miroslava Poništa, který mě opakované a hrubě urážel. Mimochodem pane předsedo, podepsal jste poučení o povinnosti mlčenlivosti a tuto jste už opakované porušil.

Ano, předseda Miroslav Poništ zaslal e-mail výboru ZO ČSV Oldřichovice, v němž mě opětovně hrubě osočil z podvodného jednání a chtěl osobně věc projednat bez mé přítomnosti. Jednatel ho vyzval k předložení smlouvy a pravidel pro nákup věcí z dotace, bez nichž je diskuze bezpředmětná.  Předseda trval na osobním setkání.

V případě, že ani toto zdůvodnění nebude považováno za dostačující, žádám o vrácení předloženého vyúčtování zpět.

S pozdravem Jindřich KowalczykDatum: 23. 11. 2017

Vážený JUDr. Kowalczyku

Netuším, proč mě stále přeposíláte Vaši elektr. poštu ohledně sporů s předsedou Mir. Poništem.  Popisujete zde peripetie, neochoty vůči Vaší osobě. Zajisté, je to politováníhodné. Zároveň bych položil dotaz, proč jste nedorazil ani na jediné zasedání členů OO ČSV? Dle seznamu komu zasíláte vaše.. "nářky" jste si plně vědomý širšího zastoupení členů. Pokud jste předložil správné účty - jak tvrdíte, proč se setkání vyhýbáte? Pevně věřím, že by jste v případě správnosti vašeho tvrzení, oporu našel.

Poměrně mne překvapuje, že člen, který v minulém roce byl předsedou pro práci s mládeží, byl pouhým začátečníkem, se dnes odvolává na pomoc. Přesto, bez jakýchkoli zkušeností, jak píšete, otevře ihned dva včelařské kroužky. Směl bych znát důvod jejich zřízení, když jak přiznáváte jste bez výrazných zkušeností? Mohu se jen domnívat, že to nebyla pouhá touha sdělovat dětem svoje poznatky a trávit s nimi drahý čas - který je pro vás vzácný, jak jste nám již několikrát vzkázal. Kromě toho vesměs jak poznávám z historie VKM, vedoucí věnovali úl, včelstva, materiál ve prospěch dětí a následně zřizovali nějaké kroužky. Je jistě otázkou, zda taková vůle je, či se jedná pouze o pouhou kamufláž a zastírání postranních úmyslů, zcela nezištně, jak se odvoláváte. Přiznám se, že ve své osobě a na základě roční zkušenosti osočování, diskreditace a i jiných zcela nechutných pomluv, mám potíž se ve vás vyznat. Vaše prezentace činnosti kroužku sepsána na  cca12 řádcích formátu A4 bez změny fondu,má také vypovídající hodnotu. Prezentace je sdílený prožitek společně strávených chvil se "skupinou". Vám očividně dva kroužky nestály za nějaký váš drahocenný čas. Vyžadujete pravidla, přitom je sám nectíte. Pokud umíte odpovědět na otázku - kdo byl, a je partnerem pro dotační titul, ten zároveň zodpovídá za jeho přesné plnění, podle smlouvy. Pokud si dohodnete dotační titul s obcí vy pak za ní nesete plnou odpovědnost, pak pouze a jen vy budete v případě další manipulace určovat podmínky pro SPRÁVNÉ ZÚČTOVÁNÍ. Vy totiž po uplynutí expoziční doby musíte včas a správně dle - dohody - odevzdat zprávu s vyúčtováním, jinak hrozí případné sankce. To si NIKDO z nás nechce přičíst na konto. Postoj, kdy někdo musí nést zodpovědnost a jiní bez jakéhokoli přičinění pouze křičí, berou a ještě si stěžují, je situace ... nepojmenovatelná.

Snad jste byl zvyklý pouze brát a k tomu stát v první řadě, až jste naplnil vaše potřeby, pak jste ponechal drobky jiným.

Kdo nesil, ten nesklízel ... snad vás někdy pochopím ..

Radek Tříska

Poznámka: autor je pokladník OO ČSV Frýdek-Místek, předseda ZO ČSV Krmelín a vedoucí VKM FryčoviceDatum: 23. 11. 2017

Dobrý den,

jmenuji se Milan Raška a jsem jednatelem ZO Oldřichovice, kde je předsedou pan  Kowalczyk. Práci v naší organizaci děláme všichni  dobrovolně s láskou ke koníčku, který nás spojuje s vědomím že jsme pokračovately dlouhodobé tradice v naší obci... Co se týče práce s mládeží je tato aktivita v naší organizaci věc, která si pomalu začíná získávat své stále místo v naší práci.  Bohužel náš přístup není tak zavedený jako u organizací, které mají s kroužky pro mládež dlouholeté zkušenosti. Chtěl bych Vás všechny touto cestou upozornit, že i přes to zřizovatelem dvou včelařských kroužků mládeže v Oldřichovicích u Třince je Základní organizace ČSV v Oldřichovicích, která zodpovídá jak za činnost tak i za vedení těchto kroužků. Tuto činnost se snažíme dělat v souladu se stávající legislativou ČSV, která řeší zmíněnou problematiku, tak i v souladu s legislativou poskytovatelů dotací. Pokud májí členové Okresního výboru ČSV ve Frýdku- Místku či další členové ČSV nějaké pochybnosti o důvodu zřízení či organizaci výše zmíněných kroužků v ZO Oldřichovice, případně pokud by jste se chtěli podělit o své zkušenosti z vedením a administrativou  kroužků mládeže včetně možností  efektivního využívání dotací pro činnost VKM, prosím obracejte se na výbor ZO ČSV Oldřichovice jakožto výkonný článek ZO.

Dále žádám o jednoznačné písemné stanovisko OO ČSV Frýdek-Místek k udělení  krajské dotace 2017 pro činnost VKM pro ZO ČSV Oldřichovice zda-li bude tato dotace poskytnuta. V případě neposkytnutí žádám o jasné stanovení nesplněných podmínek ze strany naší ZO.

Na závěr chci důrazně požádat o  ukončení zpochybňování  práce ZO ČSV Oldřichovice znevažováním osoby našeho předsedy pana JUDr.Jindřicha Kowalczyka, který byl řádně zvolen výroční schůzí ZO ČSV Oldřichovice a má plnou podporu členské základny naší organizace jak při výkonu funkce předsedy ZO tak i jako vedoucí kroužků VKM!

Za výbor ZO ČSV Oldřichovice

Jednatel ZO

Mgr. Milan Raška

 

Datum: 26.11. 2017

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že VKM Ambrožíci Havířov nebyly schváleny výdaje na cestovné v rámci dotačního titulu z MSK, zasíláme  k proplacení fakturu za mezistěny.
S pozdravem
Marie Knödlová

 

Datum: 27. 11. 2017

Dobrý den,

prosím o dodání těchto mezistěn k mým rukám do čtvrtku  30.11.2017  na Sadovou 606 a následně po schválení POO ČSV může být faktura proplacena.Po schválení a proplacení uvedené mezistěny vydáme na základě dokladu příteli Vavříkovi.

Děkuji  a přejí hezký den   Mir.Poništ - předseda OO ČSV F-M

 

Datum: 27. 11. 2017

Dobrý den,
mezistěny byly již předány panu Vavříkovi. Věřím v kladné vyřízení této záležitosti, neboť VKM Ambrožíci Havířov se řadí mezi velice aktivní kroužky propagující obor včelařství a bylo by politováníhodné, aby dotaci MSK 10tis.Kč pro svůj kroužek nemohl vyčerpat.
S pozdravem
Marie Knödlová

 

Datum: 27.11.2017

Přejí hezký den,

tak prosím pana Vavříka,aby je donesl do naší kanceláře on a podepsal výdejku(příjemku).Bohužel, takový postup jaký jste zvolili nemůžeme akceptovat.A pokud provádíte takové nestandartní věci,tak fakturu uhraďte sami,ale ne přes okres.Nerozumím drzosti,že si dovolíš něco takového nestoudného ,že mi zasíláš takové požadavky.Za náš okres a dotace odpovídá předseda a jednatel .A požadavky schvaluje POO ČSV F-M.Pokud v ZO ČSV F-M je to jinak,tak se nedivím stížnostem.

Přejí hezké podzimní dny   Mirek Poništ - předseda OO ČSV F-M

 

Datum: 27.11. 2017

Vážení přátelé,

omlouvám se,ale z časových důvodů zasílám program našeho okresního zasedání,které se bude konat na ulici Sadová 606 Frýdek-Místek( vchod naproti OVS)  v 9.00 hod až nyní:

....... Děkuji ,těším se na Vás a přejí hezké dny  - Poništ Mirek- předseda OO ČSV F-M č.tel.608734855Datum: 27.11. 2017

Přátelé,

předpokládám,že všichni víte,že se jedná o termín 2.12.2017 .Pokud nemůžete dorazit osobně,tak pošlete jiného zástupce za ZO.Každá Základní organizace obdrží malý dárek od OO ČSV F-M.

Děkuji  Mir.Poništ - předseda OO ČSV F-MDatum: 30.11. 2017

Dobrý den všem,

protože do dnešního dne nebyl zveřejněn na stránkách OO F-M zápis z jednání OKK, tak jej zasílám touto cestou. Dále  přikládám zápis Ing.Labaje, místopředsedy OKK a člena inventarizační komise o probíhajících inventurách a připomínky k zápisu z posledního zasedání.

Protože se nemohu zúčastnit zasedání OO ČSV Frýdek-Místek plánovaného na 2.12.2017 pokládám jako předseda ZO ČSV Baška své otázky na předsedu okresní organizace:

1) Proč máme předsedu, který se svými kroky snaží poškodit důvěryhodnost oponentů, možná až kriminalizovat lidi co mu stojí v cestě ...jsme zájmový spolek, nebo je to už politika?

2) Proč nejsou naše setkání v Domě včelařů v Chlebovicích, na místě, které nám závidí v celé republice? A scházíme se po restauracích nebo domovech důchodců.

3) Na co bude použita nová „daň“ 1 Kč ze včelstva?

4) Proč platíme nájem kanceláře, kde se nevejde k jednomu stolu výbor OO  cca 40.000 Kč ročně? Nenašly se levnější prostory?

5) Poděkoval někdo Mgr. Sciskalovi a bývalému předsednictvu KKV za to, že pro včelaře Moravskoslezského kraje po dvě funkční období vyjednávali dotaci ve výši 2miliony ročně? Letos je to milion jenom jeden ... je to úspěch?

6) Proč Výstava na Černé louce ztrácí svou prestiž a stala se pro včelaře a vystavovatele nezajímavou?

7) Proč od začátku funkčního období odstoupilo z okresního výboru tolik členů? Není to proto, že viděli co se děje a odmítli "políbit prsten"?

8) Proč je sobotní zasedání naplánováno ve stejném termínu jako schůzka VKM v Sedlištích, když někteří vedoucí kroužku jsou zároveň i předsedou ZO?

9) POO ČSV F-M schválilo rozdělení finančních prostředků na administraci 1.D. funkcionářům POO ČSV F-M dle návrhu předsedy OO, čerpám ze zápisu z posledního zasedání. Kde je ale uvedeno kdo a jakou odměnu čerpal? Proč to není uvedeno v zápise?

S přáním hezkého dne

Martin Carbol

Předseda ZO ČSV Baška,z.s.,Předseda okresní kontrolní komise

Připomínky k zápisu z jednání předsednictva ze dne 16.11.2017 :

k bodu 3:,termín uvedený v zápisu t.j.21.11.nebyl tajemníkem svazu stanoven. Ten dle sdělení při konzultaci se mnou jasně a zřetelně žádal , ať se záležitost objasní v souladu se správním řádem , což průběžně probíhá . Ani z emailové korespondence nic takového nevyplývá . KKO není orgánem , který řídí předsednictvo a není oprávněná řešit spory ani mezi členy ČSV a ani mezi jednotlivými složkami.

k bodu 5: POO ČSV F-M schválilo rozdělení finančních prostředků na administraci 1.D. funkcionářům POO ČSV F-M dle návrhu předsedy OO – chybí jmenný seznam a částky

k bodu 7.c): dle Směrnice pro činnost VKM č 1/2017 je jasně stanoven postup a podmínky , za kterých se dává dotaci ve výši 4000 Kč po ročním fungování VKM. K žádosti o dotaci kroužku se OO ČSV pouze vyjadřuje a pak ji zašle k vyřízení dál . O vyřízení žádosti rozhoduje jiná složka.

k bodu 7 .b): na zasedání dne 16.11.2017 byla stanovená komise ve složení :

př . Hajný , př. Polášek a př. Ing.Labaj ,samozřejmě za účasti př . předsedy a př. pokladníka .Materiál zatím nezaevidován a nepřipraven k inventuře ,evidence pokulhává již dva roky.

S pozdravem

Ing.Hynek Labaj

(člen OKK ČSV Frýdek-Místek)Datum: 22.11. 2017

Vážení přátelé,

Dne 16.11.2017 jsem se zúčastnil výjezdního zasedání u ZO ČSV v Bystřici nad Olší ,kde mimo jiné v programu byl stanoven úkol provést inventuru majetku OO ČSV Frýdek - Místek . Termín byl stanoven na den 21.11.2017 se zahájením do 15,30 hod v Sadové ulici 606 ve Frýdku - Místku . Komise měla pracovat ve složení : př.Hajný , př.Polášek ,př. Labaj , za přítomnosti pokladníka př.Třísky a předsedy př. Poništa.

Na zahájení, které se poněkud protáhlo se řešily instalace skříněk načež př.Hajný odešel . Materiál byl kontrolován př.Poláškem a mnou . Jednalo se o materiál pro VKM a OO ČSV - výpočetní technika.

V průběhu činnosti jsem zjistil , že materiál pro VKM není zaevidován , za rok 2016 a samozřejmě i za rok 2017.Dle sdělení předsedy v položkách vosk se dále mělo jednat o vosk pro VKM ,vosk KVV Ostrava a pravděpodobně i vosk jeho . Dále ochranné pomůcky pro VKM , kuřáky , děrovače rámků , kukly včelařské , rukavice a včelařské klobouky.

Jsem si vědom , že probíhá v místnosti pro činnost OO ČSV FM úprava prostoru . Nicméně nechápu , proč zatím nebyl u hospodáře zaevidován materiál pro VKM, případně pro KVV.

Vzhledem k tomu , že nebyl jasně stanoven předseda inventurní komise - zápis jednání OO ČSV ze dne 16.11. zatím v pracovní verzi - nezveřejněn a průběhu činnosti jsem byl předsedou OO ČSV Frýdek - Místek upozorňován ,že mě naučí dělat jsem objekt opustil.

Dále jsem se dozvěděl , že cestovné mi nebude uhrazeno , protože jsou vypláceny odměny . Nic proti tomu , ale nějak si nejsem jist , zda toto opatření je v souladu se všemi právními předpisy .

Očekávám , že opět budu označen za zrádce , škůdce a že se vyjadřuji tendenčně .

Ing. Hynek Labaj

 

Datum: 1.12. 2017

Okres jednoho muže aneb co se u nás děje.

Jsem předsedou ZO ČSV Frýdek-Místek, vedoucím VKM, správce Včelařského naučného areálu v Chlebovicích, člověk, který hájil vždy jednotu ČSV a člověk, kterému nejsou věci veřejné lhostejné.

Dovolím se vyjádřit k situaci, která se děje na půdě včelařského okresu Frýdek-Místek a včelařského kraje. Možná na to mám i právo, neboť jsem po sjezdu v r. 2015 dala tip na M. Poništa a na to, že kdyby "potřebovali, že máme u nás člověka, který může vnést nový vítr". Pochybovala jsem však o rozhodnutí, že tento člověk bude navržen na post místopředsedy ČSV. V letošním roce jsem na vlastní kůži nakonec pochopila, že to nebude vítr, ale přímo vichřice v nejbližším okolí.

Co se u nás děje, shrnu krátce. Od r. 2015 OO ČSV Frýdek-Místek čerpá z MSK dotace na činnost kroužků a mládeže. V loňském roce se podařilo "pro kroužky okresu FM" zajistit 200 tis. Kč. Netransparentnost rozdělování dotace a účelová neprůhlednost vedla JUDr. Kowalczyka k rezignaci na post předsedy komise pro práci s mládeží při OO ČSV Frýdek-Místek. Stanovisko vedoucích VKM okresu F-M a mé dotazy k rozdělení těchto financí a evidenci pořízeného majetku a materiálu z této dotace, rozjely události, které si nikdo nedovede představit.

Chování předsedy Poništa se změnilo v chování "rozzuřeného býka v aréně". Z člověka, s kterým jsme v minulosti velice dobře komunikovali, se stal člověk, který dokáže velice ostře a arogantně vystupovat, vyhrožuje, zastrašuje, dokáže poslat udání na Včelí obchůdek, dokáže rozjet sled kontrol, které měly a mají dopad na chod Včelařského naučného areálu v Chlebovicích, dokáže znechutit práci a fandovství mnoha našim funkcionářům atd.

Dokáže napadat a zastrašovat lidi, za kterými je vidět kus odvedené práce pro české včelařství. Příkladem toho je p. J.Kopeček (25 let vedení ZO FM, 20 let vedení OO FM), na kterém se podepsalo toto období velkými zdravotními problémy. Tyto problémy se nevyhnuly ani mi a často se nabízely myšlenky skončit s včelařsky prospěšnými akcemi a aktivitami.

Vedu včelařský areál, který je chloubou nejen Frýdku-Místku, ve kterém se odvíjejí včelařsky zajímavé akce, dobrovolně zde pracují lidé, kteří chtějí svůj volný čas věnovat věcem veřejným a zajímavým. Bez těchto lidí si nedovedu rozvoj areálu představit a jsem pyšná, že se nám podařilo během let rozjet dobře fungující objekt. Nedovedu si představit toto fungování bez dobrého fungování výboru naší ZO ČSV Frýdek-Místek, která tyto činnosti zastřešuje.

Komu se to nelíbí a znepříjemňuje tyto činnosti, je předseda OO ČSV Frýdek-Místek M.Poništ neustálým napadáním, poškozováním, netransparentním rozhodováním, které vedlo v rozhodnutí výboru ZO F-M, že pokud nenastane na půdě VOO ČSV F-M změna, nebudeme se účastnit okresních akcí. Následujeme totiž ZO, které zvolily tuto cestu již dříve, zvláště po konání plenárního zasedání v Oldřichovicích 23.4., kdy pan předseda prohlásil památnou větu: "my vás vlastně nepotřebujeme, my si můžeme všechno odhlasovat sami".

Spolek Mladí včelaříci, proti kterému p. Poništ neustále vystupuje, vznikl jako důsledek jeho návštěvy při setkání vedoucích VKM v prosinci 2016 v Mostech u Jablunkova. Vedoucí chtěli mít kontrolu nad získanými financemi a chtěli je účelně vynakládat. Zkušenost z r. 2016 z okresu Frýdek-Místek byla zkušeností, jakou cestou nechtěli jít. Jako místopředseda spolku Mladí včelaříci, který vznikl začátkem tohoto roku, musím říci, že dotace 100 tis. Kč od MSK, kterou jsme obdrželi, bude vyúčtována bez administrativních nákladů a celková částka šla na propagaci VKM a kraje, na tvorbu a pořízení výukových materiálů pro zapojené vedoucí kroužků, na akce v rámci Mezinárodního měsíce včelařství atd. Finance se stoprocentně vynaložily pro předem stanovený účel, který bude mít pozitivní vliv na propagaci českého včelařství. Jsem moc ráda, že mnozí vedoucí MSK pochopili naše počínání a že se hlásí ke spolupráci.

Rok 2017 a získání dotace 300 tis. Kč OO ČSV Frýdek-Místek je dalším mementem. Naše upozorňování na možná rizika, se opět potvrdilo: netradiční rozhodování, netransparentní rozdělování, neschvalování výdajů VKM, napadání...

Smutný obrázek, který stále pokračuje a to tím, že ostatní členové VOO mlčí. Jsou zastrašováni, umlčováni odměnami? OO ČSV Frýdek-Místek si pronajala kancelář, která stojí zbytečně peníze (přes 30 tis. Kč ročně). Paradoxem je to, že p. Poništ vystupuje s tím, že je neetické od ZO ČSV F-M fakturovat okresu za služby spojené s nájmem 390 Kč za konferenci OO dne 18.6. ve VNA Chlebovice. Doposud není faktura uhrazena, stejně jako některé faktury Včelího obchůdku, které byly vystaveny pro VKM. Mnohé VKM byly přesvědčeny p.Poništem, aby ve Včelím obchůdku vůbec nenakupovaly, že nákupy za ně vyřídí OO na jiných místech.

Úmysl p. Poništa - zastrašit, znepříjemnit či nejlépe zlikvidovat, se děje za přihlížení ostatních členů OO. Lidé, kteří nedokázali souhlasit s praktikami vedení, z výboru OO odešli. Vysoký počet odchodů napovídá, že něco není v pořádku. Předseda OO, který dlouhodobě plní funkci jednatele a pokladníka, předseda, který v krátké době otrávil většinu funkcionářů v okrese, předseda, který dokázal přistoupit k neetickým praktikám, není pro mne zárukou správného fungování.

Jeho vliv má vliv na fungování KKV Moravskoslezského kraje, který do minulého volebního období byl ceněn pro své aktivity v celé ČR, stejně jako měl pověst i OO ČSV Frýdek-Místek. Úroveň včelařských výstav klesá, o něčem svědčí i fakt, že některé okresy se nechtějí zapojovat do krajských aktivit.

Pokus změnit věci k lepšímu, který se konal na konferenci 18.6., kdy byla snaha odvolat předsedu M.Poništa, se díky obstrukcím některých členů VOO nepodařila. Byla jsem potěšena tím, že organizace vnímají dění v okrese a že jim toto chování není lhostejné. Pozitivním výsledkem byla změna složení OKK a tím byla nastolena záruka bedlivé kontroly nad fungováním činnosti OO. Že to není po chuti panu předsedovi, který velice znepříjemňuje činnost OKK, je ze zápisů kontrol zřejmé. Dohled nad "pořádkem" jak na úrovni ZO, tak i na OO, zabezpečují právě kontrolní komise a jejich výsledky kontrol by nás funkcionáře měly nabádat k správnému nakládání s finančními prostředky, důsledné evidenci majetku i materiálů, neboť pořádek bude jednou z priorit pro předání organizací v dalším volebním období jiným funkcionářům.

Jednání předsedy M.Poništa porušuje všechny standardy slušného chování, etického kodexu a neřešení celé situace, povede mnoho ZO k nevratným postojům, což nemůže mít dobrý vliv na české včelařství. Právě ono bylo poznamenáno dotační politikou a politikařením v ČSV v posledních volebních obdobích.

Projevovaná neúcta k lidem a neúcta k vykonané práci není dobrý základem pro prospěch žádné organizace ani společnosti. Mlčení však pro mne znamená souhlas s tímto jednáním.

Vývoj situace lze vysledovat na oddíle "Není nám to jedno" na www.vceliobchudek.cz, který bude do vyřešení celé situace stále přístupný veřejnosti a bude opět doplňován.

Marie Knödlová

(poznámka: místopředseda Z.Hajný přišel uhradit fakturu za konání konference OO v prostorách Domu včelařů hotově 2.12.)

 

Datum: 1.12.2017

Nedávno mi byly doporučovány mikroskopické preparáty za 2000,- přes pana Poništa. Naštěstí mám jakýs "čich" na nekalosti...odmítla jsem financování přes FM s tím, že k tomuto nemám důvěru a pořídíme si tyto preparáty sami bez dotace.

(vedoucí VKM MSK)


Datum: 2. 12. 2017

Paní Knödlová,
k dotacím 1D jste nedodali sumární žádosti včelařů - příloha 1C. Žádám Vás tímto o urychlené dodání těchto žádostí. Můžete je hodit do poštovní schránky včelařů ve Frýdku-Místku na Sadové 606 anebo poslat do Třince, Lidická 711/1. Znovu žádám, abyste neposílali poštu do Lomné.
S pozdravem
M. Poništ

 

Datum: 4.12.2017

Vážení,
znovu urguji sumární žádost k dotacím.Prosím o dodání co nejdříve.   MP

Datum: 4. 12. 2017

Dobrý den,
po projednání s panem jednatelem sděluji, že jsme postupovali a budeme postupovat přesně dle instrukcí Oběžníku č. 1/2017.
Zasíláme fakturu v rámci administrace 1D. Kancelářské potřeby byly nakoupeny ZO v rámci souhrnných faktur.
S pozdravem
Marie Knödlová

 

Datum: 6. 12. 2017

(adresováno předsedovi M.Knödlové, kopie jednateli Mgr. J.Vojvodíkovi)

Dobré ráno,
bohužel mi je líto,že jako jediná ZO v našem okrese pořád nerespektujete podmínky,které dalších 28 ZO akceptuje.Neomlouvá Vás ani to,že předsedkyně Knodlová pořád deklaruje po meilech,že je nemocná.Pokud takový stav nastal,tak ať se dá léčit.
Pane jednateli,když postupujete podle směrnic a oběžníků,tak předpokládám,že víte do kdy je třeba zaslat originály účtů k rukám funkcionářů okresu k proplacení za práci při administraci 1D.
Všichni pochopili,kde mají zasílat doklady na dotace a v jaké formě,bohužel jen Vy jste opět vyjímkou.Co se stane s nevyčerpanými prostředky od ZO,která nedodá včas účty,tak si myslím,že taky víte a tak to respektujte.Já celou záležitost považují za uzavřenou a Vaše prostředky budou použity pro okresní organizaci na nákup režijního materiálu a dalších potřebných věcí pro naší práci.Dotaci na adminitraci 1D pro všechny ZO v okrese jsme uzavřeli v pondělí 4.12.2017.
Arogance a neochotu spolupracovat dokazujete i tím,že jste neměli zástupce na zasedání okresu 2.12.2017 ve F-M .Vaše předsedkyně by měla místo organizování konspirativních schůzek na odvolání okresních  funkcionářů a svolávání vedoucích VKM v termínu,kdy je důležité zasedání okresu raději pást po informacích,které jsou důležité pro členskou základnu ZO ČSV Frýdek-Místek.To že má ZO ČSV F-M pouze na získávání dotací,které pak pere přes své firmy a Vy neznáte ani smlouvy,je mi bohužel také líto.Máte právní subjektivitu a tudíž i spoluodpovědnost.Její chamtivost je neukojitelná a proto si založila vlastní spolek Mladí včelaříci a podle slov Jaroslava Kopečka v Oldřichovicích " Mirku proč tu Marušku pořád tak kritizuješ a zmenšuješ ji tržby,vždyť ona z toho přeci žije ".
Paní Knodlová by měla pochopit,že parazitovat na okresních financích už nebude,nemám takové oči jako má přítel Kopeček.A tu fakturu, jenž poslala ať si zarámuje ,to udělá nejlepší věc jako může udělat.

Přejí Vám klidné prožití Vánočních svátků   Mirek Poništ - předseda OO ČSV F-M


Datum: 6. 12. 2017

Dobrý den,

v příloze zasílám tabulku s vyúčtováním dotace Moravskoslezského kraje pro VKM v roce 2017. Zároveň žádám o vypracování inventarizačních listů (viz. příloha) pro uvedené období a jejich zaslání e-mailem na adresu - m.ponist@seznam.cz. nebo jarek.machy@seznam.cz.  Inventarizační listy budou založeny do archívu, případně přiloženy k již vypracovaným.

Za spolupráci předem děkuji.

S přátelským pozdravem

Jaroslav Macháč

 

Datum: 6.12.2017

Vážení vedoucí VKM,

věřím,že takto bude postupovat i paní Knodlová a zveřejní nač použila 100000 Kč z dotace MSK,který obdržela na svůj spolek,který si založila jako alternativu našeho okresu OO ČSV F-M ,aby mohla čerpat dotace z MSK na mládež.
Všichni jste si vybavili v období 2015 - 2017 své VKM množstvím technického zařízení,ochrannými pomůckami a věřím,že tato podpora z MSK -kraje nebude poslední pro ČSV z.s.Tato podpora z MSK-kraje je ve výší 527 000 Kč.To tady přátele nikdy nebylo a proto jsem rád,že novému vedení OO ČSV F-M se toto podařilo nastartovat.
Od roku 2018 Vás chci informovat,že o dotaci může žádat každý pobočný spolek ,který je zřizovatelem VKM a věřím,že této příležitostí využijete.
Já Vám mohu slíbit,že pro naší mládež se budu i nadále snažit tyto finanční pobídky za ČSV z.s. prosazovat a tím Vám alespoň takovou formou pomoci při Vaší práci s mládeži.Věřím,že veškerá pomoc padne na úrodnou půdu a podaří se Vám vychovat další včelařskou generaci.

Za tuto práci děkuji a těším se na setkání     Mirek Poništ - předseda OO ČSV F-M  tel.608734855

 

Datum: 6.12.2017

(VKM ROPICE)

Dekuji ale z polozkou 19 a 20 nesouhlasim. VKM Ropice zadny detsky ul ani ulovou sestavu nezadala a ani nedostala. Pokud to je jinak tak prosim bud o dolozeni veci, jak jsou v tabulce anebo a vymazani z teto tabulky VKM Ropice. Dekuji za odpoved. S pozdravem Hlawiczka

 

Datum: 12. 12. 2017

Dobrý den, pane Macháči,
vzhledem k tomu, že několik vedoucích se pozastavuje nad vypracovanou tabulkou pana Poništa, kterou jste nám zaslal,prosím o informaci, zda jste ji i Vy jako předseda komise pro práci s mládeží  při OO ČSV F-M zkontroloval a  odsouhlasil a zda uvedená tabulka je opravdu dle pravdivých údajů.
S pozdravem
Marie Knödlová


Datum: 12.12.2017

Dobrý večer ještě jednou,

Děkuji za spolupráci. Co se týče tabulky s vyúčtováním dotace, tuto jsem pouze na základě žádosti přeposlal vedoucím VKM. Údaje, které byly v tabulce uvedené u VKM v Košařiskách, souhlasily se skutečností. Tabulku s vyúčtováním dotace jsem nezpracovával a shlédl jsem ji jen o pár minut dřív, než jsem ji přeposlal ostatním vedoucím. Před pár dny se řešily rozpory s čerpáním dotace s přítelem Samuelem H. Myslel jsem, že už je vše v pořádku. Faktury, které byly zasílané jednotlivými  VKM (jejich zřizovateli) jsem nesledoval. Jen u některých VKM vím, jaké včelařské potřeby čerpaly. 
Víte paní Maruško, jste bojovník, a obdivuji, kolik je ve Vás vnitřní síly. Já už takovou sílu nemám, ale rád včelařím, mám rád přírodu, svou rodinu a děti. Do OO jsem byl kooptován a rád bych vydržel do konce volebního období. Pak svou činnost v OO ukončím. Mrzí mě, že jsou v naší OO neustále rozepře, byť je včelaření tak ušlechtilá činnost, která by nás měla sdružovat, motivovat a vést k vyšším cílům. Když jsem navštěvoval SOUV v Nasavrkách, nevynechal jsem během tříleté docházky jedinou hodinu, tolik mě to zajímalo. A v poslední době se nestačím divit.

Rád bych, kdyby e-maily mezi námi opravdu zůstali mezi námi. Děkuji za pochopení.

S přátelským pozdravem

Jaroslav Macháč

 

Datum: 13.12.2017

Dobrý večer,
musím říci, že mne překvapil Váš postoj k celé záležitosti.  Při jednom z telefonních rozhovorů  jste mi sdělil, že  nemáte tolik času, abyste vše kontroloval atd.  Tabulka čerpaných věcí z dotace 300 tis. Kč z MSK pro kroužky MSK je toho příkladem.
Myslela jsem, že to budete právě Vy, který si vše pohlídáte a nenastane situace, ke které došlo při čerpání dotace v roce 2016 (200 tis. Kč pro VKM okresu Frýdek-Místek).
Tady vůbec nejde o to, zda jsem či nejsem bojovník. Protože jsem jaká jsem, vždy budu stát na straně slušného chování, pravdy, průhlednosti, pořádku, budu se zastávat těch, kteří něco dokázali, kterým je ubližováno  atd. Jde o průhlednost dotace, aby vše došlo tam, kam má jít.
Od začátku čerpání letošní dotace je opět vše nějak podivné. Komise nerozhoduje, rozhoduje předseda OO. Aniž by byl někým pověřen, nakupuje věci dle svého uvážení, ne dle potřeb vedoucích. Pokud si vedoucí chtějí nakoupit jinde než ve Včelím obchůdku, je to tolerováno. Pokud chtějí nakoupit tam, je jim to rozmlouváno, že věci  již byly nakoupeny, že si mohou vybrat ve skladu OO.  Že nedostanou věci tak jak chtějí, to už na tom asi nezáleží. Přes 40% dotace jsou skladové zásoby, jsou tam zahrnuty faktury, které doposud nejsou uhrazeny...  Vše zvláštní a sbíhají se informace o dalších podivnostech.
Já věřím jen v jedno, že skutečně vše vyplave na povrch.
Musím říci, že letošní rok a chování p.Poništa mne vedlo hodně k přemýšlení, zda aktivit nenechám. Za vším - za dosavadní prací s dětmi, propagaci včelařství, práci pro včelařský areál atd. byla láska ke včelám, k dětem, k úžasnému areálu. Shánění financí pro tyhle aktivity mi nedělalo problém a za celou dobu jsem pro sebe ani pro organizaci nežádala na administrativu, nebo bych si vyplatila nějakou odměnu.  Těch útoků bylo hodně a svědčí o něčem, co je nejen Vámi tolerováno.
Být ve funkci a neudělat pro řádný chod věci patřičné kroky (vždyť se jedná o VKM, o vedoucí, kteří se starají o děti!), je velice špatné. Vymlouvat se na to, že nemám dostatečný čas, také špatné. Vy nevíte a ani netušíte, kolik letošního času ukrojil z mého právě p. Poništ.  Je to vždy o lidech.
Během dvou dnů bude doplněna korespondence v rubrice Není nám to jedno na www.vceliobchudek.cz, z čehož si všichni mohou udělat obrázek o tom, jak to opravdu funguje a kdo je za vším.
S pozdravem
Marie Knödlová

Datum: 11. 12. 2017

Pane Ponište,

protože jsem nepochopil proč mi píšete (e-mail ze dne 6.12.2017- příloha č.1), žádám Vás o odpovědi na následující otázky:

1) Z jakého důvodu mi píšete?

2) Které podmínky ZO ČSV Frýdek – Místek nerespektuje?

3) Kdy jste mne s nerespektovanými podmínkami seznámil, jakým způsobem a proč?

4) Jakou souvislost má nemoc paní Knödlové se mnou, že se o její nemoci zmiňujete

v korespondenci se mnou?

5) Jakým právem (prosím o uvedení právního předpisu) nařizujete její léčbu?

6) Kdy a jakým způsobem jste Vy mi sdělil, kam mám zasílat doklady na dotace?

7) Které smlouvy neznám a jak to víte?

K výše uvedeným otázkám mne vede následující: naprostá většina Vašich výtek se mne netýká (údajná deklarace nemoci paní M. Knödlové, „všichni pochopili(?) kde mají zasílat...(???) funkcionářům...(kterým???), „....ať se dá léčit“, „Knödlová pořád deklaruje.....“, „Vaše předsedkyně by měla.....“, „její chamtivost je neukojitelná.......“, „založila si vlastní spolek.....“, „podle slov Jaroslava Kopečka......“, Paní Knödlová by měla pochopit.......“, „A tu fakturu ať si zarámuje.......“ apod.).

Proto moje úvodní otázka, z jakého důvodu mi píšete. Výše uvedený Váš způsob komunikace je pro mne z lidského hlediska neakceptovatelný.

Vaši odpověď na všechny mé otázka mi, prosím, zašlete do konce letošního roku na v záhlaví uvedenou adresu. S Vašimi odpověďmi seznámím náš výbor i členskou základnu. Pokud se rozhodnete mi neodpovědět, na což máte právo, nebo odpovíte nedostatečným způsobem,

k nejbližšímu vhodnému termínu opustím řady členů ČSV z následujících důvodů:

Jako člen ČSV platím řádně členské příspěvky ze kterých je mj. zajišťován chod svazu. A vrcholný funkcionář tohoto svazu mne uráží a šíří o mne lži.

Jako jednatel ZO vykonávám tuto činnost pro členy ZO ve svém osobním volnu rád, bezplatně a mnohdy i s osobními náklady. Ve výše uvedeném mailu uvádíte, že máme právní subjektivitu a tudíž i odpovědnost. Jakým právem mne tedy úkolujete? Mým předsedou je paní Knödlová (se kterou jsem se za celou dobu mého členství v ČSV nedostal do žádné konfliktní

situace) a ze své činnosti se zodpovídám především výboru ZO ČSV a členům ZO a plním jejich rozhodnutí a úkoly. Nejsem Váš podřízený, ani zaměstnanec, není důvod, abyste Vy mne úkoloval.

Proto nehodlám plnit Vaše pokyny sdělované jinými než oficiálními cestami. Nepřijímám Váš názor, že máme „….. pást po informacích, které jsou důležité pro členskou základnu ZO ČSV Frýdek - Místek“ Proč? Stanovy českého svazu včelařů v článku 4, uvádějí, že účelem ČSV je vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj oboru včelařství zejména :

- „hájit oprávněné zájmy, potřeby členů, poskytovat nebo zajišťovat jim odborné a právní rady

i přímou právní pomoc v otázkách týkajících se včelařství“ (čl. „l“). Za celou dobu mého členství

v ČSV mi žádný svazový funkcionář neposkytl žádnou pomoc, natož právní, a to ani jako jednateli!! Jako chovatel včel Vás vůbec nepotřebuji. Zato vy funkcionáři svazu na nás neustále kladete požadavky. Nevím nic o tom, že by svazoví funkcionáři projevili zájem o řádný chod základních organizací. Kdy svaz provedl např. proškolení nových svazových funkcionářů ZO ?? Píšete že si „myslíte“ (lidová moudrost říká, že „myslet“ znamená „nic nevědět“), že my „víme“ co se stane s nevyčerpanými prostředky ZO místo toho, abyste sdělil např. „….dne x.x.xxxx bylo provedeno školení předsedů, jednatelů (funkcionářů) ZO a OO ČSV na kterém Vám bylo sděleno, že dle předpisu č.xx/xxxx je potřeba postupovat v souladu s platnou právní úpravou ve smyslu nařízení č. xx/2017“.

Vaše věta, že „Vaše prostředky budou použity pro okresní organizaci.....“ více hovoří o Vás samotném než o našich chybách. Říká totiž, že dobře víte že uvedené prostředky patří naší ZO, ale Vy je použijete pro jiný účel. Proto o Vašem postupu budu informovat Ministerstvo zemědělství ČR a jako přílohu přiložím Váš e-mail jako důkaz. Způsob, kdy svazoví funkcionáři uzavřou s MZ ČR závazky i za nečleny svazu (např. zpracování dotace 1.D), závazky pak přesunou na ZO, odměnu za zpracování si ponechají a ještě obviní zpracovatele

(ZO) z arogance, již nelze komentovat jinak než jako nemravnost. Vaše věta „Arogance a neochota spolupracovat dokazuje.....“ přesně vystihuje Váš postup o „našich prostředcích“ využitých na účel OO. Mám tomu rozumět tak, že tímto jednáním naplňujete článek č.6, odst.2, písm, f, stanov, totiž, že povinností členů je „podporovat a svým jednáním přispívat k rozvoji dobrých členských

a společenských vztahů“?

Osobně jako aroganci vnímám i to, že mi kdosi ze svazu sděluje, že např. oběžník již bude docházet jen elektronicky. Nikdy se mne nikdo neptal ze svazových funkcionářů, zda jsem ochoten poskytnout svůj počítač pro účely výkonu svazové funkce, či zda ho vůbec vlastním. Přispívá snad svaz členům na internetové připojení? Jste-li názoru, že tato otázka je nepatřičná, chci znát Vaši odpověď na zabezpečení přístupu do sítě CISu v našich osobních počítačích od května příštího roku, kdy začne platit nová právní úprava o ochraně osobních údajů. Odmítám nést osobní odpovědnost za ochranu osobních údajů členů ČSV v počítači, ke kterému mají přístup jiné osoby. Moje manželka ani děti si nebudou pořizovat jiný počítač proto, abych mohl ten náš rodinný používat jen pro ČSV. To, že pro svaz používáme prostředky osobní povahy už pokládáte za samozřejmost ?! Skutečnost, že mám své pracovní, osobní, rodinné a jiné závazky, mi neumožňuje sedět u internetu a sledovat zda náhodou někdo ze svazu nesdělil na svazových internetových stránkách nějakou informaci po které bych měl, dle Vašeho nereálného názoru, „pást“. Po Vašich informacích „pást“ nebudu, neboť mne opravdu nezajímá, o čem jste si např. povídal Vy

s p. Kopečkem v Oldřichovicích.

Ve Vašem emailu mi sdělujete naprosto zbytečné informace dokonce i osobního charakteru, které s výkonem jednatele ZO ČSV nemají vůbec nic společného. O včelaření a informacích o tom, co by prospělo lepšímu chodu ČSV zde ovšem není jediná zmínka. Místo toho, abyste prokazatelným způsobem předal informace potřebné pro výkon svazových funkcí, jsou ve Vašem dopise větná spojení typu: „nerespektujete podmínky.....,předpokládám..., je třeba zaslat...., víte do kdy.....,k rukám funkcionářů...... , všichni pochopili (co to je za nesmysl „všichni“??!!)......, v jaké formě......, co se stane.......,která nedodá........., tak si myslím.......,že taky víte.........,tak to

respektujte.........,celou záležitost považuji za uzavřenou......., jsme uzavřeli 4.12.2017 – (a hle, jediný konkrétní termín – jak jinak, než zpětně!)....., předsedkyně by měla....., v termínu kdy je důležité........, by měla pochopit......“ . Jen neurčité a podmiňovací tvary, nic konkrétního. Smysl Vašeho sdělení mi zcela uniká.. V písemných pokynech (oběžnících) požadujete konkrétní termíny, v osobním rozhovoru pak vytýkáte, že když je dodržíme je to špatně a máme pracovat v termínech jiných...!!?? Proč tedy nepožadujete dřívější termíny v závazných pokynech? Máte jasno co chcete?

Vaše sdělení, že neznám nějaké smlouvy je lehce průhledná lež. To co znám nebo neznám vy nemůžete vědět!!! To je jen v mé hlavě. Vám nejsem odpovědný za své vědomosti

a znalosti, a hlavně, právní řád tohoto státu mi neumožňuje Vám nebo komukoliv jinému sdělovat obsah smluv. Patrně Vás rozladilo, že jsem Vám obsah smluv nesdělil, ale budu tak postupovat vždy. Smiřte se s tím, že na některé věci nemáte právo a nebudu je Vám, ani nikomu jinému sdělovat.

Funkci jednatele jsem přijal, protože rád pracuji s aktivními lidmi za kterými jsou vidět výsledky jejich činnosti, což jistě p. Knödlová a členové výboru ZO ČSV Frýdek – Místek jsou. Přesto, zdá se, jsou mé dny v ČSV sečteny. Vím, že každé lidské dílo je nedokonalé a ve svém životě s tím počítám. V tomto případě ovšem nebudu svůj čas a energii obětovat, a k tomu ještě formou příspěvků finančně podporovat, organizaci, jejíž někteří funkcionáři se více než své odborné činnosti věnují dehonestaci svých aktivních členů.

Proto Vás žádám, nekontaktujte mne jinak než písemnou formou, která je průkazná. Vaše nekonečné telefonáty mne odvádějí od mé práce a okrádají mne o můj osobní čas. Vaše požadavky na naší ZO řešte jako předseda OO s předsedou ZO. Záležitosti jednatelů nechte na nás

Mgr. Josef Vojvodík, jednatel ZO ČSV Frýdek-Místek

 

Datum: 4.1.2018

Stanovisko Jaroslava Kopečka - bývalého předsedy OO ČSV Frýdek-Místek a ZO ČSV Frýdek-Místek

 

V novém roce 2018 přeji všem poctivým včelařům mnoho včelařských i osobních úspěchů a hlavně pevné zdraví.

Chtěl bych se zamyslet nad situací, která se v poslední době odvíjí v OO ČSV Frýdek-Místek.

Zamyšlení: Včelařím od r.1963. Prošel jsem skoro všemi funkcemi. V ČSV jsem 20 let dělal předsedu ZO Frýdek-Místek, 20 let funkci předsedy OO ČSV Frýdek-Místek a předsedu KKV Moravskoslezského kraje.

Nechci se tím chválit, ale za tu dobu jsem pracoval s lidmi, kteří byli obětaví, ale i s jinými, s kterýma se pracovalo hůř. Za celou tu dobu jsme stmelili včelaře v jeden silný okres. V celé ČR jsme neměli žádné problémy a vždy jsme měli dobré výsledky.

Za mého působení bylo hlavní prioritou dosadit do funkcí poctivé a obětavé členy. Asi před 16 lety se Marie Knödlová obětavě zapojila do práce s mládeží a postupně yykonávala funkci jednatele ZO ČSV Frýdek- Místek. Tuto funkci zastávala výborně bez jakýchkoliv problémů. Každoročně organizuje letní tábory mladých včelaříků a mnoho jiných akcí i pro veřejnost. Předsedu ZO ČSV Frýdek -Místek vykonává již druhé volební období. Výsledky její práce jsou všude vidět, včelařský areál v Chlebovicích nemá u nás a možná i v Evropě obdoby.

Dům včelařů od roku 1986 v akci "Z" opravovali včelaři a místní občané, aby jsme si vytvořili důstojný stánek včelařů. Vše fungovalo do té doby, kdy jsme zvolili nového předsedu OO ČSV Frýdek Místek Miroslava Poništa, kterého jsem jako odstupující předseda OO považoval za dobrý tip na nového předsedu.

Vždy jsme dotace a manipulaci s finančními prostředky dělali přehledně a každý včelař měl možnost seznámit se s rozdělením financí. Dvakrát ročně se scházelo všech 30 předsedů ZO z okresu Frýdek-Místek. Na těchto plenárních zasedáních jsme probírali včelařské a organizační problémy. Každá ZO byla dobře obeznámena s termíny a úkoly, které je třeba dodržet. Scházeli jsme se ve Včelařském domě v Chlebovicích. Scházeli jsme se rádi.

Včelařská prodejna, která funguje od r. 1993 a kterou jsem začal provozovat s panem Jaroslavem Wasserbaurem, se po přestěhování muzea do půdních prostor přemístila a v tu dobu přebrala prodejnu p. Marie Knödlová. Svou pílí vybudovala prodejnu do dnešní podoby. Včelaři tam najdou nejen vše, co je potřebné pro včelaření, ale i dobrou radu.

Vše, co se vybudovalo obětavou prací včelařů pro včelaře, chce za každou cenu předseda M. Poništ zničit. Obětavou práci, kterou dělá nejen p. Knödlová, by měl jako předseda OO ČSV a předseda KKV Moravskoslezského kraje a první místopředseda ČSV, chválit a ne házet klacky pod nohy.

Nebudu se vyjadřovat ke všem článkům, co byly napsané. Nelíbí se mi, jak jedná se včelaři a s funkcionáři, kteří věnují záslužné činnosti svůj drahocenný volný čas.

Stačí mi přečíst si, co odpověděl 4.3.2017 příteli J.Kowalczykovi. Není to etické, je to spíše sprosté a vulgární. To, že neustále napadá ZO ČSV Frýdek-Místek a hledá příčiny, jak jí znepříjemnit a otrávit práci, není v pořádku.

Předseda Poništ mnohým těm, které napadá, nesahá ani po paty. Až udělá pro včelařství, to co oni, pak může hodnotit. Stará se o dotace, jejich čerpání je neprůhledné, ale kde a jak nakonec končí, to by měly odhalit kontrolní orgány, které máme zvoleny. Jeho výrok na plenárním zasedání v Oldřichovicích, že nás včelaře nepotřebuje, je hodně zavánějící.

Za svým názorem, který jsem přednesl již v Oldřichovicích , že by měl odstoupit, si i dnes stojím.

Jaroslav Kopeček

 

Datum: 16.1.2018

Zaslán požadavek na OO ČSV FM v rámci plánovaného dotačního titulu MSK na obnovu úlů.

Odpověď M.Poništa:

Přátelé funkcionáři ZO ČSV F-M, pokud by jste se účastňovali důležitých zasedání na které jste zváni ,respektovali rozhodnutí a plnili si své povinnosti vůčí členské základně,tak by jste tento požadavek doručili v termínu, jak bylo stanoveno a to do 12.1.2018.Já jsem už musel počty žadatelů odeslat v termínu do 15.1.2018 na MSK a to jsem samozřejmě včera udělal a tím pádem v tomto počtu nejste zahrnutí.Chápu,že pokud se nejedná přímo o Vás tak máte malou motivací si termíny plnit a pro Vaše včelaře něco vyřizovat,nicméně se pokusím, tak jako v loňském roce Vaše žadatelé uspokojit.Již v loňském roce jste nedodali v termínech potřebné tiskopisy a já jsem musel osobně a skutečně na poslední chvíli jezdit za přítelem Kopečkem na jeho farmu,aby mu byla dotace vyřízena.Poděkování od něho se mi dostalo samozřejmě, jak je u Vás zvykem, zcela od jiných lidí v podobě jeho nestoudného blahopřání,které rozeslal na všechny možné strany,jenom ne mně .Toto jsem za celá léta ,co ho znám ,nikdy nezaznamenal,že by se obtěžoval si na nový rok vzpomenout na včelaře.Ale každý má své svědomí a snad " boží mlýny melou pomalu,ale spravedlivě".Toto vy určitě víte. To,že si neplníte mnoho Vaších povinnosti je zcela normální,po tom co jsem zažil na Vaší výroční schůzí v Chlebovicích.Tak Vám zase připomínám,že nemáte zaplacený příspěvek 1kč / včelstvo pro OO ČSV F-M.Termín byl do 31.12.2017.Z dalších nedostatků je i to,že není dodán evidenční list majetku VKM pořízeného z dotace MSK za loňský rok a takto bych mohl pokračovat.Znovu musím konstatovat,že př.Knodlová patří k nejhorším funkcionářům ZO v našem okrese a svou funkcí vykonává z mého pohledu jen pro vlastní prospěch a zvyšování tržeb všech firem,které ovládá,byť všude deklaruje, jak vše dělá zcela zdarma a nezišťně. Přejí Vám hezké dny Mirek Poništ- předseda OO ČSV F-M

Prosím o zveřejnění na web.stránkách Včelího obchůdku. děkuji Mirek Poništ - předseda OO ČSV F-M

 

Datum: 18. 1. 2018 6:11:55


Otevřený dopis M. Knödlové

Vážená paní předsedkyně,

 

obracím se na Vás, jako předseda ZO ČSV Frýdek-Místek, organizace, která má nezastupitelné místo svými aktivitami v propagaci českého včelařství.

Svůj názor na celkové dění a popis situace jsem vyjádřila  ve svém stanovisku z 1.12. 2017, který přikládám. Rok 2017 je pro naši organizaci velice vysilujícím, neboť jsme se museli potýkat s útoky a  neetickým chováním místopředsedy ČSV, předsedy OO ČSV Frýdek-Místek a předsedy KKV MSK Miroslava Poništa a musím říci, že nám funkcionářům toto chování odebralo spoustu času a elánu.

Výbor ZO ČSV Frýdek-Místek podal podněty na POO ČSV Frýdek-Místek, kterými se nikdo nezabýval, musel čelit mnoha obviněním a pomlouvačným útokům p. Poništa, podal podnět ÚKK atd. Poslední rozhodnutí výboru ZO zní… pokud nenastane na půdě VOO ČSV F-M změna, nebudeme se účastnit okresních akcí.

Vždy jsem byla a jsem zastáncem jednoty ČSV, propagátor českého včelařství a českých včelích produktů, podporuji aktivity vedoucí k rozvoji včelařských mládežnických aktivit a od r. 2004 mám za sebou mnoho organizátorských aktivit  v rámci ČSV a především ZO ČSV Frýdek-Místek.

Naše organizace se může pochlubit organizací celostátních aktivit, zastřešením včelařských výstav v rámci výstavy Život na zahradě v letech 2007-2012, zabezpečením doprovodných programů Mezinárodních konferencí zlepšovatelů v Ostravě pořádané ČSV, mezinárodních workcampů a nakonec i organizováním Letních škol včelaříků, na kterou přispívá i Český svaz včelařů, za což ČSV patří dík. Prioritou zůstává starost o Včelařský naučný areál v Chlebovicích, jehož zabezpečení a rozvoj aktivit není vždy jednoduché.Vše, co jsme dělali a děláme, děláme dobrovolnicky v rámci svého osobního volna a jako předseda si vážím všech, kteří mají na tom podíl.

Proto je nepřípustné, aby útoky a neetické chování místopředsedy M.Poništa pokračovaly. Činnost VKM si vzal jako prostředek pro získávání finančních prostředků pro OO ČSV F-M, poslední útoky na OKK Frýdek-Místek, pokus o znechucení organizátora Zlaté včely, útoky proti naší ZO ČSV F-M a našim funkcionářům, překračují hranice, za které by nemělo být dovoleno jít tak vysoce postavenému  funkcionáři. Jsem přesvědčena, že pokud by takto vystupoval některý náš člen ZO, doporučili bychom mu odchod z řad ČSV.

Pokus o změnu na okresní úrovni na poslední okresní konferenci nevyšel, ale situace je velice vážná, ba přímo alarmující.

Naše organizace dělá pro propagaci včelařství díky svému areálu a svým aktivitám maximum, ale není ochotna tolerovat vystupování p. Poništa. Na členské schůzi jsme již díky této situaci zaznamenali hlasy, že pokud tato situace bude trvat, budou se muset hledat řešení jiného fungování, což budeme pravděpodobně první organizací, která bude k tomuto kroku přinucena ze strany  ČSV.

Vzhledem k tomu, že jsem vedoucí VKM již 15 let a máme vychovávat mládež nejen ve včelařství, ale je i učit  dodržovat slušné chování, předpokládám, že takto se musí chovat i naši představitelé a funkcionáři.  Veškeré dění na frýdecko-místecku je zaznamenáno na stránkách www.vceliobchudek.cz v rubrice "není nám to jedno",  neboť v krátkosti tuto kauzu nelze ani popsat.

Žádám tímto jako předseda ZO ČSV Frýdek-Místek o urgentní řešení této situace.

 

S pozdravem

Marie Knödlová

předseda ZO ČSV Frýdek-Místek

 

18.2.2018

Vážená paní Knodlová, vážený pane Kopečku,

odpovídám na vaše otevřené dopisy z počátku ledna tohoto roku až nyní, protože jsem nejprve chtěla hovořit s Mirkem Poništem osobně. To se mi podařilo minulý týden.

Velice si vážím vaší dlouholeté práce pro naše členy a děti, stejně jako si vážím práce i jiných funkcionářů, kteří pro svaz a jeho členy mnohé udělali a dělají. Bez takových lidí by svaz mohl jen těžko plnit své poslání.

Na vaše otevřené dopisy odpovídám dopisem soukromým. Jednak nevím, na které všechny adresy byly rozeslány, a jednak proto, že se ke mně dostaly reakce spíše negativní ve smyslu, nic o tom nevíme, nechápeme, čím se nás to týká, je to vnitřní věc kraje a okresu, nechť si to tam vyřeší apod..

Vůbec mě netěší, že informace o špatných osobních vztazích mezi vámi a M. Poništem (od něj žádné otevřené dopisy nedorazily) přerostla nejen hranice kraje, ale dopisy obdrželi, jak jsem se dozvěděla i vedoucí kroužků mládeže. M. Poništ je zde obviněn z neprůhledného přerozdělování dotací, z neetického chování. Na internetu se objevila dokonce i soukromá korespondence mezi rozhádanými stranami.  Internet je mocná zbraň. Jedním kliknutím lze rozeslat cokoli na stovky adres. A otevřené dopisy nedoprovází názor druhé strany. Z nedorozumění se pak stává velký problém, velká nenávist.

Vysvětlení situace, kterého se mi dostalo od M. Poništa, neodpovídá popisu situace ve vašich dopisech. Sdělil mi, že se za neuvážené výroky v soukromé korespondenci již dávno omluvil. Žádné podněty, žádná udání nepodal. Útoky na něj však neustávají. Neprůhlednost přerozdělování dotací odmítá.  Trestní oznámení, předvolání před přestupkovou komisi, kontroly z krajského úřadu na rozdělení dotací, to vše, tedy výslechy absolvoval opakovaně, s výsledkem – řízení zastaveno, kontrola v pořádku. Informoval mě, že se již obrátil o pomoc na svého právního zástupce.  Čeká se nyní na dořešení podnětu podaného ÚKK. Sama jsem hovořila osobně i telefonicky s některými funkcionáři z MSK a jejich pohled na práci pana Poništa byl neutrální nebo odlišný, než bylo popsáno v otevřených dopisech.

 

Jak vidět, stojí tu proti sobě dva popisy situace, dva názory.

Říká se, co se doma uvaří, to se má doma sníst. To to muselo dojít až tak daleko? Bylo nutné obracet se na policii, na krajský úřad? Nebo je za vším něco úplně jiného?

Padají trestní oznámení, stížnosti adresované poskytovateli krajské dotace, soukromá korespondence se dále přeposílá a vyvěšuje na internetové stránky, rozdmýchávají se vášně. Je třeba vnímat fakta a nepodléhat naléhavosti tvrzení v dopisech bez reakce druhé strany, ale to jde těžko, když druhý pohled chybí, a ne každý si před tím, než si udělá svůj obrázek, řekne - a co na to druhá strana?

Doufám, že si uvědomujete, že když se vztahy řeší tímto způsobem, kdo na to doplatí? V tomto případě koneční příjemci dotací – včelaři, kroužky. Jak myslíte, že se zachová poskytovatel krajské dotace? Řekne si, proč je dávat rozhádaným včelařům svazu? Důvěra je pryč a dotace dostane někdo jiný, třeba jiný spolek stojící mimo svaz. Tak mě napadá, je to snad záměr?

Tak se vážení aktéři této aféry prosím vzpamatujte a vyřešte to mezi sebou.

Paní Knodlová, pane Kopečku, nejste spokojeni s prací zvoleného funkcionáře M. Poništa ve vašem kraji, okrese? Demokratická cesta podle stanov je odvolání z funkce, což je vám známo. Pokus jej odvolat 18.6. na okresní konferenci, jak píšete, nevyšel.

 

Předseda svazu není soudce ani smírčí orgán. Kdyby se nechal svést k tomu, aby řešil spory mezi funkcionáři, nedělal by nic jiného a nakonec by byl nařčen, že se zastává jedné nebo druhé strany, že se vměšuje do záležitostí pobočných spolků a právem by byl za tento postup kritizován.

Asi jsem se nezachovala podle vašich představ - urgentně řešit situaci, ale nemohu jinak.

Prosím vás snažte se o smírné řešení. Je to v zájmu nás všech.

S pozdravem

Mgr. Jarmila Machová
předsedkyně Českého svazu včelařů, z.s.


 


OWJmZWQ